Services - 272368-2019

12/06/2019    S111    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Estonia-Rae: Accommodation, building and window cleaning services

2019/S 111-272368

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Rae Vallavalitsus
75026106
Aruküla tee 9
Rae vald
75301
Estonia
Contact person: Olga Lobjak
Telephone: +372 6056771
E-mail: olga.lobjak@rae.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.rae.ee

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1581186/general-info
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1581186/tenders
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Järveküla Kooli, Järveküla Huvialakooli ja Järveküla Spordihoone heakorrateenuse tellimine

Reference number: 210209
II.1.2)Main CPV code
90911000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hange korraldatakse ühes hoones asuvate asutuste Järveküla Kooli, Järveküla huvialakooli ja Järveküla spordihoone koristusteenuse tellimiseks.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90911000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE
Main site or place of performance:

Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond

II.2.4)Description of the procurement:

Hange korraldatakse ühes hoones asuvate asutuste Järveküla Kooli, Järveküla huvialakooli ja Järveküla spordihoone koristusteenuse tellimiseks.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vastavalt Riigihangete seaduse § 116 jätab hankija endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist järgmistel juhtudel:

– kõik laekunud pakkumused ületavad eeldatavat maksumust;

– kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad eeldatavat maksumust;

– pakkumused, mis ei vasta hanke alusdokumentides nõutule.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris.

Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole registreeritud Eesti Vabariik, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registreerimistunnistuse.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta heakorra- ja puhastusteenuste osutamisega seotud aritmeetiline keskmine netokäive peab olema vähemalt 300 000 EUR.

Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, arvestatakse tegutsenud aastate heakorra- ja puhastusteenuste osutamisega seotud aritmeetilist keskmist netokäivet.

Juhul, kui pakkuja tugineb netokäibe andmete osas teise ettevõtja vahenditele, siis vastutavad pakkuja ja teine ettevõtja lepingu selle osa täitmise eest solidaarselt.

Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb. Teise isiku hankepass peab olema allkirjastatud teise isiku allkirjaõigust omava isiku poolt.

2) Pakkujal peab olema tehtud kutsealane vastutuskindlustus hüvitise ülempiiriga vähemalt 200 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada kutsealase vastutuskindlustuse poliis, mis näitab, et pakkujal on lepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks vajalikud vahendid või tal on võimalus need saada.

Pakkuja on kohustatud eelnimetatud kindlustuslepingut alal hoidma kogu lepingu kehtivusaja jooksul. Kindlustus peab hõlmama kõiki hankelepingu täitmisega seotud riske.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Pakkujal peab olema viimase kolme (3) aasta (sh kuni käesoleva hanke avaldamise kuupäev) jooksul teostatud peatöövõtjana vähemalt kaks (2) heakorrateenuse teenuse osutamise lepingut juriidilisele isikule, milles koristatavat pinda on vähemalt 5 000 m2.

Pakkujal tuleb esitada teostatud heakorrateenuse teenuse osutamise lepingute loetelu, märkides ära lepingu teisepoole andmed, sh kontaktandmed, teenuse osutamise aja, koristatava pinna suuruse, maksumuse ning riigihanke viitenumbri, kui oli tegemist hankelepinguga.

Juhul, kui teenusleping on veel täitmisel, peab leping olema täitmisel olnud vähemalt 24 kuud.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu, mille projekt on esitatud hanke alusdokumentides. Kui pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse käigus küsimusi selgituste saamiseks hanke alusdokumentides avastatud ebatäpsuste, vasturääkivuste või puuduste kohta, on hankijal õigus hankelepingu täitmise käigus üleskerkinud vaidluste korral valida hankijale sobivaim hanke alusdokumentides olev kirjeldus.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/07/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Estonian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/07/2019
Local time: 12:00
Place:

Riigihangete register.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Pakkumuse esitamise eelduseks on hankelepingu täitmise kohaga ja objektiga tutvumine 18.6.2019 ja 19.6.2019 kell 11:00–14:00.

Hange ei ole jaotatud osadeks, kuna see tekitaks ebamõistlikku halduskoormust.

Iga viidet, mida hankija on teinud hanke alusdokumentides kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule, standardile ja tootmisviisile, palume lugeda täiendatuks märkega „või sellega samaväärne“.

Väljaspool eesti Vabariiki registreeritud pakkuja asukohariigi institutsioonide väljastatud kõrvaldamise aluseid puudutavatele dokumentidele ja kvalifitseerimise aluseks olevatele dokumentidele peab olema lisatud ametlik eestikeelne tõlge.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/06/2019