Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 272218-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Rotterdam: Waterbouwwerkzaamheden

2022/S 098-272218

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Havenbedrijf Rotterdam NV
Nationaal identificatienummer: 53367972
Postadres: Wilhelminakade 909
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 3072 AP
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@portofrotterdam.com
Telefoon: +31 102521010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.portofrotterdam.com/nl
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessieovereenkomsten zandoverslagputten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft de beschikking over twee zandoverslag putten, te weten de Frisoput gelegen in de Eemhaven en de Scheurhavenput gelegen in de Europoort. Beide putten worden wekelijks meerdere keren met ophoogzand bevoorraad in opdracht van HbR als bijproduct van het onderhoudsbaggerwerk. Schone baggerspecie wordt op zee verspreid in verdiepte loswallen. Het zand wat vrijkomt bij de aanleg van de verdiepte loswallen wordt als retourvracht mee terug genomen. Middels deze aanbesteding zoekt HbR twee kundige, betrouwbare en kwalitatief goede concessiehouders voor het exploiteren van de zandoverslagputten. HbR is een speciale-sectorbedrijf conform de Aanbestedingswet 2012 (AW 2012) en kiest op basis van artikel 2a:30 lid 1 juncto 2a:28 AW2012 voor de “onderhandelingsprocedure met aankondiging” conform artikel 3.35 AW2012. Aankondiging vindt plaats onder richtlijn richtlijn 2014/23/EU.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De Frisoput

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14211000 Zand
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessieovereenkomst voor de exploitatie van de Frisoput, gelegen in de centrale geul van de Eemhaven, ter hoogte van de ingang naar de Prins Johan Frisohaven. Voor de gunningsfase geldt dat inschrijving plaatsvind op twee percelen, welke niet aan dezelfde inschrijver zullen worden gegund.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De Scheurhavenput

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14211000 Zand
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessieovereenkomst voor de exploitatie van de Scheurhavenput. is gelegen in het Calandkanaal, ter hoogte van de Scheurhaven. Voor de gunningsfase geldt dat inschrijving plaatsvind op twee percelen, welke niet aan dezelfde inschrijver zullen worden gegund.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 151-402956
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/04/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel B.V.
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/04/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Boskalis Nederland B.V.
Plaats: Papendrecht
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100/125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022