Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 272336-2019

12/06/2019    S111

Chequia-Uherské Hradiště: Servicios de implementación de software

2019/S 111-272336

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Número de identificación fiscal: 27660915
Dirección postal: J. E. Purkyně 365
Localidad: Uherské Hradiště
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Código postal: 686 06
País: Chequia
Persona de contacto: MT Legal, s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Correo electrónico: vz@mt-legal.com
Teléfono: +420 542210351
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.nemuh.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/nemuh
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/profil/nemuh
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: MT Legal, s.r.o, advokátní kancelář
Número de identificación fiscal: 28305043
Dirección postal: Jakubská 121/1
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 602 00
País: Chequia
Persona de contacto: Klára Vítková
Correo electrónico: vz@mt-legal.com
Teléfono: +420 542210351
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.nemuh.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/nemuh
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://nen.nipez.cz/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje

II.1.2)Código CPV principal
72263000 Servicios de implementación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému (dále rovněž jen „ERP“), který nahradí stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhů smluv - obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – které budou uzavřeny s jednotlivými (4) nemocnicemi.

Veřejná zakázka je zadávána centrálním zadavatelem podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) ZVZZ na jeho účet a na účet těchto pověřujících zadavatelů:

b) Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

c) Kroměřížská nemocnice, a.s.

d) Vsetínská nemocnice, a.s.

Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 97 484 245.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48451000 Paquetes de software de planificación de recursos empresariales
48330000 Paquetes de software de planificación y productividad
48219300 Paquetes de software de administración
72268000 Servicios de suministro de software
72260000 Servicios relacionados con el software
72261000 Servicios de apoyo al software
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem předání a převzetí plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele (resp. jednotlivých pověřujících zadavatelů).

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému (dále rovněž jen „ERP“), který nahradí stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhů smluv - obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – které budou uzavřeny s jednotlivými (4) nemocnicemi.

Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 252
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zadavatel předpokládá kofinancování z Integrovaného regionálního operačního programu.

II.2.14)Información adicional

Upřesnění k době plnění (II.2.7): Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným účastníkem bezprostředně po skončení zadávacího řízení, v rámci kterého dojde k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Plnění veřejné zakázky je rozděleno do fází, jejichž termíny jsou specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace, resp. jejích přílohách.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 5.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Prokázání profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/07/2019
Hora local: 10:05
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019