Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Προμήθειες - 272369-2022

20/05/2022    S98

Ελλάδα-Galatsi Attikis: Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας

2022/S 098-272369

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ A.E. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156
Πόλη: GALATSI ATTIKIS
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 11146
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2102144014
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eydap.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.eydap.gr
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS)

Αριθμός αναφοράς: Δ7011
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31682530 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) προκειμένου να καλυφθούν υφιστάμενες ανάγκες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., καθώς και η προμήθεια Πινάκων για την εγκατάσταση των προαναφερθέντων προς προμήθεια Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ) (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση; ναι)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 99 500.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 1

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31682530 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31211100 Ηλεκτρικοί πίνακες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 116-282523
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Τμήμα 1

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
08/02/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ) (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση; ναι)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 86 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 48 390.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
V.2.6)Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 2
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
08/02/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ) (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση; ναι)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 13 500.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 7 050.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
V.2.6)Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο ένδεκα (11) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ ΑΕ)
Ταχ. διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156
Πόλη: GALATSI ATTIKIS
Ταχ. κωδικός: 11146
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2102144014
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΩΡΩΠΟΥ 156
Πόλη: GALATSI ATTIKIS
Ταχ. κωδικός: 11146
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2102144014
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/05/2022