Dienstleistungen - 272787-2019

12/06/2019    S111    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen

2019/S 111-272787

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Poznań
60-529
Polen
Kontaktstelle(n): Danuta Urbańska
Telefon: +48 616396400
E-Mail: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Fax: +48 616396447
NUTS-Code: PL415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.poznan.rdos.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.poznan.rdos.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa wykonania oceny stanu ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii i sierpowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus w obszarach Natura 2000

Referenznummer der Bekanntmachung: WOP.261.69.2019.DU
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90712400
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii i sierpowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus w obszarach Natura 2000.

2. Zamówienie jest podzielone na II części:

1) cześć I — w wielkopolskiej części obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026;

2) część II — w wielkopolskiej części obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii i sierpowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus w wielkopolskiej części obszaru Pojezierze Gnieźnieńskie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ocena stanu ochrony, o której mowa w p. 1 jest działaniem ochronnym wynikającym dla części I zamówienia — planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2383, zmieniony Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 5276) oraz wyników monitoringu z lat ubiegłych (załączniki nr 1—3 do OPZ)

Oceny stanu ochrony należy dokonać na stanowiskach badawczych, których liczba i lokalizacja: dla części I zamówienia — została wskazana w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2383, zmieniony Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 5276) oraz wynikach monitoringu z lat ubiegłych (załączniki nr 1—3 do OPZ)

Wykonawca przeprowadzi badania terenowe w terminach umożliwiających identyfikację gatunków roślin objętych zamówieniem oraz określenie ich stanu ochrony. Terminy optymalne zawarte są w metodykach opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych w wersji elektronicznej na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) (http://siedliska.gios.gov.pl/pl/).

Na każdym stanowisku badawczym wykonawca przeprowadzi badania terenowe i sporządzi kartę obserwacji zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Elementem składowym karty jest lista aktualnych oddziaływań; wykonawca uzupełni tę listę o oddziaływania potencjalne. Identyfikując oddziaływania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim te o charakterze zagrożeń, z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne. Jako zagrożenie istniejące należy rozumieć czynnik aktualnie negatywnie wpływający na stan ochrony siedliska gatunku, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka; jako zagrożenia potencjalne należy rozumieć czynnik, którego negatywny wpływ na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przyszłości, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka.

W przypadku braku stwierdzenia występowania gatunku na stanowisku wykonawca:

a) oceni parametr „siedlisko” w oparciu o wskaźniki PMŚ GIOŚ,

b) oceni parametr „szanse zachowania gatunku”,

c) dokona opisu roślinności rzeczywistej podając nazwę zespołu (zespołów) lub zbiorowiska (zbiorowisk) roślinnego i jego (ich) przynależność do syntaksonów wyższych rang w oparciu o opracowanie Ratyńskiej i in.;

d) poda datę badań terenowych;

e) wyjaśni powód zaniku gatunku na stanowisku oraz wskaże — jeśli w świetle dostępnej wiedzy jest to możliwe — działania ochronne konieczne do podjęcia w celu jego przywrócenia, określając co najmniej następujące ich parametry: opis czynności koniecznych do wykonania oraz termin i częstotliwość.

Wykonawca oceni stan ochrony gatunków objętych zamówieniem w wielkopolskiej części obszarów Natura 2000. Oceny należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 34, poz. 186 ze zm.). Łączna ocena stanu ochrony gatunku powinna wynikać z ocen cząstkowych, dokonanych na poszczególnych stanowiskach badawczych.

Wykonawca sporządzi warstwę wektorową z lokalizacją wszystkich stanowisk badawczych zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody (załącznik nr 5 do OPZ)

Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obejmującą nie mniej niż 3 fotografie dla każdego stanowiska badawczego. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej (format JPG/JPEG) o wymiarach 2480 × 1772 pikseli lub większej. Pliki muszą zawierać metadane EXIF (Exchangeable Image File Format), w szczególności: datę wykonania zdjęcia oraz dane o lokalizacji miejsca wykonania zdjęcia tzw. geotag.

Wykonawca dostarczy ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej. Jako przebieg kontroli należy rozumieć: miejsce wykonania kontroli oraz czas, w jakim wykonana została kontrola, od jej początku do końca. Częstotliwość rejestracji współrzędnych punktów (interwał) co najmniej raz na minutę. Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/09/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii i sierpowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus w wielkopolskiej części obszaru Dolina Rurzycy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ocena stanu ochrony, o której mowa w p. 1 jest działaniem ochronnym wynikającym dla części II zamówienia — planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3784, zmieniony Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3274) oraz wyników badań z lat ubiegłych (załącznik nr 4 do OPZ).

