Dienstleistungen - 272484-2022

20/05/2022    S98

România-București: Servicii de curăţenie

2022/S 098-272484

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: C.N.C.F. "CFR" S.A-SUCURSALA REGIONALA C.F. BUCURESTI- UNITATE OPERATIONALA
Număr naţional de înregistrare: 15548207
Adresă: Strada: Piata Garii de Nord, nr. 1-3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010858
Țară: România
Persoană de contact: Roxana Coman
E-mail: liliana.lospa@cfr.ro
Telefon: +40 213182378
Fax: +40 314260088
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144245
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SALUBRIZARE STATII CF APARTINAND SRCF BUCURESTI

Număr de referinţă: AS / 899 / 12.05.2022
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Efectuarea salubrizarii curente si a celei periodice, in statiile CF apartinand SRCF Bucuresti, avand in vedere necesitatea asigurarii ambientului pentru publicul calator si personalul feroviar si transportul deseurilor rezultate,la recipientele selective din incinta statiilor, conform Caiet de sarcini

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionată mai sus.

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionată mai sus.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 624 735.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Statii CF apartinand SRCF Bucuresti- conform caiet de sarcini

a) salubrizare curenta – se efectueaza zilnic, 365 zile/an, astfel:

- un post de 24 de ore/zi (365 zile/an) pentru H.M.Aeroport H. Coanda T1;

- doua posturi: un post de 8 ore/zi (365 zile/an), intre orele 6.00-14.00 si un post de 8 ore/zi (365 zile/an), intre orele 14.00-22.00, pentru fiecare dintre statiile CF: Titu.Targoviste Sud, Videle, Sinaia;

- un post de 8 ore/zi (365 zile/an), pentru fiecare dintre statiile sau haltele CF: Ploiesti Vest, Busteni, Campina, Urziceni, Bucuresti Obor, Chitila, Azuga, Comarnic, Giurgiu Oras, Giurgiu Nord, H.M. Aeroport H. Coanda T1.

b) salubrizare periodica se efectueaza astfel:

- de 15 ori pe luna, un post de 8 ore/zi, la interval de aprox. 2 zile, in fiecare dintre statiile CF: Peris, Buftea, Crivina, Floresti Prahova, Brazi, Ploiesti Nord, Ploiesti Est, Fundulea,Pantelimon,Gaesti, Bucuresti Baneasa, P.O.Patinoar, P.O. Otopeni Nord,Grupa R Aeroport;

- de 8 ori pe luna, un post de

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se va incheia un acord cadru cu o durata de 24 luni cu incheierea a doua contracte subsecvente fiecare contract subsecvent avand o durata de 12 luni

Valoare minima acord cadru – 2.005.870.56 lei fara TVA

Valoare maxima acord cadru – 4.624.735 lei fara TVA

Valoare minima contract subsecvent – 1.091.193.55 lei fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent –2.618.864,44 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca în situatiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

d) orice document considerat edificator, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorităti competente din tara respectivă.

În cazul în care, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevăzute la art.177, 178 si 180, entitatea contractantă accepta o declaratie pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaratia pe propria răspundere, se acceptă o declaratie autentică dată în fata unui notar, a unei autorităti administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa în acest sens documentul DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către entitatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Notă: Răspunsurile la DUAE se completează, în SEAP, în mod direct, după autentificare. Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Corespondent DUAE: Partea III – Motive de excludere (A – Motive referitoare la condamnările penale, B – Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurările sociale, C – Motive legate de insolventă, conflicte de interese sau abateri profesionale).

Cerinta nr. 2.

Informatii privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitătii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Marian Cristian Ungurean – Director Regional; Marcel Pioaru – Sef Serviciu S.C.F; Liviu Radu – Director Adjunct Economic ; Florentina Rocsana Ionita – Sef Serviciu Prelucrari Date; Doina Dragne – Sef serviciu E.U.C.F; Dan Carstea – inginer Serv E.U.C.F; Daniela Chirpelean- inginer Serv. E.U.C.F; Miliana Preda- inginer Serv E.U.C.F; Marcel Butoi – Sef Oficiu Juridic ; Danut Epuran -Consilier Juridic ; Veronica Brodeala -Sef Serviciu BAI; Elena - Evelina Dragomir -Economist Serviciul BAI; Doina Nicoleta Stancu – Economist Serviciul BAI; Liliana Lospa - Sef Serviciu Achizitii Sectoriale ; Roxana Mihaela Coman - economist Serviciul Achizitii Publice ; Caroleta Floricel - Expert Achizitii Publice ; Constanta Lulea – Expert Achizitii Publice ;

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa în acest sens DUAE, de către fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

De asemenea, se vor depune declaratii în conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul nr.3 din sectiunea formulare si modele de documente) de către fiecare ofertant, ofertant asociat odată cu depunerea DUAE.

