Dienstleistungen - 272487-2022

Submission deadline has been amended by:  316894-2022
20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Überlassung von Bürokräften

2022/S 098-272487

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 0000488778
Postanschrift: ul. Jana Kazimierza 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 01-248
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Grzybowska-Nowak
E-Mail: magdalena.grzybowska-nowak@pgnig.pl
Telefon: +48 695948861
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgnig.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.pgnig.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.pgnig.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Sprzedaż paliwa gazowego i energii elektrycznej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79621000 Überlassung von Bürokräften
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kierowaniu pracowników tymczasowych, zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2019, poz. 1563). Pracownicy tymczasowi będą kierowani w szczególności na stanowisko młodszego specjalisty ds. obsługi umów i młodszego specjalisty ds. zgłoszeń i reklamacji oraz, w razie konieczności, na inne stanowiska administracyjno-biurowe lub stanowiska konsultantów contact center.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Agencję Pracy Tymczasowej usług kierowania zatrudnionych przez Agencję pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego.

2. Usługa polegać będzie w szczególności na skierowaniu do pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego pracowników tymczasowych na stanowiska młodszego specjalisty ds. obsługi umów i młodszego specjalisty ds. zgłoszeń i reklamacji w szczególności w następujących lokalizacjach: Kielce, Olsztyn, Szczecin, Tarnów, Gdańsk, Poznań, Zabrze, Warszawa, Wrocław. W razie konieczności usługa polegać będzie również na kierowaniu pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej na innych stanowiskach administracyjno-biurowych lub stanowiskach konsultantów contact center.

3. Zamawiający prognozuje zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, o których mowa wyżej, na poziomie maksymalnie 80 etatów, w tym w szczególności zastrzega sobie możliwość zatrudnienia Pracowników tymczasowych w wymiarze 100%, 75%, 50% oraz 25% wymiaru etatu.

4. Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje okres 18 miesięcy licząc od dnia 01.08.2022 r., a w przypadku zawarcia Umowy po 01.08.2022 r. – od dnia jej zawarcia, albo do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust. 8 wzoru Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, z możliwością skorzystania z prawa opcji. Szczegóły dotyczące opcji opisane zostały w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zgodnie z §9 ust. 2 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, dostępnego na stronie https://przetargi.pgnig.pl, w zakresie realizacji usług określonych w §1 wzoru Umowy – możliwe jest przedłużenie Umowy maksymalnie o 18 miesięcy.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w okolicznościach związanych ze zwiększeniem potrzeb w zakresie pracy świadczonej przez pracowników Agencji. Zamawiający informuje, że maksymalne łączne wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w zakresie podstawowym oraz w ramach prawa opcji, o którym mowa powyżej, nie przekroczy kwoty wskazanej w § 4 ust. 8 wzoru Umowy.

Maksymalna wartość prawa opcji: 18 miesięcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w rozdziale 15 SWZ (Kryteria oraz sposób oceny ofert), dostępnej na stronie https://przetargi.pgnig

2. Szczegółowe postanowienia określające terminy realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, który prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690, ze zm.)

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa wybrany przez przedsiębiorcę zagranicznego spośród marszałków województw właściwych ze względu na siedzibę lokalu, o którym mowa w art. 19fa ustawy, o której mowa powyżej.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać ten z Wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu usług, które wymagają posiadania ww. uprawnień.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza polegania przez Wykonawcę na uprawnieniach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu.

W dacie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w części IV sekcja alfa jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniającego do świadczenia usługi pracy tymczasowej, wydanego przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1064). W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa wybrany przez przedsiębiorcę zagranicznego spośród marszałków województw właściwych ze względu na siedzibę lokalu, o którym mowa w art. 19fa ustawy, o której mowa powyżej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

W dacie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w części IV sekcja alfa jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje co najmniej dwie usługi, a każda z nich:

a) polega/ła na kierowaniu co najmniej 50 pracowników tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika,

b) trwa/ła co najmniej 12 miesięcy,

c) wartość każdej ze zrealizowanych/realizowanych usług wyniosła co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

Uwaga: w przypadku wykazywania się przez Wykonawcę zdolnością zawodową (doświadczeniem) w zakresie zamówień będących w trakcie realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część zamówienia (zamówień) wykonana do upływu terminu składania ofert spełnia ww. wymagania określone w lit a-c powyżej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w Wykazie usług informację o faktycznej liczbie pracowników tymczasowych kierowanych do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, czasie trwania i stanie wykonania na dzień składania ofert.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

W dacie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w części IV sekcja alfa jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

Do wykazu, o którym mowa powyżej, należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dowodem, o którym mowa powyżej może być oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Sekcji III.1.1), III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia, których szczegółowy opis znajduje się w SWZ,

- wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1,2 4 i 8-10 Ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej: „ustawa sankcyjna") oraz oraz art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium ważnym w okresie związania ofertą w wysokości wynoszącej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z form określonych w art.97 ust.7 Ustawy Pzp.

2. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Zamawiającego, Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (dalej: ZNWU) w wysokości 3% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, określonej w §4 ust. 8 Umowy tj. w kwocie 332 100,00 zł. Zasady wnoszenia i zwrotu ZNWU określono w SWZ, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego za pomocą Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA, który jest dostępny pod adresem: https://przetargi.pgnig.pl.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe warunki finansowe oraz terminy płatności ustalone są we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego za pomocą Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA, który jest dostępny pod adresem: https://przetargi.pgnig.pl.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą za pomocą Modułu, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani najpóźniej przed podpisaniem Umowy, do przedłożenia, na żądanie Zamawiającego, umowy regulującej ich współpracę. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z Postępowania.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określono w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego za pomocą Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA, który jest dostępny pod adresem: https://przetargi.pgnig.pl.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2022 r. o godz. 09:30 przy użyciu Modułu EKZD.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia publicznej sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. SWZ dla postępowania została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego za pomocą Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA, który jest dostępny pod adresem: https://przetargi.pgnig.pl.

2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert zgodnie z art. 138 ust. 4 Ustawy Pzp.

3. W dacie składania ofert tj. wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty wymienione w SWZ.

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia:

4.1. podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, wskazanych w Sekcji III.1.1), III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia,

4.2. podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, w oparciu o przesłanki wymienione w pkt 5.1. SWZ, wskazanych w pkt 6.7. SWZ.

5. Kryteria oceny ofert: Jednostkowa marża godzinowa - waga 70%, czas oczekiwania na kandydatów zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem - waga 30%. Kryteria zostały szczegółowo opisane w pkt 15 SWZ.

6. Termin realizacji: 18 miesięcy licząc od dnia 01.08.2022 r., a w przypadku zawarcia Umowy po 01.08.2022 r. – od dnia jej zawarcia, albo do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust. 8 wzoru Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zgodnie z §9 ust. 2 wzoru Umowy, w zakresie realizacji usług określonych w §1 wzoru Umowy – możliwe jest przedłużenie Umowy maksymalnie o 18 miesięcy.

7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w okolicznościach związanych ze zwiększeniem potrzeb w zakresie pracy świadczonej przez pracowników Agencji. Zamawiający informuje, że maksymalne łączne wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w zakresie podstawowym oraz w ramach prawa opcji, o którym mowa powyżej, nie przekroczy kwoty wskazanej w § 4 ust. 8 wzoru Umowy.

8. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 Ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10. Komunikacja, w szczególności składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych szczegółowo w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp.

3.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

5.Odwołanie powinno wskazywać m.in. czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom Postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 i nast. Ustawy Pzp.

8.Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział IX Ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022