Oceny stanu ochrony należy dokonać na stanowiskach badawczych, których liczba i lokalizacja: dla części II zamówienia — została wskazana w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3784, zmieniony Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3274) oraz wynikach badań z lat ubiegłych (załącznik nr 4 do OPZ).

Wykonawca przeprowadzi badania terenowe w terminach umożliwiających identyfikację gatunków roślin objętych zamówieniem oraz określenie ich stanu ochrony. Terminy optymalne zawarte są w metodykach opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych w wersji elektronicznej na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) (http://siedliska.gios.gov.pl/pl/).

Na każdym stanowisku badawczym wykonawca przeprowadzi badania terenowe i sporządzi kartę obserwacji zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Elementem składowym karty jest lista aktualnych oddziaływań; wykonawca uzupełni tę listę o oddziaływania potencjalne. Identyfikując oddziaływania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim te o charakterze zagrożeń, z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne. Jako zagrożenie istniejące należy rozumieć czynnik aktualnie negatywnie wpływający na stan ochrony siedliska gatunku, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka; jako zagrożenia potencjalne należy rozumieć czynnik, którego negatywny wpływ na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przyszłości, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka.

W przypadku braku stwierdzenia występowania gatunku na stanowisku wykonawca:

a) oceni parametr „siedlisko” w oparciu o wskaźniki PMŚ GIOŚ,

b) oceni parametr „szanse zachowania gatunku”,

c) dokona opisu roślinności rzeczywistej podając nazwę zespołu (zespołów) lub zbiorowiska (zbiorowisk) roślinnego i jego (ich) przynależność do syntaksonów wyższych rang w oparciu o opracowanie Ratyńskiej i in.;

d) poda datę badań terenowych;

e) wyjaśni powód zaniku gatunku na stanowisku oraz wskaże — jeśli w świetle dostępnej wiedzy jest to możliwe — działania ochronne konieczne do podjęcia w celu jego przywrócenia, określając co najmniej następujące ich parametry: opis czynności koniecznych do wykonania oraz termin i częstotliwość.

Wykonawca oceni stan ochrony gatunków objętych zamówieniem w wielkopolskiej części obszarów Natura 2000. Oceny należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 34, poz. 186 ze zm.). Łączna ocena stanu ochrony gatunku powinna wynikać z ocen cząstkowych, dokonanych na poszczególnych stanowiskach badawczych.

Wykonawca sporządzi warstwę wektorową z lokalizacją wszystkich stanowisk badawczych zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody (załącznik nr 5 do OPZ)

Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obejmującą nie mniej niż 3 fotografie dla każdego stanowiska badawczego. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej (format JPG/JPEG) o wymiarach 2480 × 1772 pikseli lub większej. Pliki muszą zawierać metadane EXIF (Exchangeable Image File Format), w szczególności: datę wykonania zdjęcia oraz dane o lokalizacji miejsca wykonania zdjęcia tzw. geotag.

Wykonawca dostarczy ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej. Jako przebieg kontroli należy rozumieć: miejsce wykonania kontroli oraz czas, w jakim wykonana została kontrola, od jej początku do końca. Częstotliwość rejestracji współrzędnych punktów (interwał) co najmniej raz na minutę. Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/09/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje minimum jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia, która sporządziła przynajmniej jedną inwentaryzację gatunku rośliny naczyniowej i mchu; przy czym osobą tą może być sam Wykonawca

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj. możliwość przedłużenia terminu wykonania Zadania lub zapłaty za wykonanie Zadania w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, w szczególności uzyskania przez Zamawiającego zmiany harmonogramu realizacji zadania, umożliwiającej przesunięcie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania Zadania, na kolejny rok budżetowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 09:15
Ort:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Do oferty Wykonawca dołączy aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5) Pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

6) Wykaz ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert na formularzu ofertowym.

7) Potwierdzenia należytego wykonania ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert.

8) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

9) Dowód wniesienia wadium.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

4) odpisu z właściwego rejestru

5) oświadczenia Wykonawcy

6) wykaz osób

7) wykaz usług

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019