Услуги - 272880-2019

12/06/2019    S111

България-София: Консултантски инженерни услуги в строителството

2019/S 111-272880

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Цветелина Николова
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322913
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по 3 обособени позиции:

ОП1—ОП3 Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс:

ОП 1 — Стара Загора; ОП 2 — Нова Загора; ОП 3 — Карнобат

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 95 910.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Място на предаване на документите — ЦУ на ДПНКЖИ, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110; посещения на гаров комплекс Стара Загора; офис на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на гаров комплекс.

Дейности по ключови събития (ДКС):

— ДКС1 „Предварителен доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС2 „Доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС3 „Окончателен доклад“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълн. на писмено уведомление за старт.изпълнението на договора от въз., което той изпраща на изпълн. при наличие на осигурено финанс. В случай че в срок от 3 мес. от сключване на д-ра не бъде осигурено финансиране и изпълн. не получи уведомление от възл., всяка от страните може да поиска прекратяване на д-ра без предизвестие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Място на предаване на документите — ЦУ на ДПНКЖИ, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110; посещения на гаров комплекс Нова Загора; офис на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на гаров комплекс.

Дейности по ключови събития (ДКС):

— ДКС1 „Предварителен доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС2 „Доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС3 „Окончателен доклад“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълн. на писмено уведомление за старт.изпълнението на договора от въз, което той изпраща на Изпълн. при наличие на осигурено финанс. В случай че в срок от 3 мес. от сключване на д-ра не бъде осигурено финансиране и изпълн. не получи уведомление от възл., всяка от страните може да поиска прекратяване на д-ра без предизвестие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Място на предаване на документите — ЦУ на ДПНКЖИ, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110;посещения на гаров комплекс Карнобат; офис на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на гаров комплекс.

Дейности по ключови събития (ДКС):

— ДКС1 „Предварителен доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС2 „Доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС3 „Окончателен доклад“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълн. на писмено уведомление за старт.изпълнението на договора от въз., което той изпраща на изпълн. при наличие на осигурено финанс. В случай че в срок от 3 мес. от сключване на д-ра не бъде осигурено финансиране и изпълн. не получи уведомление от възл., всяка от страните може да поиска прекратяване на д-ра без предизвестие

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 021-046179
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6460
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Тинса“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201020246
Пощенски адрес: ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет.4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@tinsabg.com
Телефон: +359 24003391
Факс: +359 29522538

Интернет адрес: http://www.tinsabg.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 32 250.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6461
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Тинса“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201020246
Пощенски адрес: ул. „Николай Хайтов“ № 3А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@tinsabg.com
Телефон: +359 24003391
Факс: +359 29522538

Интернет адрес: https://tinsabg.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 31 830.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6462
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Тинса“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201020246
Пощенски адрес: ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет.4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@tinsabg.com
Телефон: +359 24003391
Факс: +359 29522538

Интернет адрес: http://tinsabg.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 31 830.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Линк към профила на купувача: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoJsWsF0oLA0Q%3d%3d

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълн. на писмено уведомление за старт. изпълнението на договора от въз., което той изпраща на изпълн. при наличие на осигурено финанс. В случай че в срок от 3 мес. от сключване на д-ра не бъде осигурено финансиране и изпълн. не получи уведомление от възл., всяка от страните може да поиска прекратяване на д-ра без предизв.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Глава 27 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: ДП НКЖИ, отдел „Правен“
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Електронна поща: a_nikolov@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323928
Факс: +359 29310663

Интернет адрес: www.rail-infra.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/06/2019