Suministros - 272933-2015

Mostrar versión reducida

04/08/2015    S148    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Liubliana: Equipo y artículos de oficina diversos

2015/S 148-272933

Anuncio de licitación

Suministros

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: MJU
Dirección postal: Tržaška cesta 21
Localidad: Ljubljana
Código postal: SI-1000
País: Eslovenia
Persona de contacto: Tajništvo direktorata za javno naročanje
Correo electrónico: gp.mju@gov.si
Teléfono: +386 13695794
Fax: +386 13695314

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: http://www.mju.gov.si

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.3)Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: sí

Nombre oficial: MJU
Dirección postal: Tržaška cesta 21
Localidad: Ljubljana
Código postal: SI-1000
País: Eslovenia

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Lokacije posameznih naročnikov na področju Republike Slovenije.

Código NUTS SI0

II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores

Duración del acuerdo marco

Duración en meses: 36
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Dobava pisarniškega materiala in galanterije: po naslednjih sklopih:
Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje;
Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje;
Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje;
Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje;
Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

30190000

II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
II.2.2)Información sobre las opciones
II.2.3)Información sobre las renovaciones
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 36 (a partir de la adjudicación del contrato)

Información relativa a los lotes

Lote Nº: 1 Denominación: Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje.
1)Breve descripción
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

30190000

3)Cantidad o extensión
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 2 Denominación: Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje.
1)Breve descripción
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

30190000

3)Cantidad o extensión
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 3 Denominación: Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje.
1)Breve descripción
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

30190000

3)Cantidad o extensión
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 4 Denominación: Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje.
1)Breve descripción
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

30190000

3)Cantidad o extensión
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 5 Denominación: Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje.
1)Breve descripción
Dobava pisarniškega materiala in galanterije.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

30190000

3)Cantidad o extensión
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
5)Información adicional sobre los lotes

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
Ponudnik bo moral za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje (v nadaljevanju zavarovanje). Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
V primeru skupne ponudbe pravne osebe v obrazcu „Prijava“ navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.
V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Otras condiciones particulares
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: 1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
Dokazila:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za fizične osebe
ter
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot 4 (štiri) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.
2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl. US, 90/12 in 19/14-ZDU-1; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14-ZDU-1I; ZJNPOV).
Dokazilo:
Izjava za ponudnika.
3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Dokazilo:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.
III.2.2)Capacidad económica y financiera
III.2.3)Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
1. Ponudnik ima ustrezno opremo, kapacitete, in zadostno število kadra za izvedbo predmeta javnega naročila v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.
Dokazila:
Izjava za ponudnika.
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
El precio más bajo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
ODGIP-4/2015, 4301-3/2015
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 11.9.2015 - 09:00
Documentos sujetos a pago: no
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
11.9.2015 - 10:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
esloveno.
IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
hasta el: 9.2.2016
IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
Fecha: 11.9.2015 - 12:00

Lugar:

Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, SI-1000 Ljubljana (3. nadstropje).

Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí
Información adicional sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Predstavniki ponudnikov predložijo pooblastila za sodelovanje na odpiranju ponudb.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.3)Información adicional
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
To skupno javno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo po pooblastilu naročnikov:
— – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)
— – Agencija RS za okolje
— – Arhiv Republike Slovenije
— – Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
— – Delovno sodišče v Celju
— – Delovno sodišče v Kopru
— – Delovno sodišče v Mariboru
— – Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
— – Državno pravobranilstvo RS
— – Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad
— – Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— – Geodetska uprava Republike Slovenije (MZIP)
— – Informacijski pooblaščenec
— – Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije (MK)
— – Inšpektorat RS za infrastrukturo – Ljubljana
— – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
— – Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
— – Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— – Komisija za preprečevanje korupcije
— – Mestna občina Kranj
— – Mestna občina Velenje
— – Ministrstvo za finance
— – Ministrstvo za finance – Služba za analize in razvoj
— – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-Kotnikova
— – Ministrstvo za infrastrukturo
— – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
— – Ministrstvo za javno upravo
— – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— – Ministrstvo za kulturo
— – Ministrstvo za pravosodje
— – Ministrstvo za zdravje
— – Ministrstvo za zunanje zadeve
— – Občina Benedikt
— – Okrajno sodišče v Ljubljani
— – Okrožno državno tožilstvo v Kranju
— – Okrožno državno tožilstvo v Krškem
— – Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
— – Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
— – Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
— – Okrožno sodišče na Ptuju
— – Okrožno sodišče v Celju
— – Okrožno sodišče v Kopru
— – Okrožno sodišče v Kranju
— – Okrožno sodišče v Krškem
— – Okrožno sodišče v Ljubljani
— – Okrožno sodišče v Mariboru
— – Okrožno sodišče v Murski Soboti
— – Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
— – Protokol Republike Slovenije
— – Računsko sodišče RS
— – Služba Vlade RS za zakonodajo
— – Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
— – Specializirano državno tožilstvo RS
— – Statistični urad RS
— – Tržni inšpektorat Republike Slovenije (MGRT)
— – Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— – Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – Glavni urad
— – Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (MZ)
— – Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (MP)
— – Uprava RS za jedrsko varnost (MOP)
— – Upravna enota Ajdovščina
— – Upravna enota Brežice
— – Upravna enota Celje
— – Upravna enota Cerknica
— – Upravna enota Črnomelj
— – Upravna enota Domžale
— – Upravna enota Dravograd
— – Upravna enota Gornja Radgona
— – Upravna enota Grosuplje
— – Upravna enota Hrastnik
— – Upravna enota Idrija
— – Upravna enota Ilirska Bistrica
— – Upravna enota Izola
— – Upravna enota Jesenice
— – Upravna enota Kamnik
— – Upravna enota Kočevje
— – Upravna enota Koper
— – Upravna enota Kranj
— – Upravna enota Krško
— – Upravna enota Lenart
— – Upravna enota Lendava
— – Upravna enota Litija
— – Upravna enota Ljubljana
— – Upravna enota Ljutomer
— – Upravna enota Maribor
— – Upravna enota Metlika
— – Upravna enota Mozirje
— – Upravna enota Murska Sobota
— – Upravna enota Nova Gorica
— – Upravna enota Novo mesto
— – Upravna enota Ormož
— – Upravna enota Pesnica
— – Upravna enota Piran
— – Upravna enota Postojna
— – Upravna enota Ptuj
— – Upravna enota Radlje ob Dravi
— – Upravna enota Radovljica
— – Upravna enota Ravne na Koroškem
— – Upravna enota Ribnica
— – Upravna enota Ruše
— – Upravna enota Sevnica
— – Upravna enota Slovenj Gradec
— – Upravna enota Slovenska Bistrica
— – Upravna enota Slovenske Konjice
— – Upravna enota Šentjur pri Celju
— – Upravna enota Šmarje pri Jelšah
— – Upravna enota Tolmin
— – Upravna enota Trbovlje
— – Upravna enota Trebnje
— – Upravna enota Tržič
— – Upravna enota Velenje
— – Upravna enota Vrhnika
— – Upravna enota Zagorje ob Savi
— – Upravno sodišče RS
— – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (MGRT)
— – Urad Republike Slovenije za mladino (MIZŠ)
— – Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (MF)
— – Urad RS za meroslovje (MGRT) – Ljubljana
— – Urad RS za kemikalije (MZ)
— – Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
— – Urad Vlade RS za narodnosti
— – Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
— – Urad Vlade za komuniciranje
— – Urad za nadzor proračuna (MF)
— – Varuh človekovih pravic
— – Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
— – Višje sodišče Celje
— – Višje sodišče Maribor
— – Višje sodišče v Ljubljani
— – Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— – Vrhovno sodišče RS
— – Zdravstveni inšpektorat RS (MZ)
— Inšpektorat RS za okolje in prostor

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 1.9.2015, 12:00.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: MJU
Dirección postal: Tržaška cesta 21
Localidad: Ljubljana
Código postal: SI-1000
País: Eslovenia

VI.4.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), lahko vloži v 8 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: MJU
Dirección postal: Tržaška cesta 21
Localidad: Ljubljana
Código postal: SI-1000
País: Eslovenia

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31.7.2015