Dienstleistungen - 272577-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Postbeförderung auf der Straße

2022/S 098-272577

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Poczta Polska S.A.
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Bartosik
E-Mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk (8 części)

Referenznummer der Bekanntmachung: BZA.2600.712.2021.DTPN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 5 853 458.52 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 10321_32101

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Koszalin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2.W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a)do przyjęcia Przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie,

b) że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy. Wymagane pojazdy do kursów: część 1 - 16 ton.

c) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy,

d) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

e) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek (tzw. obsługa kursów liniowych).

Numer kursu: 10321_32101.

Relacja kursu: Warszawa - Koszalin; Koszalin - Warszawa.

Dni obiegu kursu: zw sb i św.

Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy:

— maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji (100 %) - 381 780,

— ilość kilometrów (80 %) - 305 424,

— ilość kilometrów objęta prawem opcji (20 %) - 76 356.

3. Dla każdej części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej - 190 890 kilometrów (z prawem opcji).

1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c PZP, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy przed upływem 18 miesięcy wyczerpaniu będzie miała ulec kwota określona w umowie lub upłynie okres na jaki umowa została zawarta

2) Zakres usług objętych zamówieniami udzielonymi na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, dla danej części, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla tej części.

3) Łączny okres wykonania zamówień udzielonych na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP nie przekroczy dla danej części zamówienia okresu 9 miesięcy.

4) Zamówienia zostaną udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania odpowiadające opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji)

5) Udzielenie zamówienia na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP warunkowane będzie:

a) należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

b) dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

6) Zamawiający będzie udzielał zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP na warunkach wynikających ze wzoru umowy załączonego do SWZ; przedmiot negocjacji z Wykonawcą stanowiłyby w szczególności stawki określone odpowiednio w § 8 ust. 2.

7) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

8) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli Wykonawca wykona zobowiązanie w zakresie 80% ilości kilometrów wynikających z zamówienia określonego w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przesyłając Wykonawcy, nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2 wzoru umowy, listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 wzoru umowy powiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 10329_32109

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Koszalin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2.W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) do przyjęcia Przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie,

b) że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy. Wymagane pojazdy do kursów: część 2 - 1,7 tony.

c) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy,

d) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

e) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek (tzw. obsługa kursów liniowych).

Numer kursu: 10329_32109.

Relacja kursu: Warszawa-Koszalin; Koszalin-Warszawa.

Dni obiegu kursu: św. (Warszawa-Koszalin), przedśw (Koszalin-Warszawa).

Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone w ramach wykonywania umowy:

— maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji (100 %) - 110 700,

— ilość kilometrów (80 %) - 88 560,

— ilość kilometrów objęta prawem opcji (20 %) - 22 140.

3. Dla każdej części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej - 55 350 km (z prawem opcji).

1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c PZP, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy przed upływem 18 miesięcy wyczerpaniu będzie miała ulec kwota określona w umowie lub upłynie okres na jaki umowa została zawarta

2) Zakres usług objętych zamówieniami udzielonymi na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, dla danej części, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla tej części.

3) Łączny okres wykonania zamówień udzielonych na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP nie przekroczy dla danej części zamówienia okresu 9 miesięcy.

4) Zamówienia zostaną udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania odpowiadające opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji)

5) Udzielenie zamówienia na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP warunkowane będzie:

a) należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

b) dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

6) Zamawiający będzie udzielał zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP na warunkach wynikających ze wzoru umowy załączonego do SWZ; przedmiot negocjacji z Wykonawcą stanowiłyby w szczególności stawki określone odpowiednio w § 8 ust. 2.

7) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

8) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli Wykonawca wykona zobowiązanie w zakresie 80% ilości kilometrów wynikających z zamówienia określonego w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przesyłając Wykonawcy, nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2 wzoru umowy, listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 wzoru umowy powiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 17321_32171

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wrocław, Koszalin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) do przyjęcia Przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie,

b) że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy. Wymagane pojazdy do kursów: część 3 - 24 tony.

c) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy,

d) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

e) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek (tzw. obsługa kursów liniowych).

Numer kursu: 17321_32171.

Relacja kursu: Wrocław - Koszalin; Koszalin - Wrocław.

