Lieferungen - 272390-2022

20/05/2022    S98

Polska-Katowice: Urządzenia górnicze

2022/S 098-272390

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 087-237861)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Grygar KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
E-mail: m.grygar@pgg.pl
Tel.: +48 327160588
Faks: +48 327160530
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa nowych ciągników spalinowych kolejek podwieszonych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Numer referencyjny: 702101499
II.1.2)Główny kod CPV
43100000 Urządzenia górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa nowych ciągników spalinowych kolejek podwieszonych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-237861

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/08/2022
Powinno być:
Data: 28/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: