Usługi - 272303-2020

11/06/2020    S112

Polska-Warszawa: Usługi administracji ogólnej

2020/S 112-272303

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 141032404
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i rozwój

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający.

Numer referencyjny: 54/19/WR
II.1.2)Główny kod CPV
75110000 Usługi administracji ogólnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający. Ramowy wykaz świadczonych usług zawiera załącznik nr 2 do umowy.

Wykaz świadczonych usług:

I. wsparcie administracyjno-techniczne;

II. wsparcie obsługi prawnej;

III. wsparcie pr, promocji i współpracy z interesariuszami;

IV. wsparcie IT;

V. wsparcie HR;

VI. wsparcie obsługi finansów i księgowości;

VII. wsparcie obsługi ewaluacji;

VIII. wsparcie obsługi programów;

IX. wsparcie procesu wyboru wykonawców;

X. wsparcie nadzoru nad realizacją programu;

XI. wsparcie w zakresie kontroli (obsługa kontroli).

Szczegółowy zakres powierzonych do realizacji Wykonawcy usług oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji określane będą każdorazowo w umowach wykonawczych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 42 254 660.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
51600000 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79600000 Usługi rekrutacyjne
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79300000 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79200000 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
79100000 Usługi prawnicze
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
79610000 Zapewnianie usług personelu
79310000 Usługi badania rynku
79313000 Realizacja usług kontrolnych
79210000 Usługi księgowe i audytorskie
79212000 Usługi audytu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest określenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy Zamawiający. Ramowy wykaz świadczonych usług zawiera załącznik nr 2 do umowy.

Wykaz świadczonych usług:

I. wsparcie administracyjno-techniczne;

II. wsparcie obsługi prawnej;

III. wsparcie pr, promocji i współpracy z interesariuszami;

IV. wsparcie IT;

V. wsparcie HR;

VI. wsparcie obsługi finansów i księgowości;

VII. wsparcie obsługi ewaluacji;

VIII. wsparcie obsługi programów;

IX. wsparcie procesu wyboru wykonawców;

X. wsparcie nadzoru nad realizacją programu;

XI. wsparcie w zakresie kontroli (obsługa kontroli).

Szczegółowy zakres powierzonych do realizacji Wykonawcy usług oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji określane będą każdorazowo w umowach wykonawczych.

Szczegółowy wykaz zawarty jest w ogłoszeniu na stronie Zamawiającego pod linkiem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR. 06.01.00-00-0801/18 POIR.05.01.00-00-0002/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych. Do zadań Zamawiającego należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności przez współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce oraz wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa. Zamawiający wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z 30.4.2010 o Narodowym Centrum Nauki.

Do zadań Zamawiającego należy również:

a) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;

b) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

c) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z 30.4.2010 o zasadach finansowania nauki;

d) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;

e) finansowanie badań stosowanych realizowanych w formie niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej oraz projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;

f) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;

g) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;

h) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele.

NCBR w celu realizacji zadań określonych w pkt powyżej utworzył na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, aktem założycielskim z 18.1.2018 (rep. A nr 795/2018), spółkę pod nazwą NCBR + Sp. z o.o. Była już zawarta umowa o nr 25/18/WR z terminem obowiązywania do 18.9.2020 lub do wyczerpania środków wskazanych w umowie. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania NCBR oraz realizacji jego zadań statutowych konieczne jest zawarcie nowej umowy z NCBR+. W związku z powyższym spełnione są przesłanki o których mowa w art. 67 ust 12 pkt 1–3 uPzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 012-024869
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NCBR + Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 369980780
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 42 254 660.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 254 660.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków jakie można wprowadzić do niniejszego formularza Zamawiający nie jest w stanie podać w pkt II 2.4 ogłoszenia – pełnego opisu zamówienia. Szczegółowe dane pod linkiem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania zostały opisane w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych w tym w szczególności w art. 182. ust. 1. pkt 1 odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; oraz ust. 3. pkt 1 odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

2) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020