Dienstleistungen - 272687-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Rotterdam: Exploitatie van parkeerterreinen

2022/S 098-272687

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Havenbedrijf Rotterdam NV
Nationaal identificatienummer: 53367972
Postadres: Wilhelminakade 909
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3072 AP
Land: Nederland
Contactpersoon: Claudia Knijnenburg
E-mail: aanbestedingen@portofrotterdam.com
Telefoon: +31 102521662
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.portofrotterdam.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.tenderned.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitatie & beheer truckparkings Rotterdam

Referentienummer: X000686
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712400 Exploitatie van parkeerterreinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

HbR is voornemens een partner te contracteren, Truck Parking Rotterdam B.V., aan wie zij de ontwikkeling en de langdurige exploitatie van haar areaal aan beveiligde truckparkings in het havengebied kan toevertrouwen die:

• waarborgt dat de truckparkings volgens de afgesproken normen veilig bewaakt worden en functioneren in de logistieke keten;

• voor eigen rekening en risico bezettingsgraden maximeert door het bieden van een kwalitatief goed product, binnen het door HbR bepaalde prijsbeleid;

• de parkings in stand houdt door middel van het uitvoeren/ begeleiden van meerjarig investerings- en onderhoudsplan;

• de belangen van HbR behartigt binnen het publieke en private stakeholderveld van het (beveiligd) truck parkeren;

• ondernemend acteert en gesteld staat voor de mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen in het areaal (toevoegen of afstoten van parkings aan het areaal, toevoegen van producten of logistieke functies aan de parkings, versterken van het netwerk).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De duur van de overeenkomst zal minimaal vijf en maximaal vijftien jaar bedragen. Verwachte omzetwaarde van de parkings bedraagt circa drie miljoen euro per jaar. Meer inhoudelijke informatie is beschikbaar in het bij deze aankondiging gevoegde document.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Naam: Business case en investeringsplan Weegfactor: 20
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 180
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunningsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een concessieovereenkomst in onderstaande gevallen
  • De werken of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Onderzoek door HbR heeft uitgewezen dat geen andere partij kan voldoen aan onderstaande proportionele geschiktheidseisen:

Gegadigde dient te beschikken over aantoonbare ervaring in gelijksoortige werkzaamheden en deze op vakkundige en op regelmatige wijze uitgevoerd te hebben in de periode vanaf 1 januari 2015:

• Operationeel beheer van meerdere (tenminste drie) beveiligde truckparkings met een minimaal gezamenlijk aantal parkeerplaatsen van 600 parkeerplaatsen, voor een periode van tenminste drie jaar, met een gemiddelde bezettingsgraad in de nacht van tenminste 75% betalende bezoekers;

• Operationeel beheer en exploitatie van één of meerdere beveiligde truckparkings met een minimaal gezamenlijk aantal truckparkeerplaatsen van 200 parkeerplaatsen, voor een periode van tenminste vijf jaar met het volgende beveiligingsniveau: cameratoezicht, meldkamer, regelmatige surveillance, calamiteitenplan, afgesloten areaal met controle bij aankomst en vertrek;

• Ervaring met het faciliteren van grootschalige parkeergelegenheid (tenminste 50 plaatsen) voor vrachtwagens vallend onder het ADR regime, het uitvoeren van bijbehorende veiligheidsmaatregelen en het handhaven van de veiligheidsvoorschriften;

• Aantoonbare ervaring met nationaal en internationaal stakeholdermanagement binnen de logistieke keten rondom het vrachtvervoer en truckparkings: bevoegd gezag, brancheverenigingen, transportbedrijven en ontvangende partijen van vrachtwagens.

IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 200-486522

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Benaming:

Exploitatie & beheer truckparkings Rotterdam

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
01/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: Truckparkings Rotterdam Exploitatie B.V.
Nationaal identificatienummer: 63098350
Postadres: Hazeldonk 6035
Plaats: Breda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4836 LA
Land: Nederland
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Totale waarde van de concessie/het perceel: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100/125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022