Lieferungen - 272355-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí

2022/S 098-272355

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova 8
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81361
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Šimek
E-mail: simek.michal@zsr.sk
Telefón: +421 220292247
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zsr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.6)Hlavná činnosť
Služby železničnej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upevňovadlá a drobné koľajivo

Referenčné číslo: 418/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34946000 Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44531510 Svorníky a skrutky
44531520 Podvalové svorníky a skrutky
44531600 Matice
44532200 Podložky/tesnenia
44532400 Oceľové koľajnicové spojky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 1 predmetu zákazky: Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34946100 Železničný konštrukčný materiál
34946121 Koľajnicové spojky a podkladnice (základné dosky – ložiská)
44532400 Oceľové koľajnicové spojky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 2 predmetu zákazky: Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 065-172449
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia
Obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

V súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 rozhodol o zrušení verejnej súťaže, a to vo všetkých jej dvoch (2) samostatných častiach predmetu zákazky, nakoľko sa v priebehu verejnej súťaže vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Obstarávateľ prehodnotí požiadavky na spôsob stanovenia ceny za dodanie predmetu zákazky vo vzťahu k požadovaným podmienkam dodania predmetu zákazky (resp. vo vzťahu k obdobiu, ku ktorému uchádzač bude povinný garantovať nemennosť ceny za dodanie predmetu zákazky) a opätovne pristúpi k vyhláseniu verejného obstarávania na obdobný predmet v priebehu roka 2022.

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania s odôvodnením bolo zaslané všetkým záujemcom a rovnako bolo uverejnené v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437982).

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2022