Servicios - 272282-2019

12/06/2019    S111

Rumanía-Bucarest: Servicios de actualización informática

2019/S 111-272282

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Número de identificación fiscal: 14751237
Dirección postal: Str. Delea Nouă nr. 2
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 030925
País: Rumania
Persona de contacto: Cristiana Stoian, Adrian Leaotă
Correo electrónico: cristiana.stoian@ancom.org.ro, adrian.leaota@ancom.org.ro
Teléfono: +40 3372845377-358
Fax: +40 372845599-402
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ancom.org.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Autoritate națională
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM

Número de referencia: CS06
II.1.2)Código CPV principal
72540000 Servicios de actualización informática
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM conform cerintelor minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări: in a 11-a zi inainte de termenul limita de stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Estimare cantități care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru: servicii sub formă de abonament lunar: cantitate minimă – 1 lună; cantitate maximă – 36 luni. Servicii suplimentare de implementare update/corecții software, la cerere: cantitate minimă – 2 update/corecții software; cantitate maximă – 6 update/corecții software. Estimare cantități care ar putea fi solicitate în cadrul unui singur contract subs [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 034 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediile autorităţii contractante din mun. Bucureşti, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM (cod CPV: 72540000-2) în conformitate cu cerinţele minime obligatorii solicitate în Secţiunea 2: „Caietul de sarcini”.

Posibilitatea de reluare a competitiei: nu.

Acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 36 luni de la data semnarii de catre ambele parti.

Valoarea estimata fara TVA: 1 034 000,00 RON, fara TVA.

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 27 547,22 RON,

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 330 566,67 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 330 566,67 RON, fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: minim 1 contract subsecvent/an.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertanții si, dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt următoarele:

— Sorin Mihai Grindeanu –presedinte,

— Eduard-Lucian Lovin –vicepresedinte,

— Bogdan-Cristian Iana –vicepresedinte,

— Gabriela Stanoiu –director, Directia Economica,

— Valentin Bacanu –director, DAA,

— Gemma-Luminita Iosip –sef Departament, DA, DAA,

— Adrian Leaotă –sef SAO, DA, DAA,

— Mirela-Rodica Bejgu – sef Birou, BAR, SAO, DA, DAA,

— Niculae-Catalin Caloiu – expert SAO, DA, DAA,

— Mihaela-Cristiana Stoian –expert SAO, DA, DAA,

— Luminița Tararache – expert SAO, DA, DAA,

— Bogdan Margineanu – sef Serviciu – SJA, DA, DAA,

— Veaceslav Zaporojanu – consilier juridic - SJA, DA, DAA,

— Monica Bogatoniu – consilier juridic - SJA, DA, DAA,

— Daniela-Ioana Mohora – consilier juridic – SJA,

— Izabela-Francisca Năstase – consilier juridic - SJA, DA, DAA,

— Adriana-Ioana Penciu – consilier juridic - SJA, DA, DAA,

— Cătălin-Victor Mitrescu – șef Departament, DIT,

— Daniel-Mircea Iordan – șef Serviciu, SADI, DIT,

— Bogdan-Mircea Petcu – expert, SADI, DIT,

— Claudiu Simion – expert, SADI, DIT,

— Bogdan-Aurelian Prundeanu – tehnician, SADI, DIT,

— Cătălin Ionescu – expert, SADI, DIT,

— Gabriel Cătălin Dumitru – expert, SADI, DIT,

— Constantin Călina – expert SADI, DIT,

— Marilena Rosca – expert CFP, DE,

— Rădița Tănase – expert CFP, DE.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 de către ofertanți si, daca este cazul, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, la solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, precum și fiecare dintre asociați, terți susținători, subcontractanți care au completat DUAE distinct, va/vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— cazier judiciar pentru ofertant și pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat etc., din care să rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentării acestora,

— documente prin care se demostrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 (dacă este cazul),

— declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în documentele achiziției.

Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoţit de traducere autorizată în limba română.

Notă: documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i.

Cerința:

Ofertanții și, dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții trebuie să dovedeasc [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligația de a cuprinde în ofertă denumirea eventualilor subcontractanți și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte, în conformitate cu prevederile art. 55 și ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016. De asemenea, acesta va avea anexat acordul de subcontractare. Eventuale documente justificative care probează cele asumate prin acordul de subcontractare vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 22/01/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

A. Ofertele vor fi deschise în SEAP. Reprezentanții ofertanților nu pot fi prezenți la deschidere;

B. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. În cazul extinderii valabilităţii ofertei, garanția de participare va fi prelungita in mod corespunzător. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea valabilității ofertei. Oferta operatorului economic care refuză sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila;

C. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor;

D. Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

E. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. II.2.5:

1) Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor totale ofertate în RON, fără TVA, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul total în RON, fără TVA, cel mai scazut;

2) În situaţia în care preţurile totale ofertate în RON, fără TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară calculata conform celor precizate mai sus are preţul total cel mai scăzut în RON, fără TVA;

F. Precizări cu privire la garanția de participare: cuantumul este de: 3.300,00 Lei și perioada de valabilitate este cel puţin 190 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta toate cerințele de la pct. III.1.6.a) Garanție de participare din secțiunea referitoare la Instrucțiuni pentru ofertanți;

G. La elaborarea propunerii tehnice se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice din secțiunea referitoare la Instrucțiuni către ofertanți;

H. La elaborarea propunerii financiare se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare din secțiunea referitoare la Instrucțiuni către ofertanți;

I. La elaborarea ofertei se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din secțiunea referitoare la Instrucțiuni către ofertanți.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau Tribunalul București – în termen de 10 zile conform art. 8 alin. (1) lit. a) sau art. 49 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departamentul Achiziţii/Serviciul Juridic Achiziţii
Dirección postal: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030925
País: Rumania
Correo electrónico: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Teléfono: +40 372845339
Fax: +40 372845402-599
Dirección de internet: www.ancom.org.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019