Dni obiegu kursu: zw sb i św.

Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone w ramach wykonywania umowy:

— maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji (100 %) - 325 080,

— ilość kilometrów (80 %) - 260 064,

— ilość kilometrów objęta prawem opcji (20 %) - 65 016.

3. Dla każdej części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej - 162 540 km (z prawem opcji).

1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c PZP, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy przed upływem 18 miesięcy wyczerpaniu będzie miała ulec kwota określona w umowie lub upłynie okres na jaki umowa została zawarta

2) Zakres usług objętych zamówieniami udzielonymi na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, dla danej części, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla tej części.

3) Łączny okres wykonania zamówień udzielonych na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP nie przekroczy dla danej części zamówienia okresu 9 miesięcy.

4) Zamówienia zostaną udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania odpowiadające opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji)

5) Udzielenie zamówienia na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP warunkowane będzie:

a) należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

b) dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

6) Zamawiający będzie udzielał zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP na warunkach wynikających ze wzoru umowy załączonego do SWZ; przedmiot negocjacji z Wykonawcą stanowiłyby w szczególności stawki określone odpowiednio w § 8 ust. 2.

7) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

8) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli Wykonawca wykona zobowiązanie w zakresie 80% ilości kilometrów wynikających z zamówienia określonego w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przesyłając Wykonawcy, nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2 wzoru umowy, listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 wzoru umowy powiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 17191_19171

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wrocław, Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) do przyjęcia Przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie,

b) że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy. Wymagane pojazdy do kursów: część 4 - 24 tony.

c) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy,

d) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

e) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek (tzw. obsługa kursów liniowych).

Numer kursu: 17191_19171.

Relacja kursu: Wrocław - Szczecin; Szczecin - Wrocław.

Dni obiegu kursu: zw sb i św.

Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone w ramach wykonywania umowy:

— maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji (100 %) - 299 376,

— ilość kilometrów (80 %) - 239 501,

— ilość kilometrów objęta prawem opcji (20 %) - 59 875.

3. Dla każdej części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej - 149 688 km (z prawem opcji).

1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c PZP, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy przed upływem 18 miesięcy wyczerpaniu będzie miała ulec kwota określona w umowie lub upłynie okres na jaki umowa została zawarta

2) Zakres usług objętych zamówieniami udzielonymi na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, dla danej części, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla tej części.

3) Łączny okres wykonania zamówień udzielonych na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP nie przekroczy dla danej części zamówienia okresu 9 miesięcy.

4) Zamówienia zostaną udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania odpowiadające opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji)

5) Udzielenie zamówienia na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP warunkowane będzie:

a) należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

b) dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

6) Zamawiający będzie udzielał zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP na warunkach wynikających ze wzoru umowy załączonego do SWZ; przedmiot negocjacji z Wykonawcą stanowiłyby w szczególności stawki określone odpowiednio w § 8 ust. 2.

7) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

8) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli Wykonawca wykona zobowiązanie w zakresie 80% ilości kilometrów wynikających z zamówienia określonego w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przesyłając Wykonawcy, nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2 wzoru umowy, listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 wzoru umowy powiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 11192_19112

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Lublin, Szczecin, Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) do przyjęcia Przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie,

b) że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy. Wymagane pojazdy do kursów: część 5 - 1,7 tony.

c) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy,

d) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

e) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek (tzw. obsługa kursów liniowych).

Numer kursu: 11192_19112.

Relacja kursu: Lublin - Szczecin; Szczecin - Zielona Góra - Lublin.

Dni obiegu kursu: zw sb i św.

Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone w ramach wykonywania umowy:

— maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji (100 %) - 600 264,

— ilość kilometrów (80 %) - 480 211,

— ilość kilometrów objęta prawem opcji (20 %) - 120 053.

3. Dla każdej części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej - 300 132 km (z prawem opcji).

1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c PZP, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy przed upływem 18 miesięcy wyczerpaniu będzie miała ulec kwota określona w umowie lub upłynie okres na jaki umowa została zawarta

2) Zakres usług objętych zamówieniami udzielonymi na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, dla danej części, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla tej części.

3) Łączny okres wykonania zamówień udzielonych na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP nie przekroczy dla danej części zamówienia okresu 9 miesięcy.

