Lieferungen - 272698-2022

Kompaktansicht anzeigen

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Optische Fachinstrumente

2022/S 098-272698

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 952-209-95-97
Postanschrift: ul. Marsa 110
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 04-470
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna MIŚKURKA
E-Mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Elektronischer Zugang zu Informationen: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu optoelektronicznego
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 2 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Olsztyn

NUTS-Code PL Polska

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu optoelektronicznego.
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, którą Zamawiający przekaże zaproszonym do składania ofert Wykonawcom, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
3. Zamawiający zastosował prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu (zamówienie obejmuje zamówienie gwarantowane oraz opcjonalne).
4. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane:
- zamówienie gwarantowane w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia
31.10.2022 r.;
- zamówienie opcjonalne w terminie 90 dni od daty potwierdzenia zamówienia opcjonalnego, jednakże nie
później niż do dnia 31.10.2022 r
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

38636000 Optische Fachinstrumente

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu optoelektronicznego.
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, którą Zamawiający przekaże zaproszonym do składania ofert Wykonawcom, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
3. Zamawiający zastosował prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu (zamówienie obejmuje zamówienie gwarantowane oraz opcjonalne).
4. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane:
- zamówienie gwarantowane w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia
31.10.2022 r.;
- zamówienie opcjonalne w terminie 90 dni od daty potwierdzenia zamówienia opcjonalnego, jednakże nie
później niż do dnia 31.10.2022 r
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym
postępowaniu. Wykaz ilości gwarantowanych oraz ilości opcjonalnych zostanie zawarta w Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ), która Zamawiający przekaże zaproszonym do składania ofert Wykonawcom.
Voraussichtlicher Zeitplan für den Rückgriff auf diese Optionen:
in Tagen: 90 (ab Auftragsvergabe)
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
in Tagen: 120 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium na cały okres związania
ofertą w łącznej wysokości 77 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje na temat wadium zostaną zawarte w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom
zaproszonym do składania ofert.
2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), na
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1. warunek określony w pkt. 1 ppkt. 1.1. i ppkt.1.2. sekcji III.2.1) Sytuacja podmiotowa, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;
2 warunek określony w sekcji III 2.1. pkt. 4. ppkt. 4.2. - dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp);
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy.
(art. 117 ust. 4 Pzp);
4. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega możliwość
żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do wniosku), oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia (załącznik nr 2 do wniosku i załącznik nr 2A do wniosku) oraz oświadczenie dotyczące art. 13 RODO (załącznik nr 3 do wniosku) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia;
7.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być podpisany w taki sposób, by prawnie
zobowiązywał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych.
9.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi mieć siedzibę albo miejsce
zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą
tych zamówień – art. 404 ust. 1 ustawy Pzp
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w
jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z
którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień
– podstawa art. 404 ust. 1 ustawy Pzp
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage

Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 405 ust. 1 i art. 405 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający uzna, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 405 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, w przypadku, gdy Wykonawcę uznano za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
- w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
- w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022r. poz. 835)
2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
- art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- zgodnie z załącznikiem nr 2A do wniosku;
- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - zgodnie z załącznikiem nr 2A do wniosku;
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda załączenia oświadczenia zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2 do wniosku oraz następujących dokumentów:
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
- w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
UWAGA* W wyniku wejścia z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany w art. 108 w ust. 1 w pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, została rozszerzona obligatoryjna podstawa wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W następstwie o informację z Krajowego Rejestru Karnego należy ubiegać się po 01.01.2022 r. (informacja z KRK winna potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania w oparciu o przesłankę wykluczenia o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 1c) ustawy Pzp już w nowym brzmieniu, w związku z czym informacja z KRK uzyskana przez wykonawcę w roku 2021 nie jest już aktualna i nie będzie potwierdzała braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania).
3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
3.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
4.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
4.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postepowania, jeżeli Wykonawca posiada:
- aktualną koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1214), która spełnia wymagania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888) w zakresie WT VIII.
W celu potwierdzenia warunku Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem:
- Aktualną koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1214), która spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 września 2019 r. w zakresie WT VIII.
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku)
4.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
4.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
5. Na podstawie art. 405 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 1 i nr 2 do wniosku) i oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r, oraz na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe.
Zgodnie z art. 405 ust. 5 oświadczenia, o których mowa oraz podmiotowe środki dowodowe potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3.1 – 3.4, Zamawiający żąda następujących dokumentów;
6.1. informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP.
6.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
6.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. W niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 6.3.
7. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz załączniki do wniosku, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego:
https:// platformazakupowa.pl/ pn/2rblog. Załączniki dostępne są w wersji pdf oraz word.
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie z formułą: spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, dokumentach wyszczególnionych w ogłoszeniu o zamówieniu i załączonych do wniosku. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił.
9. .Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können)

