Services - 272380-2017

14/07/2017    S133    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Ostrava: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 133-272380

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Ostrava
01312774
Libušina 502/5
Ostrava
702 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kašný
Tel.: +420 725385787
E-mail: j.kasny@spucr.cz
Kód NUTS: CZ080

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.spucr.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_13838.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_13838.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Véska a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 9 293 600.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080
Hlavní místo dodání nebo plnění:

K.ú. Malá Véska.

II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Véska“, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Řízení o pozemkových úpravách bude probíhat dle zákona č. 139/2002 Sb. a vyhlášky č. 13/2014 Sb. Tyto pozemkové úpravy jsou vyvolány na základě žádostí obcí a vlastníků pozemků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Záruční doba / Váha: 5 %
Cena - Váha: 95 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 885 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 30/09/2019
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080
Hlavní místo dodání nebo plnění:

K.ú. Staré Město u Bruntálu.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Záruční doba / Váha: 5 %
Cena - Váha: 95 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 408 600.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 30/09/2019
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Podmínky jsou upřesněny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, která je umístěna na profilu zadavatele.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/08/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/08/2017
Místní čas: 09:15
Místo:

Libušina 10, 702 00 Ostrava 2.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/07/2017