Lieferungen - 272269-2022

Submission deadline has been amended by:  281197-2022
20/05/2022    S98

Polen-Ciechanów: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2022/S 098-272269

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Gostkowska 81
Ort: Ciechanów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 06-400
Land: Polen
E-Mail: przetargi@zwikciechanow.pl
Telefon: +49 739202145
Fax: +49 236722960
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zwikciechanow.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zwikciechanow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.zwikciechanow.pl/przetargi/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektr. wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: EA.W4.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 4 200 MWh, w tym: Grupa taryfowa B23: szczyt przedpołudniowy - 700 MWh, szczyt popołudniowy - 400 MWh, pozostałe godziny doby - 2500 MWh; Grupa taryfowa C12A: strefa szczytowa - 180 MWh, strefa pozaszczytowa – 420 MWh, oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w OZE elektrowni biogazowej Zamawiającego o mocy 0,5 MW, o szacowanym wolumenie w ilości 50 MWh wraz z usługą bilansowania handlowego. Szczegółowy zakres zamówienia, tj. wykaz obiektów w ZWiK w Ciechanowie, roczne szacunkowe zużycie i planowaną sprzedaż energii elektrycznej określa Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Hauptort der Ausführung:

Ciechanów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz wytworzonej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503 ze zm.). Szczegółowy zakres zamówienia, tj. wykaz obiektów w ZWiK w Ciechanowie, roczne szacunkowe zużycie i planowaną sprzedaż energii elektrycznej określa Załącznik nr 1 do SWZ.

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego dla danego PPE z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, z zastrzeżeniem poniżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości energii na potrzeby własne oraz wytworzonej, względem ilości określonej w pkt 1 powyżej, spowodowanej odpowiednio zmniejszonym lub zwiększonym zapotrzebowanie energii elektrycznej bądź odpowiednio zmniejszoną lub zwiększoną produkcją energii elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą lub wytworzoną ilością energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy i Zamawiającemu.

Podstawą rozliczeń będą ilości wynikające ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach a udostępnionych Wykonawcy przez OSD.

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa rodzajowego oraz danych przekazanych mu po akceptacji oferty przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy oraz ustanowienia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie POB.

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do bilansowania handlowego Zamawiającego i pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe URDw oraz zgłoszenia tego faktu do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wykonawca będzie posiadał właściwą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są PPE Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SWZ, umożliwiającą sprzedaż Zamawiającemu energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. A.3.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.: „POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w umowie o świadczenie usług dystrybucji. Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.”.

W załączniku nr 1 do SWZ informacyjnie wskazano parametry dla punktu PPE, które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w obrębie grup taryfowych ujętych w SWZ.

Zamawiający informuje, że układy pomiarowe dla taryfy B23 są dostosowane do zasad TPA.

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia mocy umownej dla poszczególnych PPE Zamawiającego w trakcie trwania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu ( sprzedaży) energią elektryczną na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity DZ. U. z 2021 r. poz. 719 ze zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1,4,5 i 7 Ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają warunki określone w SWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Pozostałe szczegóły w zakresie wadium określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia. War

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki finansowe w zakresie rozliczeń określono we wzorze umowy będącym załącznikiem do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 11:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez deszyfrowanie ofert na miniPortalu.

Najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia się na stronie internetowej informację o nawach i siedzibach Wykonawców i cenach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II/II kwartał 2023

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587849
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587849
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022