There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Services - 272755-2023

08/05/2023    S89

Lithuania-Ukmergė: Street-cleaning and sweeping services

2023/S 089-272755

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188752174
Postal address: Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Town: Ukmergė
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 20114
Country: Lithuania
Contact person: Algimantas Matiukas
E-mail: a.matiukas@ukmerge.lt
Telephone: +370 34060266
Fax: +370 34053506
Internet address(es):
Main address: http://www.ukmerge.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6606
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=706709
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=706709&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ukmergės miesto seniūnijos teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
90610000 Street-cleaning and sweeping services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimas skirstomas į dvi dalis:

I pirkimo dalis - Ukmergės miesto seniūnijos gatvių, gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų, aikščių, pralaidų, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir viešųjų tualetų priežiūros paslaugos.

II pirkimo dalis - Ukmergės miesto gėlynų priežiūros paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 487 603.31 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ukmergės miesto seniūnijos gatvių, gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų, aikščių, pralaidų, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir viešųjų tualetų priežiūros paslaugos

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50760000 Repair and maintenance of public conveniences
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
77314000 Grounds maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Ukmergės miesto seniūnijos teritorija

II.2.4)Description of the procurement:

Preliminarūs plotai:

Gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų ir aikščių priežiūros paslaugos - 257 660 kv.m.

Žaliųjų plotų priežiūros paslaugos - 512080 kv.m.

Viešųjų tualetų priežiūros paslaugos – 3 vnt.

Ukmergės miesto pralaidų priežiūros paslaugos – 15 vnt.

Autobusų laukimo paviljonų priežiūros paslaugos – 10 vnt.

Parkų priežiūros paslaugos – 437 500 kv.m.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 427 603.31 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Perkamų paslaugų teikimo terminas - 36 mėn.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ukmergės miesto gėlynų priežiūros paslaugos

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Ukmergės miesto seniūnijos teritorija

II.2.4)Description of the procurement:

Preliminarūs plotai:

Gėlynų priežiūros paslaugos – 1211 kv.m.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Paslaugų teikimo terminas - 36 mėn.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimų pagal VPĮ 46 straipsnio „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nuostatas. Tiekėjas kartu su pirkimo dokumentais turi pateikti užpildytą Pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, atitinka šiame Pirkimo sąlygų skyriuje nustatytus reikalavimus.

EBVPD pildomas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. EBVPD forma pateikiama šių Pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

Reikalavimai dėl EBVPD pateikimo:

1. jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai;

2. jei tiekėjas (ar ūkio subjektų grupė) ketina pasitelkti ūkio subjektą (us), kuriuo (-iais) planuojama remtis įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektą;

3. jei tiekėjas naudojasi trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie Perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti paslaugas tenkinimo (tiesiogiai neprisidės prie paslaugų tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį) priemonėmis, tuomet tiekėjas neprivalo teikti jų EBVPD.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

I pirkimo daliai : 1. Teikėjas per 10 darbo dienų nuo pirkimo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo įsigaliojusį dokumentą. Jeigu Teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pirkimo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pirkimo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Garantijos (laidavimo) suma – 70 000,00 Eur.

2. Netesybos (bauda, delspinigiai).

II pirkimo daliai - netesybos (bauda, delspinigiai).

I ir II pirkimo dalims - sumos už suteiktas paslaugas pervedamos į Teikėjo nurodytą banko sąskaitą, pateikus paslaugų suteikimo aktus, parengtus Sutartyje nustatyta tvarka, ir sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/06/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/06/2023
Local time: 10:45
Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyrius, 36 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimo dokumentai skelbiami ir pasiūlymai teikiami per CVP IS

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102,103 straipsniuose nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų. Perkančioji organizacija nenagrinėja pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/05/2023