29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dostawy - 272947-2016

06/08/2016    S151

Polska-Końskie: Obrabiarki do obróbki metali

2016/S 151-272947

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orizzonte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 3, Kornica
Miejscowość: Końskie
Kod NUTS: PL331 Kielecki
Kod pocztowy: 26-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Hurec
E-mail: januszhurec@orizzonte-polska.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orizzonte-polska.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.orizzonte-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: 25.61.Z, 28.99.Z

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szlifierka powierzchniowa wraz z montażem i uruchomieniem – 1 sztuka.

Numer referencyjny: 1/3.2.2 POIR/2016
II.1.2)Główny kod CPV
42630000 Obrabiarki do obróbki metali
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zakup, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego środka trwałego: szlifierki powierzchniowej (1 szt.), gotowej do pracy zgodnie z jej przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów: ma służyć do precyzyjnego szlifowania powierzchni metalowych bez obniżenia ich twardości i elastyczności. Wymaga się dostarczenia maszyny wraz z montażem i uruchomieniem spełniającej wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym ogłoszeniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Kornica, ul. Przemysłowa 3, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zakup, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego środka trwałego: szlifierki powierzchniowej (1 szt.) do precyzyjnego szlifowania powierzchni metalowych bez obniżenia ich twardości i elastyczności, o co najmniej następujących parametrach wymaganych przez Zamawiającego:

— Odległość pomiędzy kolumnami: 2000 mm

— Powierzchnia robocza stołu: minimum 1500x3000 mm

— Maksymalne przesuwy poprzeczne x wzdłużne: minimum 1700x3000 mm

— Nośność stołu roboczego (waga elementu szlifowanego): minimum 4000 kg (bez uchwytu elektromagnetycznego)

— Płyta (uchwyt) elektromagnetyczna minimum 1500x3000 mm z transformatorem oraz automatycznym demagnetyzerem zamontowan i zainstalowana na urządzeniu – 1 komplet

— Odległość osi obrotu ściernicy od stołu roboczego: około 1000 mm

— Posuw poprzeczny – jeden obrót na pokrętle poprzecznym 10 mm

— Posuw poprzeczny – jedna działka na pokrętle poprzecznym: 0,05 mm

— Szybki pionowy przesuw (50Hz): 250 mm/min

— Wymiary minimalne ściernicy: 500x100x203 mm (preferowany wymiar: 600x100x305 mm)

— Automatyczne sterowanie w 3 osiach

— Elektroniczne ustawienie długości szlifowania na kierunku poprzecznym

— Posuw wzdłużny hydrauliczny

— Posuw poprzeczny – automatyczny (elektro-mechaniczny)

— Posuw pionowy: szybki ruch góra/dół

— Automatyczny centralny system sterowania

— System kontroli temperatury oleju

— System automatycznego obciągania ściernicy w 2 osiach oraz system automatycznej kompensacji; skomputeryzowany automatyczny posuw pionowy, automatyczny dojazd ściernicy do obrabianej powierzchni, automatyczne podnoszenie ściernicy na zadaną wysokość

— Automatyczne szybkie dosunięcie/odsunięcie ściernicy + przybieranie ściernicą na zadaną głębokość

— Sterowanie szlifowania w osi Y z posuwem ciągłym lub przerywanym (potencjometr regulacji prędkości posuwu)

— Podstawa do wyważania ściernicy

— Trzpień do wyważania ściernicy

— Automatyczny diamentowy obciągacz ściernicy zamontowany nad ściernicą

— Zabezpieczenie z blokadą startu maszyny w przypadku niezałączenia się elektromagnesów lub automatyczne zatrzymanie urządzenia w przypadku ich usterki

— Zapasowy uchwyt ściernicy – minimum 1 szt.

— Automatyczny filtr papierowy z magnetycznym separatorem i systemem chłodzenia

— Automatyczny dynamiczny system wyważania ściernicy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do dostarczonej przez Wykonawcę szlifierki, w szczególności do jej parametrów technicznych i użytkowych.

Inne wymagania:

— oznakowanie maszyny znakiem CE oraz danymi identyfikującymi producenta i maszynę,

— w języku polskim: opisy elementów sterujących oraz obsługa panelu sterowania maszyny, deklaracja zgodności, dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi/użytkowania, oznakowane informacjami bezpieczeństwa (ostrzeżenia, zakazy, nakazy),

— termin realizacji zamówienia: nie później niż do 15.01.2017 r.

— bezpłatny serwis gwarancyjny: minimum 12 miesięcy od daty podpisania Protokółu Odbioru Końcowego.

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

— przed upływem terminu do składania ofert – zmiany treści ogłoszenia bez podania przyczyny

— unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny

— nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą

— do czasu podpisania umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/09/2016
Koniec: 15/01/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIR.03.02.02-00-0466/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i wagi punktowe:

Kryterium nr 1:Cena netto,waga 60 pkt

Kryterium nr 2:Termin realizacji zamówienia,waga 20 pkt

Kryterium nr 3:Warunki płatności,waga 20 pkt

Punkty uzyskane przez ofertę w kryteriach zostaną zsumowane.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:100.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,którego oferta uzyska największą ilość punktów i podpisze z nim umowę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie:

— Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie złożonego i podpisanego przez oferenta oświadczenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenia:

— Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie.

