Dodávky - 272187-2018

26/06/2018    S120

Španielsko-Alicante: Dodávka elektrickej energie a plynu

2018/S 120-272187

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3785
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie a plynu

Referenčné číslo: AO/012/18
II.1.2)Hlavný kód CPV
09000000 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je obstarať dodávku elektrickej energie a plynu pre miesta použitia nachádzajúce sa v budovách AA1, AA2 a AA3 ústredia úradu, ktorá podlieha postupu verejného obstarávania stanovenému v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 o finančných pravidlách uplatniteľných na všeobecný rozpočet Únie.

Po zverejnení v štátnom úradnom vestníku (BOE) zo 4.4.2009 a s účinnosťou od 1.7.2009 sú sadzby za nízke napätie zablokované, a preto sa považuje za vhodné hľadať ponuky s konkurencieschopnejšími cenami na liberalizovanom energetickom trhu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 470 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie pre budovy ústredia úradu

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Španielsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Rozsah zmluvy bude zahŕňať výlučne dodávky vysokonapäťovej energie obchodníkom s elektrickou energiou, a to vzhľadom na to, že zmluvy o prístupe k elektrickým sieťam riadi úrad priamo s distribučnou spoločnosťou.

Úrad zaplatí skutočné náklady na distribúciu priamo týmto subjektom, aby úspešný obchodník s energiou účtoval úradu iba dohodnuté výdavky podľa vývoja tohto obstarávacieho konania.

Všetky zariadenia na meranie dodávok sú vo vlastníctve.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka plynu pre budovy ústredia úradu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09123000 Zemný plyn
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Španielsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Rozsah zmluvy bude zahŕňať len dodávku zemného plynu.

V súčasnosti je zariadenie na meranie dodávok pre budovu AA2 vo vlastníctve a zariadenie pre budovu AA1 sa prenajíma:

— AA1: meracie zariadenia sa prenajímajú a zariadenie na diaľkové meranie je vo vlastníctve,

— AA2: meracie zariadenia sú vo vlastníctve a zariadenie na diaľkové meranie neexistuje.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/07/2018
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/08/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Španielsko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov.

Mená a čísla preukazov totožnosti zástupcov je potrebné poslať úradu EUIPO e-mailom na adresu procurement@euipo.europa.eu do 1.8.2018.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburgo
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/06/2018