Lieferungen - 272320-2022

20/05/2022    S98

Polen-Toruń: Elektrobusse

2022/S 098-272320

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sienkiewicza 24/26
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mikołaj Stefański
E-Mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefon: +48 566225504
Fax: +48 566555339
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mzk.torun.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI wraz z infrastrukturą

Referenznummer der Bekanntmachung: MZK.D-251-01/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI wraz z infrastrukturą.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub dwóch nw. części zamówienia:

Część 1:

dostawa 4 fabrycznie nowych elektrycznych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI;

Część 2:

dostawa, montaż i uruchomienie 2 podwójnych ładowarek wolnego ładowania (Plug-In) autobusów elektrycznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 10 096 455.79 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa 4 fabrycznie nowych elektrycznych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI;

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121400 Niederflurbusse
34144910 Elektrobusse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Toruń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych elektrycznych miejskich autobusów niskopodłogowych elektrycznych klasy MAXI.

2.Autobusy, o których mowa w pkt 1. muszą spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 3a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia).

3.Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku dostawy, nieeksploatowane i nieużywane do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze.

4.Wymagania ogólne autobusów:

Autobusy elektryczne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone m.in. w system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy, automat do sprzedaży biletów, klimatyzację oraz system detekcji i gaszenia pożaru komory agregatów.

5.Wszystkie dostarczane autobusy muszą być: jednej marki, identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia.

6.Zakres dostawy obejmuje 4 sztuki autobusów elektrycznych, wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dokumentacją i niezbędnym oprogramowaniem na warunkach określonych w SWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ.

7.Zamawiający wymaga współpracy Dostawcy autobusów elektrycznych z Wykonawcą stacji ładowania wyłonionym w ramach Części 2.

8.Zamawiający wymaga, aby dostarczone autobusy były w pełni kompatybilne z infrastrukturą ładowania (w tym z ładowarkami Plug-In oraz ładowarkami pantografowymi) dostarczoną w ramach poprzedniego postępowania przetargowego (znak sprawy: MZK.D-251-1/20, numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2020/S 042-100218).

9.Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50%. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w tym zakresie w formularzu oferty (Załącznik nr 7 do SWZ).

Zgodnie z art. 393 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50%

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla tej części ustala się następująco:

dostawa 4 autobusów klasy MAXI w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 15.06.2023 roku.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie 2 podwójnych ładowarek wolnego ładowania (Plug-In) autobusów elektrycznych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232200 Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen
45232221 Umspann-Unterstation
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45314300 Kabelinfrastruktur
45315300 Stromversorgungsanlagen
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
45317000 Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
51610000 Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen
71220000 Architekturentwurf
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
80510000 Spezialausbildung
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Toruń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 2 podwójnych ładowarek wolnego ładowania (Plug-In) autobusów elektrycznych, w tym zaprojektowanie wraz z przeniesieniem praw autorskich do projektu i wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm., dalej jako upb).

2.Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 3b do SWZ (opis przedmiotu zamówienia).

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, decyzjami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

4.Wymagania (w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa art. 95 ustawy Pzp) dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w § 6 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ.

5.Zamawiający wymaga współpracy Wykonawcy stacji wolnego ładowania z Dostawcą autobusów elektrycznych wyłonionym w ramach Części 1.

6.Zamawiający wymaga, aby dostarczone ładowarki były w pełni kompatybilne z autobusami i infrastrukturą ładowania dostarczoną w ramach poprzedniego postępowania przetargowego (znak sprawy: MZK.D-251-1/20, numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2020/S 042-100218).

7.Mając na uwadze przedmiot zamówienia w Części 2, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Zajezdni Autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o. przy ul. Legionów 220 w Toruniu. W celu ustalenia terminu oględzin terenu należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej z Panem Maciejem Makowskim, na adres:maciej.makowski@mzk-torun.pl . Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

8.Termin wykonania przedmiotu zamówienia w tej części ustala się następująco:

1) datą rozpoczęcia wykonywania zamówienia jest data podpisania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

2)wykonanie przedmiotowego zamówienia nastąpi z uwzględnieniem następujących terminów:

a) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy,

b) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz przeniesieniem praw autorskich do projektu: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

c) opracowanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń umożliwiających realizację robót budowlanych oraz przeniesieniem praw autorskich do projektu: do 9 miesięcy od daty podpisania umowy,

3) dostawa, montaż i uruchomienie ładowarek wolnego ładowania autobusów elektrycznych: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 15.06.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 018-044842
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: MZK.D-251-01/22
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 4 fabrycznie nowych elektrycznych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI;

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Solaris Bus & Coach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
Postanschrift: ul. Obornicka 46
Ort: Bolechowo-Osiedle
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-005
Land: Polen
E-Mail: office@solarisbus.com
Telefon: +48 616672333
Fax: +48 616672310
Internet-Adresse: https://www.solarisbus.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 580 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: MZK.D-251-01/22
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie 2 podwójnych ładowarek wolnego ładowania (Plug-In) autobusów elektrycznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ekoenergetyka-Polska Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-002
Land: Polen
E-Mail: contact@ekoenergetyka.com.pl
Telefon: +48 683282068
Internet-Adresse: https://ekoenergetyka.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 516 455.79 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1.10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2.15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1,2,3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022