Доставки - 272360-2014

09/08/2014    S152    Съд на Европейския съюз - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Доставка на роби за Съда на Европейския съюз

2014/S 152-272360

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 15.4.2014 г., 2014/S 74-126996)

Съд на Европейския съюз, на вниманието на: г-жа Eva Anglessy, Официална пощенска служба, 2925Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Факс +352 4303-2650. Електронна поща: batim.logist@curia.europa.eu


NB:

Поръчката не беше възложена.

Нито една от получените оферти, които са предварително избрани, не отговаря на техническите изисквания на поръчката.