Lieferungen - 272361-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Elektroenergetski vodovi

2022/S 098-272361

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: JN-DVIzgBilTro@hops.hr
Telefon: +385 14545301
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – nabava elektromontažne opreme

Referentni broj: 3000-V-17/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31321000 Elektroenergetski vodovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Pod ovim predmetom javne nabave „Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – nabava elektromontažne opreme“, u okviru ove DoN podrazumijeva se:

- nabava novih Al-Če faznih vodiča,

- nabava nove zaštitne užadi sa ugrađenim svjetlovodnim nitima (OPGW)

- nabava novih staklenih kapastih izolatora oznake prema IEC-u U120 B,

- nabava nove ovjesne i spojne opreme,

- nabava ostale opreme potrebne za izgradnju DV 2x110 kV Bilice - Trogir u skladu s Troškovnikom (DoN4)

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 13 962 820.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31321000 Elektroenergetski vodovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Pod ovim predmetom javne nabave „Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – nabava elektromontažne opreme“, u okviru ove DoN podrazumijeva se:- nabava novih Al-Če faznih vodiča, - nabava nove zaštitne užadi sa ugrađenim svjetlovodnim nitima (OPGW)- nabava novih staklenih kapastih izolatora oznake prema IEC-u U120 B,- nabava nove ovjesne i spojne opreme, - nabava ostale opreme potrebne za izgradnju DV 2x110 kV Bilice - Trogir u skladu s Troškovnikom (DoN4)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% (10 bodova)
Cijena - Ponder: 90% (90 bodova)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 206-539784
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – nabava elektromontažne opreme

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/05/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Dalekovod d.d.
Nacionalni registracijski broj: 47911242222
Poštanska adresa: Marijana Čavića 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dalekovod@dalekovod.hr
Telefon: +385 12411200
Telefaks: +385 12450039
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 14 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 13 962 820.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj obavijesti ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022