Services - 272787-2019

12/06/2019    S111    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Poznań: Natural resources management or conservation strategy planning services

2019/S 111-272787

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Poznań
60-529
Poland
Contact person: Danuta Urbańska
Telephone: +48 616396400
E-mail: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Fax: +48 616396447
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.poznan.rdos.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.poznan.rdos.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa wykonania oceny stanu ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii i sierpowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus w obszarach Natura 2000

Reference number: WOP.261.69.2019.DU
II.1.2)Main CPV code
90712400
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii i sierpowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus w obszarach Natura 2000.

2. Zamówienie jest podzielone na II części:

1) cześć I — w wielkopolskiej części obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026;

2) część II — w wielkopolskiej części obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii i sierpowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus w wielkopolskiej części obszaru Pojezierze Gnieźnieńskie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90712400
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4)Description of the procurement:

Ocena stanu ochrony, o której mowa w p. 1 jest działaniem ochronnym wynikającym dla części I zamówienia — planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2383, zmieniony Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 5276) oraz wyników monitoringu z lat ubiegłych (załączniki nr 1—3 do OPZ)

Oceny stanu ochrony należy dokonać na stanowiskach badawczych, których liczba i lokalizacja: dla części I zamówienia — została wskazana w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2383, zmieniony Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 5276) oraz wynikach monitoringu z lat ubiegłych (załączniki nr 1—3 do OPZ)

Wykonawca przeprowadzi badania terenowe w terminach umożliwiających identyfikację gatunków roślin objętych zamówieniem oraz określenie ich stanu ochrony. Terminy optymalne zawarte są w metodykach opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych w wersji elektronicznej na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) (http://siedliska.gios.gov.pl/pl/).

Na każdym stanowisku badawczym wykonawca przeprowadzi badania terenowe i sporządzi kartę obserwacji zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Elementem składowym karty jest lista aktualnych oddziaływań; wykonawca uzupełni tę listę o oddziaływania potencjalne. Identyfikując oddziaływania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim te o charakterze zagrożeń, z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne. Jako zagrożenie istniejące należy rozumieć czynnik aktualnie negatywnie wpływający na stan ochrony siedliska gatunku, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka; jako zagrożenia potencjalne należy rozumieć czynnik, którego negatywny wpływ na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przyszłości, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka.

W przypadku braku stwierdzenia występowania gatunku na stanowisku wykonawca:

a) oceni parametr „siedlisko” w oparciu o wskaźniki PMŚ GIOŚ,

b) oceni parametr „szanse zachowania gatunku”,

c) dokona opisu roślinności rzeczywistej podając nazwę zespołu (zespołów) lub zbiorowiska (zbiorowisk) roślinnego i jego (ich) przynależność do syntaksonów wyższych rang w oparciu o opracowanie Ratyńskiej i in.;

d) poda datę badań terenowych;

e) wyjaśni powód zaniku gatunku na stanowisku oraz wskaże — jeśli w świetle dostępnej wiedzy jest to możliwe — działania ochronne konieczne do podjęcia w celu jego przywrócenia, określając co najmniej następujące ich parametry: opis czynności koniecznych do wykonania oraz termin i częstotliwość.

Wykonawca oceni stan ochrony gatunków objętych zamówieniem w wielkopolskiej części obszarów Natura 2000. Oceny należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 34, poz. 186 ze zm.). Łączna ocena stanu ochrony gatunku powinna wynikać z ocen cząstkowych, dokonanych na poszczególnych stanowiskach badawczych.

Wykonawca sporządzi warstwę wektorową z lokalizacją wszystkich stanowisk badawczych zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody (załącznik nr 5 do OPZ)

Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obejmującą nie mniej niż 3 fotografie dla każdego stanowiska badawczego. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej (format JPG/JPEG) o wymiarach 2480 × 1772 pikseli lub większej. Pliki muszą zawierać metadane EXIF (Exchangeable Image File Format), w szczególności: datę wykonania zdjęcia oraz dane o lokalizacji miejsca wykonania zdjęcia tzw. geotag.

Wykonawca dostarczy ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej. Jako przebieg kontroli należy rozumieć: miejsce wykonania kontroli oraz czas, w jakim wykonana została kontrola, od jej początku do końca. Częstotliwość rejestracji współrzędnych punktów (interwał) co najmniej raz na minutę. Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii i sierpowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus w wielkopolskiej części obszaru Dolina Rurzycy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90712400
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4)Description of the procurement:

Ocena stanu ochrony, o której mowa w p. 1 jest działaniem ochronnym wynikającym dla części II zamówienia — planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3784, zmieniony Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3274) oraz wyników badań z lat ubiegłych (załącznik nr 4 do OPZ).

