Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 272299-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Świdnik: Servicios de suministro de software

2019/S 111-272299

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miejska Świdnik
Dirección postal: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
Localidad: Świdnik
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-040
País: Polonia
Persona de contacto: Leszek Bednarczyk, Krzysztof Nowakowski
Correo electrónico: zampub@e-swidnik.pl
Teléfono: +48 817517602
Fax: +48 817517608
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Konstantynów
Dirección postal: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2
Localidad: Konstantynów
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-543
País: Polonia
Persona de contacto: Edward Kamiński
Correo electrónico: gmina.konstantynow@gmail.com
Teléfono: +48 833414192
Fax: +48 833414192
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Skierbieszów
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Skierbieszów
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 22-420
País: Polonia
Persona de contacto: Sławomir Kugiel
Correo electrónico: kugiel1@o2.pl
Teléfono: +48 793939344
Fax: +48 846213670
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www

Número de referencia: WIZ-Z.271.18.2019
II.1.2)Código CPV principal
72268000 Servicios de suministro de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www” w ramach projektu pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72265000 Servicios de configuración de software
72263000 Servicios de implementación de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
80500000 Servicios de formación
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48517000 Paquetes de software de TI
48442000 Paquetes de software de sistemas financieros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Świdnik

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www” w ramach projektu pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Zamówienie obejmuje następujące elementy:

1. Zakup licencji portalu podatkowego szt. 1

2. Wdrożenie portalu podatkowego szt. 1

3. Zakup licencji zintegrowanego systemu dziedzinowego szt. 1

4. Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego szt. 1

5. Migracja danych systemu dziedzinowego szt. 1

6. Integracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym szt. 1

7. Zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Miejskiej Świdnik szt. 1

8. Zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Konstantynów szt. 1

9. Zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Skierbieszów szt. 1

10. Wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Miejskiej Świdnik szt. 1

11. Wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Konstantynów szt. 1

12. Wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Skierbieszów szt. 1

13. Opracowanie i wdrożenie e-usług na 5PD szt. 8

14. Opracowanie i wdrożenie e-usług na 3PD szt. 12

15. Zakup licencji systemu zarządzania budżetem Miasta szt. 1

16. Wdrożenie systemu zarządzania budżetem Miasta szt. 1

17. Zakup licencji systemu dla Rady Miasta szt. 1

18. Wdrożenie systemu dla Rady Miasta szt. 1

19. Modernizacja portalu www do standardów WCAG2.0 szt. 1

20. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonowania e-usług i informacji publicznej - 80 osób

21. Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń w zakresie administracji środowiskiem informatycznym - 2 osoby

22. Dostawa oprogramowania szyfrującego szt. 40

23. Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów - zakup dodatkowych licencji szt. 20

24. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów - 40 osób

25 Zakup usługi utrzymania oprogramowania aplikacyjnego przez okres 60 miesięcy po upływie okresu gwarancji (objęte prawem opcji)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na systemy informatyczne / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 20/01/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawem opcji objęte jest utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego w okresie 60 miesięcy po upływie okresu gwarancji. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym prawem opcji odbędzie się, o ile Zamawiający podejmie decyzję o jego realizacji. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji prawa opcji ujęte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ, dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0014/16 - projekt pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

II.2.14)Información adicional

Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Gminę Miejską Świdnik, Gminę Konstantynów oraz Gminę Skierbieszów, na podstawie zawartego przez Gminy porozumienia. Strony porozumienia wyznaczyły spośród siebie Gminę Miejską Świdnik, jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania w imieniu stron porozumienia. Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie odrębnie przez każdą z Gmin.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W tej części ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu zamieszczono informacje o składanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN ,

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej trzy usługi (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa) polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu dziedzinowego zawierającego co najmniej obszar funkcjonalny dotyczący podatków lokalnych, księgowości i finansów oraz zarządzania budżetem, zintegrowanego z ePUAP i portalem udostępnionym w sieci Internet prezentującym stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych, o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

— co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Projektu – posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych,

— co najmniej 1 osoba na stanowisku Szefa Programistów – posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców,

— co najmniej 3 osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych – posiadających min. 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób,

— co najmniej 2 osobami na stanowisku Programisty – posiadającymi min. 2-letnie doświadczenie w zakresie pisania i integracji systemów informatycznych każda z osób.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt a) za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją 3 wymaganych usług (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa). Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie pkt a), tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie trzy usługi, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie 3 usług wymaganych przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt a) za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie 3 usługi (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa) wymagane przez Zamawiającego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W tej części ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu zamieszczono informacje o składanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”).

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorach umowy stanowiących załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ, dostępnych wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego (ze względu na ograniczoną liczbę znaków zamawiający nie jest w stanie podać wszystkich informacji nt. warunków realizacji umowy w tej sekcji ogłoszenia).

3. Wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

Urząd Miasta Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, sala 415, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy oraz wszystkie zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa się w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz. Szczegółowe zasady składania JEDZ określone zostały w SIWZ, zamieszczonej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców:

a) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oraz SIWZ;

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp;

c) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 4-8 ustawy Pzp.

3. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126 z późn. zm.).

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymagane jest złożenie na wezwanie Zamawiającego próbki zaoferowanych przez Wykonawcę systemów informatycznych, na zasadach opisanych szczegółowo w SIWZ zamieszczonej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający stosował będzie procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

9. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt II.2.7) ogłoszenia dotyczy części zamówienia przeznaczonej dla Gminy Miejskiej Świdnik. W przypadku części zamówienia przeznaczonej dla gmin Konstantynów i Skierbieszów termin realizacji to 14.12.2019 r.

11. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 PLN.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić w ogłoszeniu, pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym szczegółowy wykaz dokumentów, o których mowa w punktach 3-5 powyżej, znajduje się w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki te określone są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Do odwołań stosuje się przepisy art. 180-198 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Do skargi stosuje się przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019