Se va completa în acest sens DUAE de către fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinător.

În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune această declaratie (fiecare membru al asocierii cât si fiecare subcontractant propus ti/sau tert sustinător).

Notă:

1.Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie insotite de traduceri autorizate în limba română.

2.În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveste situatia personală a respectivilor ofertanti, entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în mod direct, informatii de la autoritătile competente care emit documente de natura celor prevăzute.

Cerinta nr. 1.

Forma de înregistrare. Obiectul de activitate.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile ce fac obiectul contractului. Cerinta se aplică inclusiv pentru asociati (în cazul unei asocieri), subcontractanti sau terti sustinători care completează informatii aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie insotite de traduceri autorizate în limba română.

În cazul ofertelor comune (asocieri), toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa în acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea entitătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documente suport DUAE:

- Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti/ teritorial, sau document edificator.

- Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de atestare ori apartenentă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Se depune de către fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinător.

Notă:

1.În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune DUAE distinct.

2. În situatia în care ofertantul beneficiază de sustinere din partea unor terti sau în situatia în care subcontractează parte din contract, acesta va prezenta certificat constatator si pentru tertul sustinător/ subcontractant, declarati în DUAE.

3.Declaratia DUAE se va complete, în SEAP, în mod direct, după autentificarea în sistem. Corespondent DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A- Capacitate de a corespunde cerintelor - Înscrierea în registrul relevant.

Cerinta nr. 2

Cerinţă minimă obligatorie referitoare la atestate AFER.

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :

Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata de AFER pentru servicii de salubrizare statii CF conform cerintelor OMT 290/2000 valabila la data prezentarii

Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru servicii de salubrizare statii CF conform cerintelor OMT 290/2000 valabil la data prezentarii

Pentru persoanele juridice straine: documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta si care sa fie recunoscute de AFER

Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerate îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utilize numai înnume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta). Corespondent DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A - Capacitate de a corespunde cerintelor - Pentru contractele de achizitie servicii este necesara o anumita autorizatie

Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente suport DUAE :

• Autorizatiile, agrementele AFER pentru serviciile prestate - valabile la momentul prezentarii.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

În cazul unei oferte depusa de un grup de operatori economici, acestia trebuie sa respecte prevederile art.58 alin.(1) din H.G. nr. 394/2016.

Pentru persoanele fizice/ juridice straine, se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta si care sa ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privatiExperienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau mai multe contracte din care sa reiasa servicii similare prestate in ultimii 3 ani cu o valoare individuala / cumulata de minim 2.618.864,44 lei .Servicii similare acceptate : Servicii de curatenie si igienizareNOTA: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Cerinta este formulata in concordanta cu art. 191 alin. 2, art. 192 lit. b) din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, prin raportare la valoarea estimata.

Proportia de subcontractare(1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv. (2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantii vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantii vor face dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) Corespondent DUAE - Partea IV – Criterii de selectie – C - Capacitatea tehnica si profesionala . Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru furnizarea informatiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experientă similară, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispozitie de Entitatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel : - câmpul "Descriere" se vor completa , cel putin următoarele informatii: a. obiectul contractului cu Beneficiarul serviciilor, b. datele de identificare ale contractului, c. caracteristicile serviciilor prestate pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, d. informatiile detinute de Operatorul Economic pe care le poate prezenta Entitatii Contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196, alin (1) si (2) din Legea 99/2016. Ofertantul trebuie sa nominalizeze în acest câmp documentul/documentele asa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidentele sale; - câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experientă similară în format de număr întreg (fără zecimale) si fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.; - câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea serviciilor realizate asa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul serviciilor ; - selectează "data de început” ca fiind data la care a început serviciul prezentat ca fiind similar, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul acestuia ; - selectează „data de sfâsit" ca fiind data la care serviciile prezentate ca fiind similare au fost finalizate si receptionate de către beneficiarul acestora , conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul serviciilor prezentate drept experientă similară; - câmpul „Beneficiari”: e. denumirea beneficiarului serviciilor prezentate, asa cum este acesta indicat în contractul prezentat ca fundament pentru realizarea serviciilor f. rolul Operatorului Economic Ofertant în relatia cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au prestat servicii în cadrul contractului pentru beneficiarul serviciilor), asa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere” si proportia din contract realizată de acesta în cazul în care operatorul economic Ofertant a activat ca subcontractant sau membru în asociere. Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi : certificate / documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu obligatiile contractuale (parti relevante din contracte sau procese verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare, etc.), pentru cele mai importante servicii care sustin experienta similara sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) ca document suport pentru informatiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea experientei similare si pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Autoritătii Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experientei similare.

