Servicios - 272676-2019

12/06/2019    S111

Nederland-Bilthoven: Uitwerken van gegevens

2019/S 111-272676

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IUC-RIVM
Nationaal identificatienummer: 30276683
Postadres: Postbus 1
Plaats: Bilthoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3720 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Paul Kooijman
E-mail: Paul.Kooijman@rivm.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rivm.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121796
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121796
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur storybuilder expert(s)

Referentienummer: 121796 Inhuur Storybuilder Expert(s)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het RIVM heeft de komende jaren behoefte aan de inhuur van 'storybuilder expert(s)' om bij te dragen aan diverse hoog specialistische RIVM-producten en taken rond storybuilder en storybuilder MHC.

Het doel van deze Europese aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst tussen Centrum Veiligheid/Advisering, Beleid en Inspectie (VLH/ABI) van het RIVM en storybuilder expert(s) t.b.v. het invoeren en analyseren van ongevalsdata, kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72300000 Uitwerken van gegevens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bilthoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het RIVM heeft de komende jaren behoefte aan de inhuur van storybuilder expert(s) om bij te dragen aan diverse hoog specialistische RIVM-producten en taken rond storybuilder en storybuilder MHC.

Het doel van deze Europese aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst tussen Centrum Veiligheid/Advisering, Beleid en Inspectie (VLH/ABI) van het RIVM en storybuilder expert(s) t.b.v. het invoeren en analyseren van ongevalsdata, kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: RIVM
Plaats: Bilthoven
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019