Services - 272281-2019

12/06/2019    S111    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Sosnowiec: Gully cleaning services

2019/S 111-272281

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezycenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Michał Zastrzeżyński
Telephone: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.um.sosnowiec.pl

Address of the buyer profile: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.um.sosnowiec.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://umsosnowiec.logintrade.net/
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca”

Reference number: WZP.271.1.68.2019.KM
II.1.2)Main CPV code
90641000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia dla jest: Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca. Postępowanie organizowane jest z podziałem na dwie części. W Załączniku nr 11 Zamawiający wskazał zakres obszarowy dla Części 1 i 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na obydwie części łącznie. Zamawiający zawrze dwie odrębne umowy na każdą z części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90641000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B
Main site or place of performance:

Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca.

2. Wykonanie usługi polegać będzie na wykonywaniu w zależności od potrzeb czynności wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

1.1. ceny brutto – waga 60 %

1.2. czas reakcji na zlecenia awaryjne – waga 40 %

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90641000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B
Main site or place of performance:

Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca.

2. Wykonanie usługi polegać będzie na wykonywaniu w zależności od potrzeb czynności wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

1.1. ceny brutto – waga 60 %

1.2. czas reakcji na zlecenia awaryjne – waga 40 %

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w 3 kryteriach oceny.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezp. Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezp. Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445, z zm.);

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

2.1. w pkt 1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2.2. pkt 1.2.–1.3. i 1.5. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności posiadających przeszkolenie do obsługi specjalistycznego samochodu wyposażonego w hydrodynamiczne urządzenia do czyszczenia kanalizacji oraz dwie osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

1.3. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz narzędzi, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.1. niezależnie od ilości części na które składa ofertę wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto w ramach której wykonał co najmniej 12 pierwszych punktów z zakresu zamówienia wskazanych w Załączniku 3 do SIWZ,

1.2. dla każdej części na którą składa ofertę wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę, posiadającą przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznego samochodu wyposażonego w hydrodynamiczne urządzenia do czyszczenia kanalizacji,

1.3. dla każdej części zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że będą mu dostępne:

1.3.1. samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej posiadający:

1.3.1.1. Zbiornik - Zbiornik stalowy wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10m3. Pojemności komory szlamowej minimum 6m3.

1.3.1.2. Recykling - Recykling powinien zawierać:

1.3.1.2.1. pompę obiegową o wydajności umożliwiającej ciągłą prace urządzenia,

1.3.1.2.2. trzystopniowy samoczyszczący system filtracji,

Możliwość pracy w warunkach zimowych do minimum –15 o C. Instalacja musi być chroniona przed działaniem niskich temperatur podczas pracy, jak również w czasie przejazdu i postoju.

1.3.1.3. Układ ciśnieniowo-płuczący - Pompa o wydajności minimum 330 l/min i ciśnieniu od minimum 140 bar. Wąż o długości minimum 120 mb.

1.3.1.4. Układ ssący:

1.3.1.4.1. pompa ssąca rotacyjno-ciśnieniowo-próżniowa o wydajności od 1200 m3/h,

1.3.1.4.2. wąż gumowy DN100 zakończony rurą ssącą o długości nie mniejszej niż 3m, całkowita długość węża po złączeniu minimum 20 mb,

1.3.1.4.3. głębokość ssania – minimum do 6 m,

1.3.1.5. Oprzyrządowanie:

1.3.1.5.1. wyposażenie w zestaw głowic czyszczących do czyszczenia kanałów o średnicy od f200;

1.3.2. samochód lub ciągnik z przyczepą – wyposażonymi w plandeki zabezpieczające przed zanieczyszczaniem środowiska (podczas transportu odpadów z miejsca ich zgromadzenia do miejsca unieszkodliwiania);

1.3.3. wciągarka ręczna lub mechaniczna;

1.3.4. pompa do wypompowywania ścieków deszczowych zarówno ze zbiorników retencyjnych jak i ze studni o parametrach co najmniej:

— moc – minimum 4 kW,

— wydajność – minimum 32 m3/h,

— wysokość podnoszenia – 12,5 m słupa wody.

1.3.5. zbiornik na wodę;

1.3.6. pojemnik ze szczelnym zamknięciem;

1.3.7. kosiarka;

1.3.8. wiadra kanałowe, czyszczarki talerzowe, spirale kanałowe, szufle, łopaty, szczotki, linki ze szczotką lub tłokiem.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt. III.1.1 ppkt 1.1-1.7. odnośnie tego podmiotu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty po

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 011-021532
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/06/2019
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/06/2019
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, piętro III, pok. 315. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Po upływie okresu 24 miesięcy, na który zostanie zawarta umowa.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ.

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym Zał. nr 9 do SIWZ-wyceny jednostkowe za jednorazowe wykonanie określonej czynności oraz wypełnionym odpowiednio dla części na które Wykonawca składa ofertę Zał. nr 10 do SIWZ - kosztorysem ofertowym.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

4.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Zał. nr 4 do SIWZ.

4.2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

4.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zam. publ.

9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zam. publ., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

9.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

9.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

9.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

9.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium:

a) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia w wysokości: 11 000,00 PLN;

b) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia w wysokości: 11 000,00 PLN;

12. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 10 niniejszej sekcji oraz w sekcji III.1.1) pkt 1.1-1.7. należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.2) oraz III.1.3) Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

14. Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zakres zamówienia podobnego obejmuje: usługi wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ, punkty od 2.1. do 2.12 z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w złożonej ofercie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/06/2019