Lieferungen - 272312-2022

20/05/2022    S98

România-București: Acumulatori cu plăci de plumb şi acid sulfuric

2022/S 098-272312

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Georgeta MANOLE
E-mail: georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 732671661
Fax: +40 213192428
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfrcalatori.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel”

Număr de referinţă: A1-RO11054545-2022, poz. 1481 var. 25.01.2022
II.1.2)Cod CPV principal
31431000 Acumulatori cu plăci de plumb şi acid sulfuric
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

„Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel”

SNTFC 8/2022

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 1 020 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

livrare franco-depozit Serviciul Depozitare şi Desfacere str. Hărmanului nr. 3, Brașov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel”

Cantitate acord cadru min.50 -max. 600 buc

Cantitate cel mai mare contract subsecvent min.50- max.300 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 040-104569
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14
Titlu:

Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SORGETI
Număr naţional de înregistrare: RO 14936391
Adresă: Strada Mincu Ion, arh., Nr. 17
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011356
Țară: România
E-mail: office@sorgeti.ro
Telefon: +40 212324461
Fax: +40 212324461
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 020 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 020 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113
Titlu:

„Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SORGETI
Număr naţional de înregistrare: RO 14936391
Adresă: Strada Mincu Ion, arh., Nr. 17
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011356
Țară: România
E-mail: office@sorgeti.ro
Telefon: +40 212324461
Fax: +40 212324461
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 510 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 510 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment Avizare si Asistenta juridica al Directiei Achizitii -SNTFC CFR Calatori SA
Adresă: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010867
Țară: România
Telefon: +40 0213199528/122726
Adresă internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022