Lieferungen - 272247-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Elektrizitätszähler

2022/S 098-272247

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
Nationale Identifikationsnummer: 175201304
Postanschrift: BUL. "Tsar Boris III" No.201
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Radoslava Vaseva
E-Mail: r.vaseva@eso.bg
Telefon: +359 29696854
Fax: +359 29626189
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.eso.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2470
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/201797
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/201797
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на резервни комуникационни модули за вграден монтаж в електромери Landis+Gyr тип ZMQ202C.8, ZMD402CT и ZMD405CT“

Referenznummer der Bekanntmachung: ЕСО/2022/039
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38554000 Elektrizitätszähler
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката е за доставка чрез покупка на резервни комуникационни модули за вграден монтаж в електромери Landis+Gyr тип ZMQ202C.8, ZMD402CT и ZMD405CT.  За срока на договора - 5 години, доставките ще се осъществяват по отделни поръчки за доставка.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 205 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38554000 Elektrizitätszähler
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
NUTS-Code: BG314 Плевен / Pleven
Hauptort der Ausführung:

гр. София, ул. „Подп.Йордан Тодоров“№3;ЦС Юг; гр. Пловдив, Южна инд.зона,бул. „Кукленско шосе“ № 17И; гр. Варна, кв. „Възраждане 1“, ел.п/ст “Варна Север”; гр. Плевен, ул. „Сторгозия“ № 28.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката е за доставка чрез покупка на стоки с ориентировъчен, прогнозен обем за срока на договора от 400 бр. на GSM/GPRS/LTE комуникационен модул в комплект с външна антена с магнитна основа, коефициент на усилване на антената Gain ≥ 7 dBi и кабел с дължина най-малко 2,5 m, в т.ч и необходимия/ите софтуер/и за параметризация на комуникационните модули, който/които може/могат да е/са с уеб-базиран потребителски интерфейс (WEB UI) и/или да е с безсрочен лиценз за неограничен брой инсталации и доставки с ориентировъчен, прогнозен обем 100 бр. на Ethernet комуникационен модул, в т.ч и необходимия/ите софтуер/и за параметризация на комуникационните модули, който/които може/могат да е/са с уеб-базиран потребителски интерфейс (WEB UI) и/или да е с безсрочен лиценз за неограничен брой инсталации.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 205 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

няма

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

няма

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

няма

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

няма

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

няма

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в обявлението за обществената поръчка относно личното състояние. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

При подписването на договор, изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 %(три на сто) от прогнозната стойност на обществената поръчка под една от следните форми:● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД.(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в Раздел “Информация за организацията”, Публикувани документи - Банкови сметки на ЕСО ЕАД, на следния адрес:https://app.eop.bg/buyer/2470}

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателство за напълно платена премия.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Възложителят заплаща със собствени средства на Изпълнителя и съгласно чл. 3 от проекта на договор от документацията за участие в процедурата.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи,съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022