Lieferungen - 272393-2022

20/05/2022    S98

België-Mechelen: Spoorrails en toebehoren

2022/S 098-272393

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 081-219581)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22553
Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: inkoop@delijn.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443882

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren van uitzettoestellen en overgangsrails voor tramsporen

Referentienummer: TECH-PR-2022-013-F05_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34941000 Spoorrails en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Leveren van uitzettoestellen en overgangsrails voor tramsporen, een raamovereenkomst voor vier jaar, tweemaal verlengbaar met 1 jaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 081-219581

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Beste

Gelieve rekening te houden met het verdagen van de indieningsdatum en het bijgevoegde Q&A.

Met vriendelijke groeten

Samar Abu Al Kheir

inkoop@delijn.be