Tjenesteydelser - 272338-2019

12/06/2019    S111

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 111-272338

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik, Center for Udførelse af Anlæg
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Løwe
E-mail: jenlow@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning vedrørende projektet 001453 Nordre Frihavnsgade

Sagsnr.: 001453
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder - JA04
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter totalrådgivning til projektering af strækning Nordre Frihavnsgade (fra Trianglen til Strandboulevarden.)

Formålet med projektet er at skabe en velfungerende cykelgade som spiller sammen med at være en handelsgade. Samtidig med at trafiksikkerheden og fremkommeligheden skal forbedres, så både cyklister og fodgængere kommer til at føle sig trygge i gaden, skal der skabes bedre mulighed for ophold og byliv på gaden. Der må i ikke nedlægges parkeringspladser i området.

Opgavens økonomiske ramme er på 2 600 000 DKK og indeholder samtlige udgifter til rådgiverens projektering af opgaven, herunder rådgiverens honorar, udlæg, afgifter og gebyrer mv.

Den samlede økonomisk ramme for projektering og udførelse er 20 000 000 DKK. Den samlede økonomiske ramme dækker alle omkostninger i forbindelse med projektet herunder forundersøgelser, registreringer, rådgiverhonorar, uforudsete og anlægsarbejder inklusive bygherreleverancer.

Optioner: projektopfølgning og fagtilsyn.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4) ovenfor.

Til brug for afgivelse af ansøgning, skal ansøgere bl.a. udfylde og indsende et European Single Procurement Document (ESPD). ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Til brug for dette har ordregiver udarbejdet en specifik skabelon, ESPD-skabelon, der indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Såfremt der opstår forhold der berettiger én eller begge kontraktparter til tidsfristforlængelse, jf. ABR 18, kan kontraktens varighed forlænges.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgeren skal kunne påvise følgende referencer inden for de nævnte kategorier:

- Vejarealer:

2 referencer der omfatter projektering af vejarealer i byzone. Referencerne skal være leveret inden for de seneste 3 år.

- Totalrådgivning:

1 reference på en totalrådgiveropgave inden for anlæg, hvor ansøger har været totalrådgiver. Referencerne skal være leveret inden for de seneste 3 år.

Ansøger må ved påvisning af egnethed i referencekategorien for emnet totalrådgivning gerne henvise til den samme reference som der er angivet for vejarealer.

Til brug for ovenstående vurdering af egnethed skal ansøger udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit C.

Oplysninger om referencerne:

For hver reference bør ansøger angive (i) en kort beskrivelse af leverancen, herunder hvilken by og adresse projektet vedrører, hvilken type trafik projektet involverede (ii) ansøgers konkrete rolle i leverancen, navn på eventuelle underrådgivere og deres faglige ansvarsområde i projektet (iii) periode for leverancens udførelse, (iv) om projektet er anlagt/afleveret, (v) anlægsbudget ekskl. moms.

Ovennævnte oplysninger skal ansøger vedlægge i et bilag (maks. 1 A4 side for hver reference). Dokumentet bør ikke indeholde illustrationer eller øvrige oplysninger end de ovenfor efterspurgte.

Bilagene uploades i Byggeweb i pdf-format under afleveringskravet ”Referencer”.

En reference der anvendt til at opfylde minimumskravet til teknisk og faglig formåen vil ligeledes blive anvendt ift. udvælgelsen, jf. konkurrencebetingelsernes pkt. 3.4.

3.4 Udvælgelse (ESPD del IV afsnit C).

Som anført i Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9, vil ordregiver udvælge 4 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 4 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i pkt. 3.2 ovenfor samt opfylder egnethedskravene i pkt. 3.3, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af de referencer, som ansøgeren har angivet til opfyldelse af teknisk og faglig formåen i ESPD del IV afsnit C og ske efter følgende kriterier:

Der lægges vægt på, hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås, at der er flest mulige lighedspunkter ifht. Nordre Frihavnsgadeprojektet fsva.:

— referencernes anlægsøkonomi,

— projekternes art og type f.eks. om der er tale om strøggade-/handelsgadeprojekt og etableres grønne elementer i gaden,

— om projekterne er i tæt bebyggede områder med mange trafikanter, herunder om der er tale om forskellige typer af trafikanter,

— i hvilket omfang man i projekterne har prioriteret bløde trafikanter,

— om referencerne angår projekter der er anlagt,

— Om ansøger havde en koordinerende rolle i projektet ved at varetage rollen som totalråd.giver

— Om referencerne angår projekter med borgerinddragelse og grænseflader mod tilstødende projekter.

