El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 272226-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Raszyn: Servicios de apoyo informático técnico

2019/S 111-272226

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Dirección postal: ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Localidad: Raszyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 05-090
País: Polonia
Persona de contacto: Daniel Imieliński
Correo electrónico: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Teléfono: +48 600205292
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zilp.lasy.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odnowienie wsparcia dla środowiska infrastruktury kopii zapasowych

Número de referencia: DZ.270.35.2019
II.1.2)Código CPV principal
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta dla infrastruktury sprzętowo-programowej posiadanej przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowią Załączniki do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacja nr 1 Adres: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, POLSKA.

Lokalizacja nr 2 Adres: Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta dla infrastruktury sprzętowo-programowej posiadanej przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowią Załączniki do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy wsparcia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa będzie realizowana w okresie maksymalnym 30 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający informuje, że ww. termin może być skrócony przez Wykonawcę zgodnie z jego ofertą. Skrócenie terminu jest dodatkowo punktowane w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Doświadczenie:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał albo wykonuje należycie, w ujęciu łącznym, co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto, którego przedmiot odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegające na zapewnieniu wsparcia dla infrastruktury systemu kopii zapasowych.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Urządzenia objęte serwisem, jeśli pozostaną w zasobach Lasów Państwowych, będą obejmowane kolejnymi kontraktami serwisowymi. Kolejne postępowanie w tym przedmiocie planowane jest na II kw. 2022 roku.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że przy udzielaniu zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, potwierdzającego spełnianie warunku udziału;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445);

9) oświadczenia dot. grupy kapitałowej.

Szczegółowe wymagania dot. dokumentów znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Szczegółowe warunki i terminy składania odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp obowiązującej w Polsce.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019