Usługi - 272456-2020

11/06/2020    S112

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 112-272456

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 099-237564)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: monika.kaszubowska@bgk.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis i upgrade licencji oprogramowania Oracle

Numer referencyjny: DZZK/63/DI/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Serwis i upgrade licencji oprogramowania Oracle.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 099-237564

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 28/01/2021
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: