Lieferungen - 272288-2022

Submission deadline has been amended by:  313837-2022
20/05/2022    S98

België-Mechelen: Computeruitrusting en -benodigdheden

2022/S 098-272288

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_20750
Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: inkoop@delijn.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446690
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446690
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IT-PR-2022-018-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van desktop computers, computerschermen, administratieve laptops en industriële laptops

Referentienummer: IT-PR-2022-018-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Levering van desktop computers, computerschermen, administratieve laptops en industriële laptops - raamovereenkomst voor drie jaar

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Desktop computers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Levering van desktop computers, computerschermen, administratieve laptops en industriële laptops - raamovereenkomst voor drie jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De vereiste opties staan vermeld in de inventaris. Het niet opgeven van een prijs voor een vereiste optie leidt tot uitsluiting. De niet-inachtneming van de minimale vereisten brengt de substantiële onregelmatigheid met zich mee van offerte.

De aanbestedende entiteit behoudt zich het recht voor om enkel en alleen die vereiste en/of vrije opties te bestellen die het best beantwoorden aan haar operationele en/of logistieke noden en/of budgettaire middelen.

De aanbestedende entiteit is dus nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van computerschermen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Levering van desktop computers, computerschermen, administratieve laptops en industriële laptops - raamovereenkomst voor drie jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De vereiste opties staan vermeld in de inventaris. Het niet opgeven van een prijs voor een vereiste optie leidt tot uitsluiting. De niet-inachtneming van de minimale vereisten brengt de substantiële onregelmatigheid met zich mee van offerte.

De aanbestedende entiteit behoudt zich het recht voor om enkel en alleen die vereiste en/of vrije opties te bestellen die het best beantwoorden aan haar operationele en/of logistieke noden en/of budgettaire middelen.

De aanbestedende entiteit is dus nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van administratieve laptops

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Levering van desktop computers, computerschermen, administratieve laptops en industriële laptops - raamovereenkomst voor drie jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De vereiste opties staan vermeld in de inventaris. Het niet opgeven van een prijs voor een vereiste optie leidt tot uitsluiting. De niet-inachtneming van de minimale vereisten brengt de substantiële onregelmatigheid met zich mee van offerte.

De aanbestedende entiteit behoudt zich het recht voor om enkel en alleen die vereiste en/of vrije opties te bestellen die het best beantwoorden aan haar operationele en/of logistieke noden en/of budgettaire middelen.

De aanbestedende entiteit is dus nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van industriële laptops.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Levering van desktop computers, computerschermen, administratieve laptops en industriële laptops - raamovereenkomst voor drie jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De vereiste opties staan vermeld in de inventaris. Het niet opgeven van een prijs voor een vereiste optie leidt tot uitsluiting. De niet-inachtneming van de minimale vereisten brengt de substantiële onregelmatigheid met zich mee van offerte.

De aanbestedende entiteit behoudt zich het recht voor om enkel en alleen die vereiste en/of vrije opties te bestellen die het best beantwoorden aan haar operationele en/of logistieke noden en/of budgettaire middelen.

De aanbestedende entiteit is dus nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bijgevoegde bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bijgevoegde bestek

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bijgevoegde bestek

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

de borgtocht wordt bepaald in het opdrachtdocument

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De indiening van de aanvraag tot deelneming / kandidaatstelling dient te gebeuren

op de volgende wijze: Elektronisch via de e-tendering website

https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden

van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan

via E-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Eerste Voorzitter van de Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022