III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Beschleunigtes nichtoffenes Verfahren
Gründe für die Wahl des beschleunigten Verfahrens Wybuch konfliktu zbrojnego między Rosją i Ukrainą oraz wynikające z powyższego realne zagrożenie bezpieczeństwa państwa polskiego, stanowi podstawę zastosowania artykułu 411 ust 7 i 16 ustawy Pzp i skrócenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu oraz ofert. Powyższe działanie umożliwi szybki zakup technicznych środków materiałowych do naprawy kluczowego sprzętu uzbrojenia i elektroniki. Sprzęt ten jest niezbędny do utrzymania pozostałego w Siłach Zbrojnych RP sprzętu uzbrojenia w gotowości do podjęcia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.
Art. 411 ust. 7 i 16 jako przesłankę zastosowania skróconych terminów składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu i ofert wskazuje zaistnienie „pilnej potrzeby” udzielenia zamówienia. Podstawowym elementem jaki musi spełniać powyższa przesłanka jest jej niezależny od zamawiającego i obiektywny charakter. Należy przyjąć, iż wskazana powyżej okoliczność tj. wybuch konfliktu zbrojnego między Rosją i Ukrainą spełnia powyższe wymagania.
Biorąc pod uwagę utrzymującej się realne zagrożenie bezpieczeństwa państwa oraz przedmiot zamówienia i jego dalsze przeznaczenie, istnieje pilna potrzeba realizacji zamówienia.
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, a wybór procedury przetargowej w trybie przyspieszonym jest optymalnym rozwiązaniem uwzględniającym wszelkie aspekty pełnej realizacji przedmiotowej dostawy. Reasumując, za zasadne można przyjąć, że w przedmiotowej sprawie spełnione są przesłanki ustawowe zastosowania dyspozycji art. 411 ust. 7 i 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczbykandydatów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie kryteriów„spełnia / nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty potwierdzającespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału wpostępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofertwszystkich wykonawców spełniających te warunki zgodnie z dyspozycją art. 411 ust. 8 ustawy Pzp.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien

1. Cena. Gewichtung 80

2. Okres gwarancji. Gewichtung 20

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
31.5.2022 - 08:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
1. Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie przekazywania oświadczeń,
zawiadomień oraz innych informacji, dopuszcza możliwość komunikowania się i wymiany informacji przez
Wykonawców osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem:
a) operatora pocztowego (dokumenty kierowane do Kancelarii Ogólnej 2 RBLog ul. Marsa 110, 04-470
Warszawa);
b) faksu, na nr: +48 261815093;

c) poczty elektronicznej: 2rblog.zampub@ron.mil.pl ,

d) platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog.

2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów w przypadku komunikacji elektronicznej:
2.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wniosku),załącznik nr 2A do wniosku, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej. Pozostałe dokumenty, informacje i oświadczenia sporządza się w
postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

wskazanych przez Zamawiającego (platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog)

2.2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1, oświadczenie nr 2A do wniosku składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
2.3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.
118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach,
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
2.4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty
lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2.5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w pkt 2.4, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 2) pełnomocnictwa – mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej o którym mowa
powyżej może dokonać również notariusz.
2.6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.7. Zamawiający żąda załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferty
Pełnomocnictwa (oryginał w postaci elektronicznej podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania
wniosku/oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych
przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania
pozostałych.
3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów w przypadku komunikacji pisemnej:
3.1. wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wniosku), oświadczenie nr 2A do wniosku, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci pisemnej,
3.2. wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1, oświadczenie nr 2A do wniosku, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (oryginał);
3.3. podmiotowe środki dowodowe składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii oświadczenia lub dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości.
3.4. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie pisemnej;
3.5. Zamawiający żąda załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferty
Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu lub kopia poświadczona przez notariusza) do podpisania wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z wnioskiem/ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, do wniosku/oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania
pozostałych 4. Wnioski, oświadczenia, oferty, dokumenty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub korespondencyjnie na adres 2 RBLog ul. Marsa 110, 04-470
Warszawa;

b) elektronicznie za pomocą platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/2rblog -

5. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje odbiór przesyłek na biurze
przepustek przez pracownika Kancelarii Jawnej. Odbiór przesyłek odbywa się w dni powszednie, tj. od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30–15.00, w piątki w godzinach od 7.30 do 12.30. Wymóg ten
dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej; Osoby chcące
złożyć wniosek osobiście powinny uwzględnić czas potrzebny na przyjście pracownika Kancelarii do biura
przepustek i odebrania dokumentu. Wniosek/oferta musi być napisany/a w języku polskim, na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y)upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań. Zaleca się, aby każda zapisana strona
wniosku była ponumerowana kolejnymi numerami, a cały wniosek wraz z załącznikami był w trwały sposób
ze sobą połączony (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierał spis
treści. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wnioski/oferty złożone w innym miejscu niż wskazane
w treści Ogłoszenia o zamówieniu. Na kopercie należy umieścić w postaci firmowej pieczęci lub odręcznego
napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowym (ewidencyjnymi). Koperta powinna być
zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści – do
upływu terminu otwarcia. Kopertę należy opisać: Przetarg ograniczony „Wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę technicznych środków materiałowych do
sprzętu optoelektronicznego, znak sprawy: W/103/2022 nie otwierać przed 31.05.2022,
do godz. 8:30”
Lub

b) elektronicznie za pomocą platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/2rblog - podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej za

pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog - wniosek/oferta powinna być sporządzona

w języku polskim,(w formacie danych: .doc,.docx, .pdf) pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy.
6. Na treść wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się: Wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego i jego załączniki.
7. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć dokumenty i oświadczenia
określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
8. Wykonawca załączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dane adresowe do kontaktów
z Zamawiającym zawierające co najmniej: nr telefonu, faksu, adres e-mail, dokładny adres do korespondencji
oraz wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku/oferty.
10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów wniosku. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem platformy zakupowej dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa powinny zostać oznaczone odpowiednio.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem podstaw prawnych i
uzasadnienia faktycznego, zastrzeżonych przez siebie dokumentów jako Tajemnica przedsiębiorstwa. W
przypadku braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, Zamawiający będzie upoważniony do odtajnienia tych
dokumentów zgodnie z wykładnią orzecznictwa KIO (sygn. akt 279/15; sygn. akt 306/15).
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SNz 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
12. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp określił zmiany dotyczące treści umowy
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
13. Specyfikacja Warunków Zamówienia zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty
Wykonawcom, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16.5.2022