Servicios - 272353-2019

12/06/2019    S111

România-Brașov: Servicii de cadastru

2019/S 111-272353

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. I
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
Persoană de contact: SEAP
E-mail: licitatii.bv@andnet.ro
Telefon: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.DRDPBV.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.drdpbv.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Servicii de «Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: DRDPBV/BPDM61/IE-531/29.05.2019
II.1.2)Cod CPV principal
71354300 Servicii de cadastru
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea”, Lot 1 – Sectiunea 1C Targu Mures-Ogra, Lot nr. 1 – Targu Mures-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legatura si Lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500- km 14+605”, Lot 2 – Sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, Lot nr. 1 – Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, Lot nr. 2: Iernut-Chetani km 3+600-km 21+500, Lot nr. 3 – Chetani-Campia Turzii km 21+500-km 37+191”.

A. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile;

B. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1 - SECTIUNEA 1C Targu Mures – Ogra,Lot nr. 1 Tg. Mures – Ungheni km 0+000 – km 4+500 + drum de legatura si Lot nr. 2: Ungheni – Ogra km 4+500 – km 14+605”

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71354300 Servicii de cadastru
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de „Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/ transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie Autostrada Brasov-Tg. Mures-Cluj-Oradea: LOT 1 - SECTIUNEA 1C Targu Mures – Ogra,Lot nr. 1 Tg. Mures – Ungheni km 0+000 – km 4+500 + drum de legatura si Lot nr. 2: Ungheni – Ogra km 4+500 – km 14+605

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Abordarea propusa privind repartizarea responsabilitatilor personalului in realizarea activitatilor si interactiunea intre membrii echipei, in corelare cu activitatile... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activitatilor, realizarea graficului de indeplinire a activitatilor si de mo... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 16
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in calitate de Avocat definitiv in reprezentare in instantele civile in cadrul unor litigii, referitoare la dreptul de proprietate si/sau alte drepturi reale. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta de participare in Comisii de verificare a dreptului de proprietate, numit prin Decizie, in cadrul a minim 3 Comisii (raportata la o Unitate Administrativ Teritoriala). / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in intocmirea unor documentatii cadastrale pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrarilor de constructii noi /reabilitare/ modernizar... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in intocmirea unor rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrarilor de constructii noi /reabilitare/modernizare si... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta in activitati de coordonare/conducere/management a procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si c... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 1.905.894,38 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Autostrada Brasov-Tg. Mures-Cluj-Oradea

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 - SECTIUNEA 2A Ogra – Campia Turzii, Lot nr. 1 Ogra – Iernut km 0+000 – km 3+600, Lot nr. 2: Iernut – Chetani km 3+600 – km 21+500, Lot nr. 3 Chetani – Campia Turzii km 21+500 – km 37+191

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71354300 Servicii de cadastru
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de „Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/ transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie Autostrada Brasov-Tg. Mures-Cluj-Oradea: LOT 2 - SECTIUNEA 2A Ogra – Campia Turzii, Lot nr. 1 Ogra – Iernut km 0+000 – km 3+600, Lot nr. 2: Iernut – Chetani km 3+600 – km 21+500, Lot nr. 3 Chetani – Campia Turzii km 21+500 – km 37+191.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Abordarea propusa privind repartizarea responsabilitatilor personalului in realizarea activitatilor si interactiunea intre membrii echipei, in corelare cu activitatile... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activitatilor, realizarea graficului de indeplinire a activitatilor si de mo... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 16
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in calitate de Avocat definitiv in reprezentare in instantele civile in cadrul unor litigii, referitoare la dreptul de proprietate si/sau alte drepturi reale. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta de participare in Comisii de verificare a dreptului de proprietate, numit prin Decizie, in cadrul a minim 3 Comisii (raportata la o Unitate Administrativ Teritoriala). / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in intocmirea unor documentatii cadastrale pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrarilor de constructii noi /reabilitare/ modernizar... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in intocmirea unor rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrarilor de constructii noi /reabilitare/modernizare si... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta in activitati de coordonare/conducere/management a procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si c... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 3.335.294.23 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Autostrada Brasov-Tg. Mures-Cluj-Oradea

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016, pentru fiecare lot in parte.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" -Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016, pentru fiecare lot in parte..

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului cadru, vor prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta,:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte documente justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local- in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, care sa prezinte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora,

— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) - in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, care sa prezinte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016,pentru fiecare lot in parte..

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2 Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 2.001.176 RON in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018.

