Dienstleistungen - 272474-2022

20/05/2022    S98

Polen-Kielce: Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer

2022/S 098-272474

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: POLREGIO S.A. Świętokrzyski Zakład w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 78 ,25-501 Kielce
Nationale Identifikationsnummer: NIP 526-25-57-278
Postanschrift: ul. Henryka Sienkiewicza 78
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 25-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Pinda
E-Mail: aneta.pinda@p-r.com.pl
Telefon: +48 782555581
Fax: +48 412521214
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://polregio.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://polregio.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://polregio.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko Kamienna”

Referenznummer der Bekanntmachung: Ki.240.841.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową w zastępstwie realizowanych przez Zamawiającego kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-Kamienna w związku z modernizacją linii nr 25 oraz zgodnie

z rozkładem jazdy i trasą przejazdu zastępczej komunikacji autobusowej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Skarżysko-Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko-KamiennaPrzedmiotem

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko-Kamienna. Przewidywany przebieg autobusów w czasie realizacji zamówienia to 31 000 wozokilometrów bez doliczania dojazdów (próżnych przebiegów). Termin realizacji zamówienia: 12.06.2022r. - 03.09.2022 r. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem umowy zgodnie z: ustawą o czasie pracy kierowców (tj. Dz.U.2019 poz. 1412), ustawą Prawo przewozowe (tj. Dz.U. 2020 poz. 8) i ustawą o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2019 poz. 2140 ) oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020 poz. 110).Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności stanowiące przedmiot zamówienia, chyba że Wykonawca lub podwykonawca wykonuje działalność osobiście. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o pracę względem osób na stanowisku kierowcy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12/06/2022
Ende: 03/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Dokument potwierdzający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób;

2.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

4.Posiada i będzie posiadał przez cały okres trwania Umowy aktualne i opłacone ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasażera.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 zł.

2.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wskazana powyżej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Dokument potwierdzający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób;

2.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności stanowiące przedmiot zamówienia, chyba że Wykonawca lub podwykonawca wykonuje działalność osobiście. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o pracę względem osób na stanowisku kierowcy.

3.W przypadku awarii lub usterek technicznych pojazdów przeznaczonych do realizacji danego kursu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego, bez doliczania dodatkowych kosztów. W takim przypadku pojazd zastępczy musi spełniać wymagania określone w ust. 11 i 12. Czas podstawienia

pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 60 minut od chwili zaistnienia zdarzenia

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 6 800,00 zł.

2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej łub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp I utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3.Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego.

4.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia w nim zawarte potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 08:30
Ort:

POLREGIO Świętokrzyski Zakład w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce - platforma zakupowa eB2B :https://polregio.eb2b.com.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołani:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni - od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022