Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 272201-2019

12/06/2019    S111

България-София: Консултантски услуги, свързани с оценяване

2019/S 111-272201

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на икономиката
Национален регистрационен номер: 176789453
Пощенски адрес: ул. „Славянска“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1052
Държава: България
Лице за контакт: Тихомира Палова, и.д. началник отдел „Иновации и предприемачество“, дирекция „Икономическа политика“
Електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Телефон: +359 29407296
Факс: +359 29872190
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mi.government.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/izvarshvane-na-mejdinna-ocenka-na-izpalnenieto-na-inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaci-1954-c354-1.html?p=e30=
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/izvarshvane-na-mejdinna-ocenka-na-izpalnenieto-na-inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaci-1954-c354-1.html?p=e30=
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014—2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014—2020 г., включващо следните основни дейности:

— дейност 1 „Анализ и оценка на постигнатите резултати в изпълнението на оперативните цели на ИСИС и на степента на напредъка по стратегическа цел за периода от 3.11.2015 г. до 31.12.2018 г. при отчитане на приноса на инструментите за изпълнение на ИСИС“,

— дейност 2 „Съответствие на обявените процедури с целите на ИСИС, анализ и оценка на ефективността и ефикасността от финансовата помощ по региони, по тематични области и по инструменти“,

— дейност 3 „Анализ и оценка на системата за управление и мониторинг на ИСИС“,

— дейност 4 „Анализ и оценка на развитието и на промените в нуждите. Препоръки във връзка с програмирането на следващия програмен период“,

— дейност 5 „Изготвяне на обобщен доклад от извършената междинна оценка на за изпълнението на ИСИС. Изводи и препоръки от „научените уроци“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Министерството на икономиката в гр. София на ул. „Славянска“ № 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014—2020 г., включващо следните основни дейности:

— дейност 1 „Анализ и оценка на постигнатите резултати в изпълнението на оперативните цели на ИСИС и на степента на напредъка по стратегическа цел за периода от 3.11.2015 г. до 31.12.2018 г. при отчитане на приноса на инструментите за изпълнение на ИСИС“,

— дейност 2 „Съответствие на обявените процедури с целите на ИСИС, анализ и оценка на ефективността и ефикасността от финансовата помощ по региони, по тематични области и по инструменти“,

— дейност 3 „Анализ и оценка на системата за управление и мониторинг на ИСИС“,

— дейност 4 „Анализ и оценка на развитието и на промените в нуждите. Препоръки във връзка с програмирането на следващия програмен период“,

— дейност 5 „Изготвяне на обобщен доклад от извършената междинна оценка на за изпълнението на ИСИС. Изводи и препоръки от „научените уроци“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер до 100 000 BGN без ДДС.

Ценовото предложение на участника не бива да надвишава тази стойност, в противен случай участникът ще бъде отстранен на осн. чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП за изпълнението на поръчката.

Документ за доказване: списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата (образование, квалификация и опит).

На основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП възложителят може да не приеме представено док. за техн. и проф. способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималният брой на експертите — членове на екипа, е 5, вкл. и ръководителя на екипа, както следва:

Ръководител на екипа — 1 бр. Обр. и квалиф.: да притеж. висше обр. с обр. степен „магистър“ или по-висока (или екв. обр. степен, придобита в чужб.) в обл. „Соц., стоп. и правни науки“ и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“, и/или „Изкуства“ съгласно ПМС № 125/ 24.6.2002 г. или екв. Проф. опит участие като ръков. на екип или др. ръков. поз. при изг. на мин. 2 оценки/анал. (предв. и/или межд. и/или текущи и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратегии, изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет.

Кл. екс. „Иновации“ — 1 бр. Обр. и квалиф.: да притеж. висше обр. с обр. степен „бакалавър“ или по-висока (или екв. обр. степен, прид. в чужб.) в обл. „Соц. , стоп. и пр. науки“ и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“, и/или „Изкуства“ съгл. ПМС № 125/24.6.2002 г. или екв. Проф. опит учас. при изг. на мин. 1 оценка/анал. (предв. и/или межд. и/или текуща и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратег., изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет като екс., зает в изп. на дейности, св. с иновациите разраб./внедр./оцен. на резул. от внедр./анал. на мерки за стимул. на иновациите и/или интелиг. спец. и др.

