Bauleistung - 272235-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen

2022/S 098-272235

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-222355)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Nationale Identifikationsnummer: 015314758
Postanschrift: Pl. Starynkiewicza 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-015
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Arciszewska-Kozubowska Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-Mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telefon: +48 224455332
Fax: +48 224455315
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpwik.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja systemu rozładunku dostaw siarczanu glinu do zbiorników magazynowych na terenie Zakładu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.

Referenznummer der Bekanntmachung: 00673/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Modernizacja systemu rozładunku dostaw siarczanu glinu do zbiorników magazynowych na terenie Zakładu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-222355

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:

(...)

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1.2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

1.2.2 art. 108 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia - nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

2.1. oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” - w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz

2.2. podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1.1 Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

(...)

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

(...)

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, takie jak sformułowane wobec wykonawców. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotowych środków dowodowych takich jak żądane od wykonawców.

muss es heißen:

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1.2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

1.2.2 .art. 108 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

1.2.3. art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

1.2.4. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia - nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

2.1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1.2.3 i 1.2.4 powyżej - w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz

2.2. podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1.1. Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

(...)

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2.3 IDW;

(...)

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, takie jak sformułowane wobec wykonawców. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotowych środków dowodowych takich jak żądane od wykonawców.

6. Zamawiający informuje, że zakazane jest poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów, o których mowa w art. 5k ust. 1 lit. a) – c) rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 10:45
muss es heißen:
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 10:45
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: