Servicios - 272439-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Varsovia: Servicios de reparación de fotocopiadoras

2019/S 111-272439

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd m.st. Warszawy
Dirección postal: pl. Bankowy 3/5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-950
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Mścichowska
Correo electrónico: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Teléfono: +48 224431407
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://umw.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://umw.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy

Número de referencia: ZP/EM/271/III-94/19
II.1.2)Código CPV principal
50313100 Servicios de reparación de fotocopiadoras
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych i napraw kserokopiarek biurowych oraz dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek biurowych, użytkowanych w komórkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50313100 Servicios de reparación de fotocopiadoras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych i napraw kserokopiarek biurowych oraz dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek biurowych, użytkowanych w komórkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Oryginalne części zamienne i eksploatacyjne / Ponderación: 40.00
Precio - Ponderación: 60.00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy,

W tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 2 (dwie) usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto, polegające na obsłudze serwisowej kserokopiarek, w tym:

a) co najmniej jedna z usług obejmowała serwis kopiarek biurowych korytarzowych A3,

b) co najmniej jedna z usług obejmowała serwis urządzeń biurowych współpracujących z systemem druku centralnego Q-vision,

W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zostały one zrealizowane na kwotę co najmniej 600 000,00 PLN brutto.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, w pok. nr 309 (sala konferencyjna), piętro III

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

d) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,

— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów

e) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;

f) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Inne informacje:

a) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 PLN.

b) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.

c) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

d) Zamawiający w zakresie usług objętych przedmiotowym zamówieniem przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do wysokości 20 % zamówienia podstawowego.

e) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

f) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 998 750,00 PLN brutto.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/06/2019