4) Zamówienia zostaną udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania odpowiadające opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji)

5) Udzielenie zamówienia na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP warunkowane będzie:

a) należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

b) dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

6) Zamawiający będzie udzielał zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP na warunkach wynikających ze wzoru umowy załączonego do SWZ; przedmiot negocjacji z Wykonawcą stanowiłyby w szczególności stawki określone odpowiednio w § 8 ust. 2.

7) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

8) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli Wykonawca wykona zobowiązanie w zakresie 80% ilości kilometrów wynikających z zamówienia określonego w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przesyłając Wykonawcy, nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2 wzoru umowy, listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 wzoru umowy powiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 16192_19162

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Pruszcz Gdański, Koszalin, Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) do przyjęcia Przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie,

b) że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy. Wymagane pojazdy do kursów: część 6 - 24 tony.

c) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy,

d) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

e) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek (tzw. obsługa kursów liniowych).

Numer kursu: 16192_19162.

Relacja kursu: Pruszcz Gdański - Koszalin – Szczecin; Szczecin - Koszalin - Pruszcz Gdańsk.

Dni obiegu kursu: zw sb i św.

Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone w ramach wykonywania umowy:

— maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji (100 %) - 294 084,

— ilość kilometrów (80 %) - 235 267,

— ilość kilometrów objęta prawem opcji (20 %) - 58 817.

3. Dla każdej części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej - 147 042 km (z prawem opcji).

1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c PZP, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy przed upływem 18 miesięcy wyczerpaniu będzie miała ulec kwota określona w umowie lub upłynie okres na jaki umowa została zawarta

2) Zakres usług objętych zamówieniami udzielonymi na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, dla danej części, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla tej części.

3) Łączny okres wykonania zamówień udzielonych na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP nie przekroczy dla danej części zamówienia okresu 9 miesięcy.

4) Zamówienia zostaną udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania odpowiadające opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji)

5) Udzielenie zamówienia na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP warunkowane będzie:

a) należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

b) dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

6) Zamawiający będzie udzielał zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP na warunkach wynikających ze wzoru umowy załączonego do SWZ; przedmiot negocjacji z Wykonawcą stanowiłyby w szczególności stawki określone odpowiednio w § 8 ust. 2.

7) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

8) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli Wykonawca wykona zobowiązanie w zakresie 80% ilości kilometrów wynikających z zamówienia określonego w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przesyłając Wykonawcy, nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2 wzoru umowy, listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 wzoru umowy powiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 10199_19109

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) do przyjęcia Przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie,

b) że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy. Wymagane pojazdy do kursów: część 7 - 24 tony.

c) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy,

d) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

e) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek (tzw. obsługa kursów liniowych).

Numer kursu: 10199_19109.

Relacja kursu: Warszawa-Szczecin; Szczecin-Warszawa.

Dni obiegu kursu: św. (Warszawa-Szczecin), przedśw (Szczecin-Warszawa),

Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone w ramach wykonywania umowy:

— maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji (100 %) - 103 680,

— ilość kilometrów (80 %) - 82 944,

— ilość kilometrów objęta prawem opcji (20 %) - 20 736.

3. Dla każdej części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej - 51 840 km (z prawem opcji).

1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c PZP, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy przed upływem 18 miesięcy wyczerpaniu będzie miała ulec kwota określona w umowie lub upłynie okres na jaki umowa została zawarta

2) Zakres usług objętych zamówieniami udzielonymi na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, dla danej części, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla tej części.

3) Łączny okres wykonania zamówień udzielonych na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP nie przekroczy dla danej części zamówienia okresu 9 miesięcy.

4) Zamówienia zostaną udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania odpowiadające opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji)

5) Udzielenie zamówienia na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP warunkowane będzie:

a) należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

b) dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

6) Zamawiający będzie udzielał zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP na warunkach wynikających ze wzoru umowy załączonego do SWZ; przedmiot negocjacji z Wykonawcą stanowiłyby w szczególności stawki określone odpowiednio w § 8 ust. 2.

7) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

8) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli Wykonawca wykona zobowiązanie w zakresie 80% ilości kilometrów wynikających z zamówienia określonego w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przesyłając Wykonawcy, nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2 wzoru umowy, listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 wzoru umowy powiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 14191_19141

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60160000 Postbeförderung auf der Straße
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Komorniki, Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe), w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2.W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a)do przyjęcia Przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie,

b)że pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia były zgodne z parametrami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy. Wymagane pojazdy do kursów: część 8 - 24 tony.

c)że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy,

d)w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

e)w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek (tzw. obsługa kursów liniowych).

Numer kursu: 14191_19141.

Relacja kursu: Komorniki-Szczecin; Szczecin-Komorniki.

Dni obiegu kursu: zw sb i św (Komorniki-Szczecin), zw nd i pśw (Szczecin-Komorniki).

Maksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone w ramach wykonywania umowy:

— maksymalna ilość kilometrów z prawem opcji (100 %) - 203 364,

— ilość kilometrów (80 %) - 162 691,

— ilość kilometrów objęta prawem opcji (20 %) - 40 673.

3.Dla każdej części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej - 101 682 km (z prawem opcji).

1)Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c PZP, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy przed upływem 18 miesięcy wyczerpaniu będzie miała ulec kwota określona w umowie lub upłynie okres na jaki umowa została zawarta

2)Zakres usług objętych zamówieniami udzielonymi na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP, dla danej części, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla tej części.

3)Łączny okres wykonania zamówień udzielonych na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP nie przekroczy dla danej części zamówienia okresu 9 miesięcy.

4)Zamówienia zostaną udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania odpowiadające opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji)

5)Udzielenie zamówienia na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP warunkowane będzie:

a)należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

b)dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

6)Zamawiający będzie udzielał zamówień na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c PZP na warunkach wynikających ze wzoru umowy załączonego do SWZ; przedmiot negocjacji z Wykonawcą stanowiłyby w szczególności stawki określone odpowiednio w § 8 ust. 2.

7)Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

8)Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli Wykonawca wykona zobowiązanie w zakresie 80% ilości kilometrów wynikających z zamówienia określonego w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przesyłając Wykonawcy, nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zamówienia określonym w § 3 ust. 2 wzoru umowy, listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 wzoru umowy powiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 027-070019
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 10321_32101

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Hanna Stańczyk R1
Postanschrift: ul. Brzozowa 9A
Ort: Góra Kalwaria, Sierzchów
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 05-530
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 700 829.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 133 886.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 10329_32109

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PMB Michał Burzyński
Postanschrift: ul. Powstańców Śląskich 103/1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 01-355
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 493 168.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 263 466.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 17321_32171

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Marcin Chrabałowski Sp.z o.o.
Postanschrift: ul. Studencka 41/1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 02-735
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 448 231.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 232 053.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 17191_19171

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 11192_19112

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Marcin Chrabałowski Sp.z o.o.
Postanschrift: ul. Studencka 41/1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 02-735
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 674 176.12 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 320 580.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 16192_19162

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Marcin Chrabałowski Sp.z o.o.
Postanschrift: ul. Studencka 41/1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 02-735
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 310 144.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 173 395.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 10199_19109

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa A - kursy liniowe POL RD Gdańsk - kurs – 14191_19141

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B.T. Transport Tomasz Duszczak
Postanschrift: Jaszkowo 27
Ort: Jaszkowo, Śnieciska
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 63-021 Ś
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 905 986.62 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 730 076.76 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Sekcji III.1.1 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Sekcji III.1.1 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 ogłoszenia,

2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w Sekcji III.1.1 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 4 ogłoszenia - składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie ust. 2 stosuje się.

4. Postępowanie prowadzone jest w procedurze, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

a) oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w Sekcji III.1.1 ust. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenie sporządza się w formie elektronicznej; oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

b) dokumenty wymienione w Sekcji III.1.1 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1-4 ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświadczenie w sekcji alfa (α).

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Pzp oraz opisanych w rozdziale X SWZ. 8. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnie wysokości określonego w § 8 ust. 3 umowy wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi A, czas, przez jaki Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi A może zostać przedłużony o 9 miesięcy, lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A należnego Wykonawcy zgodnie z umową osiągnie wysokość określonego w § 8 ust. 3 umowy wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań UZP
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022