Teenused - 272527-2015

Kuva koondatud vaade

04/08/2015    S148

Belgia-Brüssel: Euroopa jalats: mitte pelgalt moevälgatus

2015/S 148-272527

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Postiaadress: Covent Garden 2, place Rogier 16, büroo 12/27
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia
Kontaktisik: L. Vari
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Faks: +32 22973512

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/easme

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Euroopa jalats: mitte pelgalt moevälgatus
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: ülesanded täidetakse teenuseosutaja määratud ruumides ja Kasahstanis, välja arvatud ava- ja koordineerimiskoosolekud EASME ja Euroopa Komisjoniga Brüsselis.
Need 2 koosolekut peetakse EASME või Euroopa Komisjoni ruumides.
Lisaks nimetatud koosolekutele on kavas korraldada olenevalt konkreetsetest vajadustest ja tegevuse edenemisest video-/telekonverentse.
NUTS kood
II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
EASME soovib sõlmida teenuslepingu uutel esilekerkivatel tarbijaturgudel Euroopa jalatsi kuvandi reklaamimiseks teadlikkuse parandamise kampaaniaga ning Euroopa jalatseid tootvate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kolmandatesse riikidesse rahvusvahelisele turule liikumise toetamiseks.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79419000 Hindamise nõustamisteenused, 79996000 Ettevõtluse organiseerimisteenused

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 133 250 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. Eesmärkide ja nõutavate ülesannete täitmiseks (sh täidetavate tööülesannete korraldamine) väljapakutud vahendite terviklikkus. Osakaal 15
2. Tehnilise käsitlusviisi ja Kasahstanis asjakohaste andmete kogumiseks ning analüüsimiseks pakutud metoodika kvaliteet. Osakaal 30
3. Kaubandusmissioonis osalevate ELi ettevõtete väljavalimise metoodika laiahaardelisus. Osakaal 30
4. Missiooni korraldamise metoodika tulemuslikkus ja projektijuhtimise tõhusus: a) realistlik ajakava, mis põhineb tasakaalustatud ja järjepideval töömeetodil; b) ELi jalatsitööstuse kuvandi edendamiseks ette nähtud teadlikkuse parandamise kampaania metoodika kvaliteet; c) rahaliste vahendite jaotamine; d) vanemekspertide kaasatuse tase ja seonduv töötajate määramine; e) Almatõs toimuva ettevõtetevahelise kohtumise hõlbustamise tase. Osakaal 25
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
EASME/COSME/2014/021.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 241-423036 , 13.12.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: EASME/COSME/2014/021
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
8.6.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 2
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: Konsortsium, mida esindab European Profiles S.A.
Postiaadress: Vatatzi Street 40
Linn: Ateena
Sihtnumber: 114 72
Riik: Kreeka

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 133 250 EUR
Käibemaksuta
Aasta- või kuumaksumuse korral:
kuude arv: 10
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.12.2013 määrus (EL) nr 1287/2013, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ. Täpsemalt põhineb see komisjoni 22.7.2014 rakendusotsusel, millega muudetakse rakendusotsust C(2014) 247, mis käsitleb 2014. aasta tööprogrammi vastuvõtmist ja ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi rakendamise rahastamist (C(2014) 4993 final), ja selle lisal.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
23.7.2015