— Wykonawca oświadcza, że nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.

W związku z tym, że z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie złożonego i podpisanego przez oferenta oświadczenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie:

— Wykonawca oświadcza, że w celu prawidłowej realizacji zamówienia: posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, serwisowo – szkoleniowym w dostawie, szkoleniu, montażu i uruchomieniu maszyny oraz jest producentem lub bezpośrednim przedstawicielem producenta dostarczanej maszyny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie złożonego i podpisanego przez oferenta oświadczenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone podpisanym przez strony Protokołem odbioru końcowego.

2.Koszt transportu,ubezpieczenia dostawy,szkolenia leży po stronie Wykonawcy i nie jest podstawą do zwiększenia kwoty podanej w ofercie za wartość przedmiotu zamówienia.

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia,za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego

b. z tytułu nieprawidłowej realizacji zamówienia

c. z tytułu niekompletnego wykonania zamówienia

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą,które będą mogły być wprowadzane z powodu:

a) zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia

b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od stron umowy

c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem siły wyższej

d) zmiany regulacji prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/09/2016
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Orizzonte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kornica, ul. Przemysłowa 3, 26-200 Końskie, Polska.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Spodziewany termin rozstrzygnięcia: do 7 dni roboczych od upływu wskazanego terminu składania ofert. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłana drogą mailową do każdego oferenta, który złożył ofertę w ustalonym terminie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert (udzielenia zamówienia):

W przypadku braku w ofercie informacji w przedmiotowym zakresie punkty nie zostaną przyznane:

Kryterium nr 1: Cena netto, waga 60 pkt

Punkty przyznawane będą według poniższej formuły:

Cn=(najniższa oferowana cena netto w PLN/ cena netto w PLN oferty badanej) x 60; Cn-ilość punktów przyznana ofercie. W przypadku podania w ofercie ceny netto w walucie obcej, do przeliczenia na PLN zostanie zastosowany średni kurs NBP danej waluty z dnia upływu terminu składania ofert.

Kryterium nr 2: termin realizacji zamówienia, waga 20 pkt

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Termin realizacji zamówienia (Tn):

— do 31.10.2016 – 20 punktów

— do 30.11.2016 – 10 punktów

— do 31.12.2016 – 5 punktów

— po 31.12.2016 – zero punktów

Kryterium nr 3: warunki płatności, waga 20 pkt

Punkty w ramach kryterium Warunki płatności (Wn) będą przyznawane w następujący sposób:

— zapłata 100 % ceny po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego – 20 punktów

— w przypadku ustanowienia warunku wpłaty zaliczki przy podpisaniu umowy do maksymalnej wysokości 15 % oferowanej ceny netto, a pozostałej kwoty po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego – 10 punktów

— w przypadku ustanowienia warunku wpłaty zaliczki przy podpisaniu umowy w wysokości powyżej 15 % do 30 % oferowanej ceny netto, a pozostałej kwoty po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego – 5 pkt

— w przypadku ustanowienia warunku wpłaty zaliczki przy podpisaniu umowy w wysokości powyżej 30 % oferowanej ceny netto, a pozostałej kwoty po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego lub innych warunków płatności niż w/w – zero punktów.

2. Sposób sporządzenia i złożenia oferty:

2.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w sposób czytelny, przejrzysty i jednoznaczny, tzn. bez dopisków, skreśleń, części, opcji i wariantów etc.

2.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

2.3. Oferta powinna obowiązkowo zawierać co najmniej:

— nazwę, adres, e-mail Wykonawcy

— termin ważności oferty

— szczegółowy opis zaproponowanej maszyny wraz z montażem i uruchomieniem (odnoszący się do wymagań Zamawiającego)

— dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów oceny

— warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

— wymagane oświadczenia (pkt. III.1)ogłoszenia)

— podpis osoby uprawnionej-oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę(y) uprawnioną(e). Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y),o której(ych) mowa w pkt. a); w tym przypadku należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2.4. Ofertę w formie pisemnej z podaniem numeru referencyjnego 1/3.2.2 POIR/2016 należy złożyć na adres Zamawiającego wskazany w sekcji I Ogłoszenia:

a) w oryginale, w zamkniętej kopercie,za pośrednictwem kuriera lub pocztą lub osobiście

lub

b) przesłać skan oryginału oferty na wskazany adres e-mail,

w nieprzekraczalnym terminie składania ofert (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po tym terminie będą odrzucane bez rozpatrywania.

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, dostarczyć Zamawiającemu podpisany oryginał oferty.

3. Na wszystkie pytania dotyczące ogłoszenia odpowiadamy wyłącznie drogą mailową w dni robocze w godzinach 9-16 w przeciągu 48h od zadania pytania. W temacie prosimy umieścić nr referencyjny.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Nie dotyczy.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2016