Werken - 272224-2022

20/05/2022    S98

Denemarken-Kopenhagen: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2022/S 098-272224

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HOFOR A/S
Nationaal identificatienummer: 10073022
Postadres: Ørestads Boulevard 35
Plaats: København S
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 2300
Land: Denemarken
Contactpersoon: Jette Køhler
E-mail: jetk@hofor.dk
Telefoon: +45 27953813
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hofor.dk/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

M12 Utility scale solar PV project in Fjerritslev, Denmark

Referentienummer: 24.02-03376
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The contract concerns an EPC Turnkey contract including but not limited to the design, procurement, supply, construction, installation and commissioning of Utility scale solar PV project in Fjerritslev, Denmark. The project is called M12.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK050 Nordjylland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fjerritslev

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract concerns an EPC Turnkey contract including but not limited to the design, procurement, supply, construction, installation and commissioning of Utility scale solar PV project in Fjerritslev, Denmark. The project is called M12.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical solution / Weging: 40%
Kwaliteitscriterium - Naam: Organization / Weging: 20%
Kwaliteitscriterium - Naam: QHSE / Weging: 10%
Prijs - Weging: 30%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 028-072532
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

M12 Utility scale solar PV project in Fjerritslev, Denmark

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2022
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: nn
Postadres: nn
Plaats: nn
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Complaints about the tender procedure must be submitted to the Klagenævnet for udbud inaccordance with section 7 of Executive Order no. 593 of 2 June 2016 of the Act on theKlagenævnet for udbud, as follows:

Complaints about not having been pre-qualified must be received by the Klagenævnet within 20calendar days from the day after the contracting authority's notification of who has been pre-qualified, if the notification states a brief explanation of the relevant reasons for the decision.Other complaints must be received by the Klagenævnet within 45 days from the day after thepublication of the contracting authority's notice in the Official Journal of the European Union thatthe contracting authority has entered into a contract.

Complaints in connection with the conclusion of a framework agreement must be submitted within6 months from the day after the day on which the contracting authority has notified the affectedcandidates and tenderers.

At the latest at the same time as submitting a complaint to the Klagenævnet for udbud,complainants must notify the contracting authority in writing of the complaint lodged with theKlagenævnet for udbud and of whether the complaint has been submitted during the standstillperiod. If the complaint has not been submitted during the standstill period, the complainant mustalso state whether a suspensive effect of the complaint is requested. The complaint must beaccompanied by a complaint fee of DKK 20,000.

See more about submitting complaints on Klagenævnet for udbud's website: www.klfu.dk

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022