Lieferungen - 272357-2022

20/05/2022    S98

Polen-Stettin: Turbinen und Motoren

2022/S 098-272357

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SEC Energia Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8512831613
Postanschrift: ul. Zbożowa 4
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 70-653
Land: Polen
E-Mail: przetargi@sec.com.pl
Telefon: +48 663490093
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sec.com.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42110000 Turbinen und Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 9 124 200.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 1 - Dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Barlinku na działce nr 733 i 2096/2 obręb 1 położonej przy ul. Św. Bonifacego 25

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09323000 Fernwärme
42110000 Turbinen und Motoren
44160000 Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
45000000 Bauarbeiten
45111300 Abbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45251000 Bauarbeiten für Kraftwerke und Heizkraftwerke
45251240 Bau von Deponiegas-Stromerzeugungsanlagen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45315700 Installation von Schaltanlagen
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
45317200 Elektroinstallationsarbeiten für Transformatoren
45330000 Installateurarbeiten
45400000 Baufertigstellung
50500000 Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen
50532000 Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und zugehörigen Einrichtungen
50532100 Reparatur und Wartung von Elektromotoren
50532200 Reparatur und Wartung von Transformatoren
50532300 Reparatur und Wartung von Generatoren
50532400 Reparatur und Wartung von Stromverteilungsanlagen
71321200 Heizungsplanung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Barlinek, ul. Św. Bonifacego 25 , 74-320

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Barlinku na działce nr 733 i 2096/2 obręb 1 położonej przy ul. Św. Bonifacego 25 wraz z zapewnieniem usługi serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa źródła energii elektrycznej i ciepła opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej poniżej 1 MW, składającego się z wysokosprawnej jednostki wytwórczej, w której jednostką napędową będzie silnik tłokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym typ E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejącym budynku Ciepłowni w Barlinku na poziomie 0. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie elektrycznej obejmuje również zabudowę niezbędnych transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej GUK), układów AKPiA, instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, układów pompowych i instalacji umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany do zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników, postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do SEC Region Sp. z o.o. oraz siecią ENEA Operator Sp. z o.o.

Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:

produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,

ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne.

Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej.

Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia w następującym miejscu i terminach:

• Ciepłownia Barlinek: ul. Św. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek w dniu 03.01.2022 lub 11.01.2022 w godz. 12.00-13.30.(po uprzednim zaanonsowaniu przyjazdu pod nr tel. 661 911 019)

Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny a brak tego udziału nie spowoduje odrzucenia oferty.

Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w rozumieniu art. 136 ust. 1 PZP w celu wyjaśnienia treści SWZ

W zebraniu wykonawców może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, niezależnie od statusu w postępowaniu, tj. zadawanych wcześniej pytań czy zgłoszenia chęci udziału. Po zebraniu Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 13.01.2022 w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams po uprzednim zaanonsowaniu do dnia 12.01.2022 na adres e-mail: piotr.pluciennik@sec.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność elektryczna GUK / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Sprawność całkowita brutto GUK / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPZP.02.12.00-32-B003/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 - Dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Myśliborzu na działce nr 459 obręb 1 położonej przy ul. Lipowej 13

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09323000 Fernwärme
42110000 Turbinen und Motoren
44160000 Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
45000000 Bauarbeiten
45111300 Abbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45251000 Bauarbeiten für Kraftwerke und Heizkraftwerke
45251240 Bau von Deponiegas-Stromerzeugungsanlagen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45315700 Installation von Schaltanlagen
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
45317200 Elektroinstallationsarbeiten für Transformatoren
45400000 Baufertigstellung
50500000 Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen
50532000 Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und zugehörigen Einrichtungen
50532100 Reparatur und Wartung von Elektromotoren
50532200 Reparatur und Wartung von Transformatoren
50532300 Reparatur und Wartung von Generatoren
50532400 Reparatur und Wartung von Stromverteilungsanlagen
71321200 Heizungsplanung
45330000 Installateurarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Myślibórz, ul. Lipowa 13, 74-300

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Myśliborzu na działce nr 459 obręb 1 położonej przy ul. Lipowej 13 wraz z zapewnieniem usługi serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa źródła energii elektrycznej i ciepła opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej poniżej 1 MW, składającego się z wysokosprawnej jednostki wytwórczej, w której jednostką napędową będzie silnik tłokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym typ E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejącym budynku Ciepłowni w Myśliborzu na poziomie 0. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie elektrycznej obejmuje również zabudowę niezbędnych transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej GUK), układów AKPiA, instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, układów pompowych i instalacji umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany do zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników, postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do SEC Region Sp. z o.o. oraz siecią ENEA Operator Sp. z o.o.

Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:

produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,

ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne.

Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej.

Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia w następującym miejscu i terminach:

• Ciepłownia Myślibórz: ul. Lipowa 13, 74-300 Myślibórz w dniu 03.01.2022 lub 11.01.2022 w godz. 10.00-11.30. (po uprzednim zaanonsowaniu przyjazdu pod nr tel. 661 911 019)

Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny a brak tego udziału nie spowoduje odrzucenia oferty.

Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w rozumieniu art. 136 ust. 1 PZP w celu wyjaśnienia treści SWZ

W zebraniu wykonawców może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, niezależnie od statusu w postępowaniu, tj. zadawanych wcześniej pytań czy zgłoszenia chęci udziału. Po zebraniu Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 13.01.2022 w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams po uprzednim zaanonsowaniu do dnia 12.01.2022 na adres e-mail: piotr.pluciennik@sec.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność elektryczna GUK / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Sprawność całkowita brutto GUK / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPZP.02.12.00-32-B004/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 248-658006
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 1 - Dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Barlinku na działce nr 733 i 2096/2 obręb 1 położonej przy ul. Św. Bonifacego 25

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Centrum Elektroniki Stosowanej CES Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6790028986
Postanschrift: Podłęże 676
Ort: Podłęże
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-003
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@ces.com.pl
Telefon: +48 122690011
Internet-Adresse: www.ces.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 000 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 080 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 - Dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Myśliborzu na działce nr 459 obręb 1 położonej przy ul. Lipowej 13

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 679-002-89-86
Postanschrift: Podłęże 676
Ort: Podłęże
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-003
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@ces.com.pl
Telefon: +48 122690011
Internet-Adresse: www.ces.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 736 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 043 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. dokumentów wymienionych w§ 2 ust.1 pkt 1lit. a-b), pkt 2, pkt. 4-6, pkt. 7 pkt a-e oraz i) w zakresie art. 109 ust. 8 i 10 PZP, § 4 ust. 1 pkt 1) oraz 3) (w przypadku wykonawców zagranicznych), § 8 ust. 1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 2 oraz 3 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz.2415).

II. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych (dalej RODO):

1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest SEC Energia Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS 0000169530, NIP 8512831613, tel. +48 91 450 99 99 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e- mail: iod@sec.com.pl

2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.

4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności

5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

6.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.

7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.Niezależnie od postanowień pkt 32.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,

10.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: nie dotyczy
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.2 i 33.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 34.5. i 34.6 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022