Lieferungen - 272705-2022

Kompaktansicht anzeigen

20/05/2022    S98

Danmark-København: Køretøjer med firehjulstræk

2022/S 098-272705

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Att: Jeppe Robert Laustsen
Mailadresse: jeplau@um.dk
Telefon: +45 20274586

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: https://www.um.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/352919

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311310&B=KROMANNREUMERT

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark

Officielt navn: Utenriksdepartementet
CVR-nummer: 972417920
Postadresse: 7. juniplassen 1
By: Oslo
Postnummer: NO-0251
Land: Norge

Officielt navn: Utrikesdepartementet
CVR-nummer: SE202100383101
Postadresse: S-103 39
By: Stockholm
Land: Sverige

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Køb og levering af armerede køretøjer, reservedele, serviceydelser og køreundervisning
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København

NUTS-kode DK Danmark

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udenrigsministeriet udbyder hermed på vegne sig selv og de øvrige trækningsberettigede myndigheder en rammeaftale om levering af armerede køretøjer med tilhørende reservedele, serviceoptioner og køreundervisning.
Udenrigsministeriet ønsker, at købe et antal civilt-udseende armerede køretøjer af typen SUV. I rammeaftalens løbetid forventes, at Udenrigsministeriet vil aftage minimum 15 køretøjer. Hovedparten af køretøjerne skal være certificerede VPAM BRV2009 VR7 eller dokumenteret tilsvarende beskyttet. De konkrete mindstekrav til ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber fremgår af bilag 1.1, 1.2,1.3 og 1.4. De virksomheder/ konsortier som prækvalificeres vil få udleveret supplerende fortrolige bilag 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 og 1.4.1, hvoraf de ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber er yderligere uddybet.
Køretøjerne skal benyttes overalt i verden, og skal opfylde kravene til at kunne blive indregistreret i de konkrete brugslande. Udenrigsministeriet skal — i forbindelse med bestillingen af hvert enkelt køretøj — have mulighed for at vælge ekstraudstyr o.lign. på en række punkter, eksempelvis højre-/venstrestyring, diesel/benzin. De forskellige valgmuligheder vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Kommende leverandør skal desuden påtage sig transporten fra fabrikken til brugslandet. Dette vil blive afregnet særskilt.
Kommende leverandør skal kunne stå for vedligeholdelse og/eller teknisk on-site service af køretøjerne, samt i forbindelse med transporten fra fabrikken til opholdslandet at modtage køretøjet for kontrol af transportskader m.m. Kommende leverandør skal kommende leverandør påtage sig, at købe brugte køretøjer tilbage, herunder stå for transporten ud af brugslandet. Endelig skal kommende leverandør tilbyde de trækningsberettigede myndigheder køreundervisningskurser.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34113000 Køretøjer med firehjulstræk, 34114000 Specialkøretøjer, 35410000 Pansrede militærkøretøjer

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 445000000 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 70
2. Egenkontrolprocedure og kvalitetssikringssystem. Vægtning 30
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2021/S 103-272516 af 31.5.2021

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2021/S 127-338294 af 2.7.2021

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Køb og levering af armerede køretøjer, reservedele, serviceydelser og køreundervisning
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
3.3.2022
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
Antal bud modtaget elektronisk: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Farmingtons Automotive GmbH
CVR-nummer: DE243700754
Postadresse: Beekebreite 18-20
By: Georgsmarienhütte
Postnummer: 49124
Land: Tyskland
Telefon: +49 5401490307
Internetadresse: https://www.welp-group.com/en/

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 445000000 DKK
Eksklusive moms
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 445000000 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
CVR-nummer: 37795526
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2001 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet § 11, stk. 1 og 2 gælder lov om håndhævelse af udbudsreglerne (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud) også for udbud efter forsvares- og sikkerhedsdirektivet.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
CVR-nummer: 37795526
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.5.2022