Oceny stanu ochrony należy dokonać na stanowiskach badawczych, których liczba i lokalizacja: dla części II zamówienia — została wskazana w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3784, zmieniony Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3274) oraz wynikach badań z lat ubiegłych (załącznik nr 4 do OPZ).

Wykonawca przeprowadzi badania terenowe w terminach umożliwiających identyfikację gatunków roślin objętych zamówieniem oraz określenie ich stanu ochrony. Terminy optymalne zawarte są w metodykach opracowanych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych w wersji elektronicznej na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) (http://siedliska.gios.gov.pl/pl/).

Na każdym stanowisku badawczym wykonawca przeprowadzi badania terenowe i sporządzi kartę obserwacji zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Elementem składowym karty jest lista aktualnych oddziaływań; wykonawca uzupełni tę listę o oddziaływania potencjalne. Identyfikując oddziaływania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim te o charakterze zagrożeń, z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne. Jako zagrożenie istniejące należy rozumieć czynnik aktualnie negatywnie wpływający na stan ochrony siedliska gatunku, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka; jako zagrożenia potencjalne należy rozumieć czynnik, którego negatywny wpływ na stan ochrony gatunku jest prawdopodobny w przyszłości, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka.

W przypadku braku stwierdzenia występowania gatunku na stanowisku wykonawca:

a) oceni parametr „siedlisko” w oparciu o wskaźniki PMŚ GIOŚ,

b) oceni parametr „szanse zachowania gatunku”,

c) dokona opisu roślinności rzeczywistej podając nazwę zespołu (zespołów) lub zbiorowiska (zbiorowisk) roślinnego i jego (ich) przynależność do syntaksonów wyższych rang w oparciu o opracowanie Ratyńskiej i in.;

d) poda datę badań terenowych;

e) wyjaśni powód zaniku gatunku na stanowisku oraz wskaże — jeśli w świetle dostępnej wiedzy jest to możliwe — działania ochronne konieczne do podjęcia w celu jego przywrócenia, określając co najmniej następujące ich parametry: opis czynności koniecznych do wykonania oraz termin i częstotliwość.

Wykonawca oceni stan ochrony gatunków objętych zamówieniem w wielkopolskiej części obszarów Natura 2000. Oceny należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 34, poz. 186 ze zm.). Łączna ocena stanu ochrony gatunku powinna wynikać z ocen cząstkowych, dokonanych na poszczególnych stanowiskach badawczych.

Wykonawca sporządzi warstwę wektorową z lokalizacją wszystkich stanowisk badawczych zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody (załącznik nr 5 do OPZ)

Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obejmującą nie mniej niż 3 fotografie dla każdego stanowiska badawczego. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej (format JPG/JPEG) o wymiarach 2480 × 1772 pikseli lub większej. Pliki muszą zawierać metadane EXIF (Exchangeable Image File Format), w szczególności: datę wykonania zdjęcia oraz dane o lokalizacji miejsca wykonania zdjęcia tzw. geotag.

Wykonawca dostarczy ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej. Jako przebieg kontroli należy rozumieć: miejsce wykonania kontroli oraz czas, w jakim wykonana została kontrola, od jej początku do końca. Częstotliwość rejestracji współrzędnych punktów (interwał) co najmniej raz na minutę. Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje minimum jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia, która sporządziła przynajmniej jedną inwentaryzację gatunku rośliny naczyniowej i mchu; przy czym osobą tą może być sam Wykonawca

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj. możliwość przedłużenia terminu wykonania Zadania lub zapłaty za wykonanie Zadania w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, w szczególności uzyskania przez Zamawiającego zmiany harmonogramu realizacji zadania, umożliwiającej przesunięcie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania Zadania, na kolejny rok budżetowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/07/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/07/2019
Local time: 09:15
Place:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Do oferty Wykonawca dołączy aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5) Pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

6) Wykaz ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert na formularzu ofertowym.

7) Potwierdzenia należytego wykonania ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert.

8) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

9) Dowód wniesienia wadium.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

4) odpisu z właściwego rejestru

5) oświadczenia Wykonawcy

6) wykaz osób

7) wykaz usług

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2019