I referencen, hvor ansøger viser, at denne har varetaget rollen som totalrådgiver lægges der derudover særlig vægt på størrelsen i projektets totaløkonomi samt i hvilket omfang opgaven i forbindelse med projekteringen indebar en styring af forskellige fagområder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Projektopfølgning og fagtilsyn i anlægsfasen.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre mv.

En økonomisk aktør, herunder evt. underleverandører til ansøger, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135, stk. 1 – 3 og 136, stk. 1, nr. 1-3. Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6.

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares ”nej” til udelukkelsesgrundene i ESPD del III afsnit A-C. Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

Samlet for ansøger gælder, at

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 2 000 000 (max 2 x årlig kontraktsum) i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

For ansøger og for hver økonomisk aktør, der deltager for ansøger, dvs. hver aktør i en sammenslutning (typisk konsortium eller lign) eller en aktør som ansøger baserer sin økonomiske og/eller tekniske kapacitet på, gælder at:

- For ansøger og hver økonomisk aktør, gælder at denne skal have en soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste regnskabsår.

Til brug for ovenstående vurdering skal ansøger udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

En ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved et hvert andet dokument, som ordregiveren vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger, jf. Udbudsloven § 154, stk. 2. En gyldig foreligger eksempelvis, hvor virksomheden er nystartet og derfor ikke har aflagt regnskab i den periode som ordregiver forudsætter oplysninger for.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som beskrevet ovenfor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

Ansøgeren skal kunne påvise følgende referencer inden for de nævnte kategorier:

- Vejarealer:

2 referencer der omfatter projektering af vejarealer i byzone. Referencerne skal være leveret inden for de seneste 3 år.

- Totalrådgivning:

1 reference på en totalrådgiveropgave inden for anlæg, hvor ansøger har været totalrådgiver. Referencerne skal være leveret inden for de seneste 3 år.

Ansøger må ved påvisning af egnethed i referencekategorien for emnet totalrådgivning gerne henvise til den samme reference som der er angivet for vejarealer.

Til brug for ovenstående vurdering af egnethed skal ansøger udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit C.

Oplysninger om referencerne:

For hver reference bør ansøger angive (i) en kort beskrivelse af leverancen, herunder hvilken by og adresse projektet vedrører, hvilken type trafik projektet involverede (ii) ansøgers konkrete rolle i leverancen, navn på eventuelle underrådgivere og deres faglige ansvarsområde i projektet (iii) periode for leverancens udførelse, (iv) om projektet er anlagt/afleveret, (v) anlægsbudget ekskl. moms.

Ovennævnte oplysninger skal ansøger vedlægge i et bilag (maks. 1 A4 side for hver reference). Dokumentet bør ikke indeholde illustrationer eller øvrige oplysninger end de ovenfor efterspurgte.

Bilagene uploades i Byggeweb i pdf-format under afleveringskravet ”Referencer”.

En reference der anvendt til at opfylde minimumskravet til teknisk og faglig formåen vil ligeledes blive anvendt ift. udvælgelsen, jf. konkurrencebetingelsernes pkt. 3.4.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som beskrevet ovenfor.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det samlede udbudsmateriale, herunder sælligt udkast til "Rådgiveraftale - 001453, Nordre Frihavnsgade" med tilhørende bilag.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ – Byggeweb nr: TN860777A Nordre Frihavnsgade.

Bemærk, at en ansøger kun kan afgive én ansøgning om deltagelse i udbudsprocessen.

- Ordregiver accepterer ikke afgivelse af alternative tilbud, eller sideordnede tilbud.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal kunne fremlægges hvis ordregiver anmoder herom:

— fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, og

— fremlæggelse af erklæring om ansøgers omsætning samt erklæring om soliditetsgrad.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller førnævnte lovs § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over ordregivers eventuelle beslutning om kontraktens videreførelse, når tildelingsbeslutningen er annulleret vedendelig afgørelse eller dom, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2019