Dienstleistungen - 272538-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr

2022/S 098-272538

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: "PKP Intercity" S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patryk Popielewicz
E-Mail: patryk.popielewicz@intercity.pl
Telefon: +48 504906571
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.intercity.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej obsługi manewrowej wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A. na posterunkach Świnoujście, Kołobrzeg, Słupsk oraz Lębork

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/WNP-011988/PRZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonywanie prac manewrowych własną lokomotywą manewrową Wykonawcy wraz z drużyną trakcyjną Wykonawcy i drużyną manewrową Wykonawcy, związanych m.in. z podstawianiem i odstawianiem składów pasażerskich, włączaniem i wyłączaniem wagonów/ grup wagonów (przeformowywanie składu pociągu), sprzęganiem i rozprzęganiem lokomotyw pociągowych ze składami pociągów oraz prac doraźnych zleconych przez Zamawiającego nieujętych w planie pracy manewrowej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 5 197 450.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) wykonywanie prac manewrowych własną lokomotywą manewrową Wykonawcy wraz z drużyną trakcyjną Wykonawcy i drużyną manewrową Wykonawcy, związanych m.in. z podstawianiem i odstawianiem składów pasażerskich, włączaniem i wyłączaniem wagonów/ grup wagonów (przeformowywanie składu pociągu), sprzęganiem i rozprzęganiem lokomotyw pociągowych ze składami pociągów oraz prac doraźnych zleconych przez Zamawiającego nieujętych w planie pracy manewrowej.

a) podstawienie składu pociągu na tor przy peronie w stacji początkowej odbywać się będzie nie później niż na półgodziny przed planowym odjazdem pociągu,

b) odstawienie składu pociągu na tory odstawcze odbywać się będzie nie później niż pół godziny po przyjeździe pociągu,

c) dla zagwarantowania niezawodności wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania wystarczającą (do realizacji usług zgodnej z zapisami umowy) liczbą lokomotyw manewrowych wyposażonych w paliwo i materiały eksploatacyjne. Wszystkie lokomotywy muszą posiadać świadectwo sprawności technicznej, dopuszczenie do eksploatacji na sieci PKP wydawane przez UTK na podstawie Ustawa z 28.03.2003 o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.).

2) wykonywanie prac manewrowych drużynami trakcyjnymi i manewrowymi Wykonawcy w obsadzie jedno- lub dwuosobowej przy użyciu lokomotyw manewrowych i pociągowych Zamawiającego i/lub Wykonawcy polegających na podstawianiu i odstawianiu z/do stacji postojowych składów pociągów pasażerskich uruchamianych przez Zamawiającego, zmianach w zestawieniu pociągów (przeformowanie składu pociągu), włączaniu i wyłączaniu wagonów dodatkowych oraz łączeniu i rozłączaniu lokomotyw pociągowych ze składem wagonów, jak również wykonywanie doraźnie realizowanych potrzeb prac manewrowych w parkach odstawczych taboru, na torach stacyjnych, przy obsłudze punktów utrzymania taboru.

3) wykonywanie prac manewrowych w obsadzie jednoosobowej podczas odstawiania składu EZT do odfekalniania, wodowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie polegała na możliwości doraźnego zwiększenia obsługi manewrowej maksymalnie do 20% liczby czynności objętych zamówieniem podstawowym.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 041-107602
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej obsługi manewrowej wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A. na posterunkach Świnoujście, Kołobrzeg, Słupsk oraz Lębork

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NKN Usługi Kolejowe sp. z o. o.
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: RailTrans Poland sp. z o. o.
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 197 450.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 197 450.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://pkpintercity.eb2b.com.pl). Pod wskazanym adresem w SWZ dostępne są szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

2. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp, zamawiający opisał w sposób szczegółowy w SWZ.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 4 rozporządzenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SWZ;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania wykonawcy informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1–2, jak również w terminach określonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022