Loturile: 1 Cifra de afaceri anuala generala Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 1.143.536 RON in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Se vor prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, situatiile financiare sau extrase din situatiile Financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018. Documentele vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Pentru Cabinet Individual, Cab. Asoc, Societati Civile profesionale si Societati Profesionale cu raspundere limitata, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se iau in considerare veniturile realizate in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018, sens in care vor fi prezentate ca documente justificative declaratiile fiscal depuse la ANAF pentru acesti ani. NOTA: Daca din motive obiective si justificative operatorul economic nu este in masura sa prezintedocumentele solicitate, acesta este autorizat sa fac adovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota2:Dc un grup de op ec depune o oferta comuna, cerinta se dem prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In ac situatie, si Of asociat va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea B. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in cond legii. Nota 3: In cazul in care Of benef de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea B. Nota 4: In cazul in care benef de sustinere din partea unui tert, Of va prez: a) Angajamentul ferm privind sustinerea ec si fin acordata de tertul sustinator, cf cu Form nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in cond legii. b) doc transmise Ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tert sust va/vor asigura indepl propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Doc prez trebuie sa indice concret care sunt resursele pe care tertul le va mobiliza in cazul in care Of intampina dificultati pe parcursul derularii CTR sau se va afla in imposib derularii CTR, tipul acestor doc fiind determinat de obligatiile asumate de Of si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin doc prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a Ofertantului. Doc vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in cond legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pt anii 2016, 2017 si 2018 din care rezulta indepl nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia ec si fin. Doc ment la pct. c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii CTR, la sol AC, cu resp cerintelor privind semnarea electronica a documentatiei. Nota5: AC va lua in considerare sustinerea acordata de tert sustinator pt indeplinirea criteriilor min impuse in Documentatia de Atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urm conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a Ofertanti; b) Ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pt realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Se vor prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, situatiile financiare sau extrase din situatiile Financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018. Documentele vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Pentru Cabinet Individual, Cab. Asoc, Societati Civile profesionale si Societati Profesionale cu raspundere limitata, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se iau in considerare veniturile realizate in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018, sens in care vor fi prezentate ca documente justificative declaratiile fiscal depuse la ANAF pentru acesti ani. NOTA: Daca din motive obiective si justificative operatorul economic nu este in masura sa prezintedocumentele solicitate, acesta este autorizat sa fac adovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota2:Dc un grup de op ec depune o oferta comuna, cerinta se dem prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In ac situatie, si Of asociat va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea B. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in cond legii. Nota 3: In cazul in care Of benef de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea B. Nota 4: In cazul in care benef de sustinere din partea unui tert, Of va prez: a) Angajamentul ferm privind sustinerea ec si fin acordata de tertul sustinator, cf cu Form nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in cond legii. b) doc transmise Ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tert sust va/vor asigura indepl propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Doc prez trebuie sa indice concret care sunt resursele pe care tertul le va mobiliza in cazul in care Of intampina dificultati pe parcursul derularii CTR sau se va afla in imposib derularii CTR, tipul acestor doc fiind determinat de obligatiile asumate de Of si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin doc prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a Ofertantului. Doc vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in cond legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pt anii 2016, 2017 si 2018 din care rezulta indepl nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia ec si fin. Doc ment la pct. c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii CTR, la sol AC, cu resp cerintelor privind semnarea electronica a documentatiei. Nota5: AC va lua in considerare sustinerea acordata de tert sustinator pt indeplinirea criteriilor min impuse in Documentatia de Atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urm conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a Ofertanti; b) Ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pt realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontr.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze.

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii de proiectare/servicii comparabile cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de minim: LOT 2 – 667.058,00 RON, la nivelul unuia sau mai multe contracte. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017. Prin sintagma servicii duse la bun sfarsit se intelege servicii receptionate partial cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta exeprienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata sa fie utilizat de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presuspune expirarea perioadei de garantie.

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii de proiectare/servicii comparabile cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de minim: LOT 1 – 381.178,00 RON, la nivelul unuia sau mai multe contracte. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 Prin sintagma servicii duse la bun sfarsit se intelege servicii receptionate partial cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta exeprienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata sa fie utilizat de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presuspune expirarea perioadei de garantie.

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" -Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" –subsectiunea "Proportia de subcontractare" si sa depuna contractul de subcontractare odata cu DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE, care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic" - partea III "Motive de excludere" Nota 1: În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract îndeplinite de catre subcontractantii propusi în oferta pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea în acest sens la momentul semnarii contractului.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Se va completa DUAE, partea a IV-Conditii de selectie-Sectiunea C –,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit sau certificate de predare primire sau recomandari sau procese verbale de receptie sau certificate constatoare sau alte documente. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final ale serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Se va completa DUAE, partea a IV-Conditii de selectie-Sectiunea C –,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit sau certificate de predare primire sau recomandari sau procese verbale de receptie sau certificate constatoare sau alte documente. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final ale serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare.

În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" -Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" –subsectiunea "Proportia de subcontractare" si sa depuna contractul de subcontractare odata cu DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE, care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere" Nota 1: În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract îndeplinite de catre subcontractantii propusi în oferta pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea în acest sens la momentul semnarii contractului.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/11/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea Documentatie si clarificari si decizii din cadrul anuntului/ invitatiei de participare, AC urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP (Sectiunea “Întrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conf Lg 455/2001.

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, potrivit art 221 din Legea 98/2016 in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art 221 alin (7) din Legea 98/2016, adica sa nu reprezinte modificari substantiale (Modificari ale partilor contractante; Modificari ale modalitatilor de plata si/sau recuperarea creantelor; Modificari legislative; Modificari ale valorii contractului ca urmare a schimbarii categoriilor de folosinta a terenurilor; Verificari si receptie; Eventuale solicitari suplimentare de documente, ce pot surveni din partea celor doua parti contractante; Modificari generate de inlocuirea personalului; Modificari generate de inlocuirea subcontractantilor/introducerea de noi subcontractanti; Modificari referitoare la durata contractului, in cazul in care nu este culpa Prestatorului si sunt circumstante imprevizibile; Modificari referitoare la perioada de prestare a serviciilor (in cazul in care nu este culpa Prestatorului). Interval anticipat de prelungire: Se poate accepta o depasire a termenelor limita de prestare a serviciilor, daca prestatorul aduce justificari temeinice care atesta necesitatea prelungirii termenelor cu cel mult 24 luni. Tinand cont de circuitul, respectiv perioada de avizare si publicare a HG de expropriere, termenul se poate prelungi cu inca 150 de zile.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Brașov – Departamentul Juridic
Adresă: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: juridic.bv@andnet.ro
Telefon: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Adresă internet: www.drdpbv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/06/2019