Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 272630-2022

20/05/2022    S98

Polska-Łódź: Usługi publicznego transportu kolejowego

2022/S 098-272630

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Perzyński
E-mail: michal.perzynski@lka.lodzkie.pl
Tel.: +48 422361700
Faks: +48 422350205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lka.lodzkie.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez „POLREGIO” S. A. na rzecz „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.

Numer referencyjny: ŁKA.ZIZ.271.215.2022
II.1.2)Główny kod CPV
60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kolejowych usług przewozowych przez „POLREGIO” S.A. na rzecz „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 5 642 351.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kolejowych usług przewozowych przez „POLREGIO” S.A. na rzecz „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. (dalej: „ŁKA”) jako przedsiębiorstwo kolejowe realizuje cele określone w regulacjach prawnych wydanych przez organy Unii Europejskiej, w szczególności w:

1) Rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,

2) Rozporządzeniu (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym i podejmuje działania mające na celu stopniowe zwiększenie integracji całego sektora transportu kolejowego,

oraz

3) zadania wynikające z umowy zawartej z Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w zakresie dotyczącym honorowania biletów operatora POLREGIO S.A.

Wyżej wymienione regulacje prawne obligują przedsiębiorstwa kolejowe do zwiększania stopnia integracji całego sektora transportu publicznego. ŁKA realizuje te cele m.in. poprzez poszerzenie własnej oferty handlowej, o ofertę innych przewoźników kolejowych świadczących usługi przewozowe na liniach kolejowych. W efekcie tych działań pasażer otrzymuje ujednoliconą ofertę przewozów kolejowych, dostępną w takim samym zakresie bez względu na to, z którym przewoźnikiem zawiera umowę przewozu (kupuje bilet). Zwiększenie dostępności sprzedaży biletów i kompleksowa informacja udzielana pasażerom w ruchu kolejowym wpływa na poprawę komfortu obsługi podróżnych i zwiększenie gęstości w siatce połączeń kolejowych województwa łódzkiego. Celem niniejszego zamówienia jest umożliwienie zawierania umów przewozu w punktach odprawy ŁKA przez podróżnych chcących odbyć podróż w relacjach obsługiwanych przez POLREGIO S.A. Zamówienie będzie realizowane w taki sposób, że ŁKA we własnym imieniu zawierać będzie umowy przewozu, które faktycznie wykonywać będzie POLREGIO S.A., jako podwykonawca ŁKA.

Umowy przewozu, o których mowa powyżej, realizowane będą zgodnie z rozkładem jazdy pociągów udostępnianym przez POLREGIO S.A., na podstawie biletów jednorazowych i okresowych oraz zgodnie z ofertami specjalnymi wprowadzonymi przez tą Spółkę (również w trakcie realizacji umowy). Z uwagi na wyżej przytoczone okoliczności, w ocenie Zamawiającego, spełniona została przesłanka określona w art. 388 pkt. 1 w zw. z 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13/05/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: „POLREGIO” S.A.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-217
Państwo: Polska
E-mail: info@p-r.com.pl
Tel.: +22 4396052
Faks: +22 4396053
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej zostały określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022