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) . Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la Subcontractantii propusi la care se ataseaza DUAE si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Inainte de semnarea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta contractul/contractele incheiat(e) cu subcontractantii sai, în original sau în copie legalizata.

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) Corespondent DUAE - Partea IV – Criterii de selectie – D- Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu . Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) Corespondent DUAE - Partea IV – Criterii de selectie – D- Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu . Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

Cerinta 1: În cazul în care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca acestia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii iar structura asocierii nu va fi modificata , pe durata executarii contractul În cazul în care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională, în conditiile legii. In situatia in care ofertă depusa de catre o asocire a fost desemnată castigătoare acordul de asociere va fi prezentat in forma legalizata Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta).Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat cate un formular DUAE separat completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 2: (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract sectorial, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. (2) In ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe art. 192 lit. g)capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) . Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator,(impreuna cu documente anexe la angajament) din care să rezulte modul efectiv prin care terţul va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 3: (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv. (2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) . Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la Subcontractantii propusi la care se ataseaza DUAE si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Inainte de semnarea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta contractul/contractele incheiat(e) cu subcontractantii sai, în original sau în copie legalizata.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

GP=26.188,65 lei. Se constit prin virament bancar în favoarea EC, CUI 15548207 ; cont nr. RO 76WBAN009948500011RO02 deschis la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA – Ag Buc Mihalache , confirmat de banca emitentă până la data limita de depunere a of ; sau printr-un instr de garantare emis în condiţiile legii: a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din RO sau din alt stat;b) asigurare de garantii emisa :fie de o soc de asig care detine autorizatie de functionare emisa in RO sau intr-un alt stat membru al UE si/sau care este inscrisa in regist public pe site-ul ASF. - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in RO de catre ASF. Instr de garantare se transmite in SEAP impr cu of si celel doc ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de dep a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl acestuia cu privire la culpa pers garantate. În asociere,GP trebuie constit în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de op ec. Valab GP este cel putin egala cu cea a of si anume 4 luni, de la termenul limita de primire a of GP tr să fie irev.

GBE a contr subsecvent în cuantum de 5 % din preţul contr subsecvent fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contr de ambele părţi. Term poate fi prelungit la sol justificata a contrac, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contr.GBE se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in cond legii:a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din RO sau din alt stat;b) asigurare de garanţii emisă:– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţ emisă în RO sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul ASF, după caz;– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în RO de către A.S.F.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Un operator economic poate participa la procedură numai dacă este înregistrat în SEAP.

2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba română, sau însotite de traducere autorizată în limba română.

3. Documentatia de atribuire se postează integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro.

4. Solicitările de clarificări ale potentialilor ofertanti se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

5. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termenul legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare.

6. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertantii vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, integral în sectiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică.

7. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, au punctaje egale , departajarea se va face conform prevederilor art.146 alin.(3) din H.G. nr.394/2016 cu modificările si completările ulterioare.

În continuarea sectiunii III.1.6.a) - Restituirea garantiei de participare se realizează potrivit art.44 din H.G. nr.394/2016, în baza cererii scrise, conform Formularului nr. 5 din sectiunea formulare si modele de documente.

În cazul depunerii de oferte de către o asociere de operatori economici, garantia de participare trebuie constituită în numele asocierii si să se mentioneze că acoperă în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. În cazul constituirii garantiei de participare sub formă de scrisoare de garantie de participare/ OP/ orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, se va transmite în SEAP, în format electronic, semnată cu semnatură electronică, până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare emisă în altă limbă se va încarca în SEAP însotită de traducere autorizată în limba română.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016 cu modificările si completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic al Sucursalei Regionala CF Bucuresti
Adresă: Str. Piata Garii de Nord, nr.1-3 , sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010858
Țară: România
Telefon: +40 213199539 /133324
Adresă internet: WWW.CFR.RO
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022