Suministros - 272933-2015

Mostrar versión reducida

04/08/2015    S148    - - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Različna oprema in potrebščine za pisarne

2015/S 148-272933

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

MJU
Tržaška cesta 21
Kontaktne točke: Tajništvo direktorata za javno naročanje
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 13695794
E-pošta: gp.mju@gov.si
Telefaks: +386 13695314

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.mju.gov.si

Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da

MJU
Tržaška cesta 21
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Lokacije posameznih naročnikov na področju Republike Slovenije.

Šifra NUTS SI0

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 36
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Dobava pisarniškega materiala in galanterije: po naslednjih sklopih:
Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje;
Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje;
Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje;
Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje;
Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

30190000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje.
1)Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

30190000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje.
1)Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

30190000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje.
1)Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

30190000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje.
1)Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

30190000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 5 Naziv: Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje.
1)Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

30190000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Ponudnik bo moral za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje (v nadaljevanju zavarovanje). Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
V primeru skupne ponudbe pravne osebe v obrazcu „Prijava“ navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.
V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
Dokazila:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za fizične osebe
ter
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot 4 (štiri) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.
2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl. US, 90/12 in 19/14-ZDU-1; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14-ZDU-1I; ZJNPOV).
Dokazilo:
Izjava za ponudnika.
3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Dokazilo:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ima ustrezno opremo, kapacitete, in zadostno število kadra za izvedbo predmeta javnega naročila v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.
Dokazila:
Izjava za ponudnika.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
ODGIP-4/2015, 4301-3/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 11.9.2015 - 09:00
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.9.2015 - 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Do: 9.2.2016
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 11.9.2015 - 12:00

Kraj:

Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, SI-1000 Ljubljana (3. nadstropje).

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Predstavniki ponudnikov predložijo pooblastila za sodelovanje na odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
VI.3)Dodatne informacije
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
To skupno javno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo po pooblastilu naročnikov:
— – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)
— – Agencija RS za okolje
— – Arhiv Republike Slovenije
— – Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
— – Delovno sodišče v Celju
— – Delovno sodišče v Kopru
— – Delovno sodišče v Mariboru
— – Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
— – Državno pravobranilstvo RS
— – Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad
— – Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— – Geodetska uprava Republike Slovenije (MZIP)
— – Informacijski pooblaščenec
— – Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije (MK)
— – Inšpektorat RS za infrastrukturo – Ljubljana
— – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
— – Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
— – Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— – Komisija za preprečevanje korupcije
— – Mestna občina Kranj
— – Mestna občina Velenje
— – Ministrstvo za finance
— – Ministrstvo za finance – Služba za analize in razvoj
— – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-Kotnikova
— – Ministrstvo za infrastrukturo
— – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
— – Ministrstvo za javno upravo
— – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— – Ministrstvo za kulturo
— – Ministrstvo za pravosodje
— – Ministrstvo za zdravje
— – Ministrstvo za zunanje zadeve
— – Občina Benedikt
— – Okrajno sodišče v Ljubljani
— – Okrožno državno tožilstvo v Kranju
— – Okrožno državno tožilstvo v Krškem
— – Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
— – Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
— – Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
— – Okrožno sodišče na Ptuju
— – Okrožno sodišče v Celju
— – Okrožno sodišče v Kopru
— – Okrožno sodišče v Kranju
— – Okrožno sodišče v Krškem
— – Okrožno sodišče v Ljubljani
— – Okrožno sodišče v Mariboru
— – Okrožno sodišče v Murski Soboti
— – Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
— – Protokol Republike Slovenije
— – Računsko sodišče RS
— – Služba Vlade RS za zakonodajo
— – Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
— – Specializirano državno tožilstvo RS
— – Statistični urad RS
— – Tržni inšpektorat Republike Slovenije (MGRT)
— – Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— – Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – Glavni urad
— – Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (MZ)
— – Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (MP)
— – Uprava RS za jedrsko varnost (MOP)
— – Upravna enota Ajdovščina
— – Upravna enota Brežice
— – Upravna enota Celje
— – Upravna enota Cerknica
— – Upravna enota Črnomelj
— – Upravna enota Domžale
— – Upravna enota Dravograd
— – Upravna enota Gornja Radgona
— – Upravna enota Grosuplje
— – Upravna enota Hrastnik
— – Upravna enota Idrija
— – Upravna enota Ilirska Bistrica
— – Upravna enota Izola
— – Upravna enota Jesenice
— – Upravna enota Kamnik
— – Upravna enota Kočevje
— – Upravna enota Koper
— – Upravna enota Kranj
— – Upravna enota Krško
— – Upravna enota Lenart
— – Upravna enota Lendava
— – Upravna enota Litija
— – Upravna enota Ljubljana
— – Upravna enota Ljutomer
— – Upravna enota Maribor
— – Upravna enota Metlika
— – Upravna enota Mozirje
— – Upravna enota Murska Sobota
— – Upravna enota Nova Gorica
— – Upravna enota Novo mesto
— – Upravna enota Ormož
— – Upravna enota Pesnica
— – Upravna enota Piran
— – Upravna enota Postojna
— – Upravna enota Ptuj
— – Upravna enota Radlje ob Dravi
— – Upravna enota Radovljica
— – Upravna enota Ravne na Koroškem
— – Upravna enota Ribnica
— – Upravna enota Ruše
— – Upravna enota Sevnica
— – Upravna enota Slovenj Gradec
— – Upravna enota Slovenska Bistrica
— – Upravna enota Slovenske Konjice
— – Upravna enota Šentjur pri Celju
— – Upravna enota Šmarje pri Jelšah
— – Upravna enota Tolmin
— – Upravna enota Trbovlje
— – Upravna enota Trebnje
— – Upravna enota Tržič
— – Upravna enota Velenje
— – Upravna enota Vrhnika
— – Upravna enota Zagorje ob Savi
— – Upravno sodišče RS
— – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (MGRT)
— – Urad Republike Slovenije za mladino (MIZŠ)
— – Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (MF)
— – Urad RS za meroslovje (MGRT) – Ljubljana
— – Urad RS za kemikalije (MZ)
— – Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
— – Urad Vlade RS za narodnosti
— – Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
— – Urad Vlade za komuniciranje
— – Urad za nadzor proračuna (MF)
— – Varuh človekovih pravic
— – Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
— – Višje sodišče Celje
— – Višje sodišče Maribor
— – Višje sodišče v Ljubljani
— – Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— – Vrhovno sodišče RS
— – Zdravstveni inšpektorat RS (MZ)
— Inšpektorat RS za okolje in prostor

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 1.9.2015, 12:00.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

MJU
Tržaška cesta 21
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), lahko vloži v 8 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

MJU
Tržaška cesta 21
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31.7.2015