Lieferungen - 272705-2020

11/06/2020    S112

Polen-Warschau: Gaskompressoren

2020/S 112-272705

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 100-242546)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Postanschrift: Marcina Kasprzaka 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-224
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Oleszczyk
E-Mail: publiczne@pgnig.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.przetargi.pgnig.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie generalnego realizatora inwestycji pn.: „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan–Brońsko”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PGNG/20/0067/GE/DIG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42123100 Gaskompressoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

— Przedmiotem zamówienia jest: dostawa układu sprężającego gaz ziemny, jego zabudowa i montaż, w tym roboty budowlane oraz prace projektowe i formalno-prawne mające na celu realizację zadania inwestycyjnego,

— szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 100-242546

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu, dostawie i zamontowaniu tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno zostać wykonane na innym obiekcie jako oddzielne zadanie inwestycyjne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która zostanie skierowana do realizacji zamówienia), posiadającą wszystkie wymienione kwalifikacje łącznie:

— wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1628);

— poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. „zastrzeżone”,

— aktualne zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— ukończony z wynikiem pozytywnym kurs projektowania systemów zabezpieczeń technicznych, potwierdzony zaświadczeniem lub certyfikatem;

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która zostanie skierowana do realizacji zamówienia) posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu ochrony środowiska oraz minimum 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji i pozyskiwaniu decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego

— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnień) określonych w pkt 6.1.2.3. lit. b) i c) SIWZ ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,

— wykaz wykonanych zamówień, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu realizacji, dat realizacji, mocy zamontowanych tłokowych zestawów sprężających oraz odbiorców zrealizowanego zadania, dla których zamówienia były wykonane – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

— dowody, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę zamówień wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.2 SIWZ, w przypadku zamówień o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.3 lit. a) SIWZ.

Uwaga! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

muss es heißen:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu, dostawie, zamontowaniu i rozruchu zestawów sprężających gaz ziemny o mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden tłokowy zestaw sprężający z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno zostać wykonane na innym obiekcie jako oddzielne zadanie inwestycyjne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Uwaga! Wykonawca może wykazać się w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego powyżej] doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum wyłącznie w granicach, w jakich faktycznie wykonywał prace będąc członkiem konsorcjum;

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która zostanie skierowana do realizacji zamówienia), posiadającą wszystkie wymienione kwalifikacje łącznie:

— wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1628),

— poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. „zastrzeżone”,

— aktualne zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— ukończony z wynikiem pozytywnym kurs projektowania systemów zabezpieczeń technicznych, potwierdzony zaświadczeniem lub certyfikatem;

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która zostanie skierowana do realizacji zamówienia) posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu ochrony środowiska oraz minimum 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji i pozyskiwaniu decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego

— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnień) określonych w pkt 6.1.2.3. lit. b) i c) SIWZ ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,

— wykaz wykonanych zamówień, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu realizacji, data realizacji, mocy zamontowanych tłokowych zestawów sprężających oraz odbiorców zrealizowanego zadania, dla których zamówienia były wykonane – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

— dowody, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę zamówień wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.2 SIWZ, w przypadku zamówień o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.3 lit. a) SIWZ.

Uwaga! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 21/07/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 21/07/2020
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: