El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 272201-2019

12/06/2019    S111

Bulgaria-Sofía: Servicios de consultoría en evaluación

2019/S 111-272201

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo na ikonomikata
Número de identificación fiscal: 176789453
Dirección postal: ul. „Slavyanska“ No. 8
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1052
País: Bulgaria
Persona de contacto: Tihomira Palova, i.d. nachalnik otdel „Inovatsii i predpriemachestvo“, direktsiya „Ikonomicheska politika“
Correo electrónico: e-docs@mi.government.bg
Teléfono: +359 29407296
Fax: +359 29872190
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mi.government.bg/bg
Dirección del perfil de comprador: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/izvarshvane-na-mejdinna-ocenka-na-izpalnenieto-na-inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaci-1954-c354-1.html?p=e30=
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014—2020 г.

II.1.2)Código CPV principal
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014—2020 г., включващо следните основни дейности:

— дейност 1 „Анализ и оценка на постигнатите резултати в изпълнението на оперативните цели на ИСИС и на степента на напредъка по стратегическа цел за периода от 3.11.2015 г. до 31.12.2018 г. при отчитане на приноса на инструментите за изпълнение на ИСИС“,

— дейност 2 „Съответствие на обявените процедури с целите на ИСИС, анализ и оценка на ефективността и ефикасността от финансовата помощ по региони, по тематични области и по инструменти“,

— дейност 3 „Анализ и оценка на системата за управление и мониторинг на ИСИС“,

— дейност 4 „Анализ и оценка на развитието и на промените в нуждите. Препоръки във връзка с програмирането на следващия програмен период“,

— дейност 5 „Изготвяне на обобщен доклад от извършената междинна оценка на за изпълнението на ИСИС. Изводи и препоръки от „научените уроци“.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 100 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Министерството на икономиката в гр. София на ул. „Славянска“ № 8

II.2.4)Descripción del contrato:

Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014—2020 г., включващо следните основни дейности:

— дейност 1 „Анализ и оценка на постигнатите резултати в изпълнението на оперативните цели на ИСИС и на степента на напредъка по стратегическа цел за периода от 3.11.2015 г. до 31.12.2018 г. при отчитане на приноса на инструментите за изпълнение на ИСИС“,

— дейност 2 „Съответствие на обявените процедури с целите на ИСИС, анализ и оценка на ефективността и ефикасността от финансовата помощ по региони, по тематични области и по инструменти“,

— дейност 3 „Анализ и оценка на системата за управление и мониторинг на ИСИС“,

— дейност 4 „Анализ и оценка на развитието и на промените в нуждите. Препоръки във връзка с програмирането на следващия програмен период“,

— дейност 5 „Изготвяне на обобщен доклад от извършената междинна оценка на за изпълнението на ИСИС. Изводи и препоръки от „научените уроци“.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 100 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер до 100 000 BGN без ДДС.

Ценовото предложение на участника не бива да надвишава тази стойност, в противен случай участникът ще бъде отстранен на осн. чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП за изпълнението на поръчката.

Документ за доказване: списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата (образование, квалификация и опит).

На основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП възложителят може да не приеме представено док. за техн. и проф. способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Минималният брой на експертите — членове на екипа, е 5, вкл. и ръководителя на екипа, както следва:

Ръководител на екипа — 1 бр. Обр. и квалиф.: да притеж. висше обр. с обр. степен „магистър“ или по-висока (или екв. обр. степен, придобита в чужб.) в обл. „Соц., стоп. и правни науки“ и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“, и/или „Изкуства“ съгласно ПМС № 125/ 24.6.2002 г. или екв. Проф. опит участие като ръков. на екип или др. ръков. поз. при изг. на мин. 2 оценки/анал. (предв. и/или межд. и/или текущи и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратегии, изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет.

Кл. екс. „Иновации“ — 1 бр. Обр. и квалиф.: да притеж. висше обр. с обр. степен „бакалавър“ или по-висока (или екв. обр. степен, прид. в чужб.) в обл. „Соц. , стоп. и пр. науки“ и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“, и/или „Изкуства“ съгл. ПМС № 125/24.6.2002 г. или екв. Проф. опит учас. при изг. на мин. 1 оценка/анал. (предв. и/или межд. и/или текуща и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратег., изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет като екс., зает в изп. на дейности, св. с иновациите разраб./внедр./оцен. на резул. от внедр./анал. на мерки за стимул. на иновациите и/или интелиг. спец. и др.

Кл. екс. „Анализи и оценки“ — 1 бр. Обр. и квалиф. да притеж. висше обр. с обр. степен „бакалавър“ или по-висока (или екв. обр. степен, прид. в чужб.) в обл. „Соц. , стоп. и пр. науки“ и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“ и/или „Изкуства“ съгл. ПМС №125/24.6.2002 г. или екв. Проф. опит учас. при изг. на мин. 1 оценка/анал. (предв. и/или межд. и/или текуща и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратег., изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет като екс., зает с изг. на икон. анал./прогн.и/или оцен./обр. и/или анал. на данни.

Кл. екс. „Проучвания и социология“ — 1 бр. Обр. и квалиф. да притеж. висше обр. с обр. степен „бакалавър“ или по-висока (или екв. обр. степен, прид. в чужб.) в обл. „Соц., стоп.и пр. науки“ и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“, и/или „Изкуства“ , съгл. ПМС № 125/24.6.2002 г. или екв. Проф. опит учас. при изг. на мин. 1 оценка/анал. (предв. и/или межд. и/или текуща и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратег., изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет като екс., зает с провеж. на проуч. (фокус групи, анкети и др.)/интервюта и др.

Кл. екс. „Управление на проекти и програми“ — 1 бр. Обр. и квалиф. да притеж. висше обр. с обр. степен „бакалавър“ или по-висока (или екв. обр. степен, прид. в чужб.) в обл. „Соц. , стоп. и пр. науки“, и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“, и/или „Изкуства“ съгл. ПМС № 125/24.6.2002 г. или екв. Проф. опит учас. при изг. на мин. 1 оценка/анал. (предв. и/или межд. и/или текуща и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратег., изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет като екс., зает с оцен. на упр./изп. на проек. , фин. от ЕСИФ и/или др. прогр. на ЕС и/или нац. бюджет и/или фин. ч/з пуб. част. партньорство.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, но за не повече от 5 (пет) месеца, считано от датата на сключването му.

Начин на плащане:

1. Междинно плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от цената по договора — в срок до 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от приемане на доклади за изпълнението на дейност 1 и дейност 2 и подписан приемно-предавателен протокол.

2. окончателно плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от цената по договора — в срок до 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от приемане на доклади за изпълнението на дейност 3, дейност 4 дейност 5 и подписан окончателен приемно-предавателен протокол.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/01/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

гр. София, ул. „Славянска“ № 8

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икон. и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на основанията по чл. 107 от ЗОП и чл. 69 от ЗПКОНПИ. Липсата на основанията за отстраняване се декларират в еЕДООП.

Всеки участник може да представи само 1 оферта.

Гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Договорът се сключва с участника, определен за изпълнител, като при подписване следва да представи документите по чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

При сключването на договора за обществената поръчка се прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и актовете по прилагането му. Избраният изпълнител представя декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по образец (приложение №1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП) и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП по образец (приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП). Когато участникът, определен за изпълнител, е юридическо лице, декларацията по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП се подписва от законния представител или от пълномощника на юридическото лице. В случай че участникът, определен за изпълнител, е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 42, ал. 2, т. 2 по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП се представят за всяко юридическо лице, включено в обединението.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалби се подават съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019