Кл. екс. „Анализи и оценки“ — 1 бр. Обр. и квалиф. да притеж. висше обр. с обр. степен „бакалавър“ или по-висока (или екв. обр. степен, прид. в чужб.) в обл. „Соц. , стоп. и пр. науки“ и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“ и/или „Изкуства“ съгл. ПМС №125/24.6.2002 г. или екв. Проф. опит учас. при изг. на мин. 1 оценка/анал. (предв. и/или межд. и/или текуща и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратег., изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет като екс., зает с изг. на икон. анал./прогн.и/или оцен./обр. и/или анал. на данни.

Кл. екс. „Проучвания и социология“ — 1 бр. Обр. и квалиф. да притеж. висше обр. с обр. степен „бакалавър“ или по-висока (или екв. обр. степен, прид. в чужб.) в обл. „Соц., стоп.и пр. науки“ и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“, и/или „Изкуства“ , съгл. ПМС № 125/24.6.2002 г. или екв. Проф. опит учас. при изг. на мин. 1 оценка/анал. (предв. и/или межд. и/или текуща и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратег., изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет като екс., зает с провеж. на проуч. (фокус групи, анкети и др.)/интервюта и др.

Кл. екс. „Управление на проекти и програми“ — 1 бр. Обр. и квалиф. да притеж. висше обр. с обр. степен „бакалавър“ или по-висока (или екв. обр. степен, прид. в чужб.) в обл. „Соц. , стоп. и пр. науки“, и/или „Техн. науки“, и/или „Прир. науки, мат. и информат.“, и/или „Здрав. и спорт“, и/или „Изкуства“ съгл. ПМС № 125/24.6.2002 г. или екв. Проф. опит учас. при изг. на мин. 1 оценка/анал. (предв. и/или межд. и/или текуща и/или послед. по см. на Регл. 1303/2013) и/или др. оценки/анал. на изпъл., резул., възд. на прогр./план./стратег., изп. на евр. и/или нац. и/или на рег. ниво (NUTS2), финан. от евр. или др. межд. изт. или нац. бюджет като екс., зает с оцен. на упр./изп. на проек. , фин. от ЕСИФ и/или др. прогр. на ЕС и/или нац. бюджет и/или фин. ч/з пуб. част. партньорство.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, но за не повече от 5 (пет) месеца, считано от датата на сключването му.

Начин на плащане:

1. Междинно плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от цената по договора — в срок до 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от приемане на доклади за изпълнението на дейност 1 и дейност 2 и подписан приемно-предавателен протокол.

2. окончателно плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от цената по договора — в срок до 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от приемане на доклади за изпълнението на дейност 3, дейност 4 дейност 5 и подписан окончателен приемно-предавателен протокол.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/07/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 17/01/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/07/2019
Местно време: 11:00
Място:

гр. София, ул. „Славянска“ № 8

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икон. и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на основанията по чл. 107 от ЗОП и чл. 69 от ЗПКОНПИ. Липсата на основанията за отстраняване се декларират в еЕДООП.

Всеки участник може да представи само 1 оферта.

Гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Договорът се сключва с участника, определен за изпълнител, като при подписване следва да представи документите по чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

При сключването на договора за обществената поръчка се прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и актовете по прилагането му. Избраният изпълнител представя декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по образец (приложение №1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП) и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП по образец (приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП). Когато участникът, определен за изпълнител, е юридическо лице, декларацията по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП се подписва от законния представител или от пълномощника на юридическото лице. В случай че участникът, определен за изпълнител, е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 42, ал. 2, т. 2 по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП се представят за всяко юридическо лице, включено в обединението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/06/2019