Lieferungen - 272354-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Pumpen und Kompressoren

2022/S 098-272354

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Staszica 24
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-051
Land: Polen
Kontaktstelle(n): jw.
E-Mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Telefon: +48 178545222
Fax: +48 178541707
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mpecrzeszow.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Dostawa pomp obiegowych pod potrzeby węzłów cieplnych”

Referenznummer der Bekanntmachung: KZP-1/252/TTZ/1/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42120000 Pumpen und Kompressoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa pomp obiegowych pod potrzeby węzłów cieplnych”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 11 280.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Baza magazynowa MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie w godzinach od 8.00 – 14.00, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa:

1. Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz „Oferta”):

2. Załącznik nr 3 do SWZ („Wymagania techniczne…”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 4
Preis - Gewichtung: 96
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 041-107478
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

"Dostawa pomp obiegowych pod potrzeby węzłów cieplnych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BASCO 2 Spółka z o.o. spółka komandytowa
Postanschrift: Inwestorów 4
Ort: Mielec
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 39-300
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@basco2.pl
Telefon: +48 175830939
Internet-Adresse: http://basco2.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 972 649.03 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 280.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

B. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

C. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 7 / 8 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jak również danych osobowych osób fizycznych, które Wykonawca udostępnia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o., ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, zaś w przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, czyli:

- w celu podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do zawarcia umowy (złożenie oferty) przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,

- w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowiązywania do czasu zakończenia realizacji wszystkich postanowień umowy i rozliczenia oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń umowy,

wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów UE, księgowych, podatkowych i archiwalnych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

5. Dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z zasadą jawności postępowania oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane

osobowe na zlecenie administratora, gdzie podmioty takie będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i jedynie zgodnie z jego poleceniami.

6. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

7. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO;

8. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy.

2. Na podstawie art. 513 Ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 Ustawy.

4. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 515 ust.1 Ustawy.

5. Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 Ustawy.

6. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w Dziale IX Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022